?ocuk sempozyumunda ?iddet tart???ld?

Diyarbak?r?da d?zenlenen, ?6. Sokakta ?al??an ve Ya?ayan ?ocuklar Sempozyumu?nun ikinci g?n?nde, ?ocuk istismar? ve ?ocu?a y?nelik ?iddetin ?ocuklar ?zerindeki etkisi tart???ld?


Diyarbak?r?da d?zenlenen, ?6. Sokakta ?al??an ve Ya?ayan ?ocuklar Sempozyumu?nun ikinci g?n?nde, ?ocuk istismar? ve ?ocu?a y?nelik ?iddetin ?ocuklar ?zerindeki etkisi tart???ld?.
Hacettepe ?niversitesi?nden Prof. Dr. Sevil Atauz, ?ocuk askerler konusunda kat?ld??? uluslararas? bir toplant?da, herhangi bir sava? ve ?iddet ortam?nda kalan ?ocuklar?n da ?ocuk askeri s?n?f?na girdi?inin ortaya kondu?unu s?yledi. Atauz, ??ocuk askeri demek, sadece elinde silah olan demek de?ildir. ?at??ma ortam?ndan etkilenenler, ailesi g?z?n?n ?n?nde ?iddete maruz kalan ?ocuklar da istismara giriyor? dedi.
?stismara maruz kalan ?ocuklar a??s?ndan iki noktan?n ?ok ?nemli oldu?unu belirten Atauz, bu noktalardan birincisinin aile, ikincisinin ise e?itim oldu?unu kaydetti. ?ocuklara yap?lan ?akalarda bile istismar uyguland???n? dile getiren Atauz, ?unlar? s?yledi: ?Aile ve e?itim ?ocuklar i?in ?ok ?nemli. Ancak baz? aileler ve e?itim kurumlar? var ki, verdikleri e?itim ve k?lt?rden kaynakl? ?ocuklar?n bu yerlerde bulunmamas? daha iyi. ?stismara u?rayan ?ocuklar hakk?nda kan?ya varmadan, onlar hakk?ndan geni? bir ara?t?rma yapmak gerekiyor. Her ?ocuk i?in bir proje ?art.?
?stismar?n ?e?itleri
Do?. Dr. Burhanettin I??kl? ise 18 ya??ndan k???k her insan?n ?ocuk stat?s?nde oldu?unu kaydederek, ?ocuk istismar? ?e?itlerinin fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik oldu?unu s?yledi.
I??kl?, yapt?klar? bir ara?t?rmada ?ocuklar?n y?zde 20?sinin fiziksel, y?zde 9?unun cinsel, y?zde 78?inin ise duygusal ?iddete maruz kald??? sonucunun ortaya ??kt???n? ifade etti. I??kl?, ??ocuk istismar? e?itimsiz ailelere oranla e?itimli ailelerde daha az g?r?l?yor. ?ocuklar televizyonlarda yay?nlanan bir?ok dizinin i?inde bile duygusal istismara maruz kal?yor. ?ocuklar ?iddeti genelde ?ok yak?n?ndan g?r?yor? diye konu?tu. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net