Ke?ilere yasak, sermayeye serbest

Ormanl?k alanlar? tahrip ediyor? gerek?esi ile da? ke?ilerine sava? a?an Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak, ?ehrin merkezindeki ormanl?k araziye otel ve al??veri? merkezi yap?lmas? i?in imar izni verdi


Ormanl?k alanlar? tahrip ediyor? gerek?esi ile da? ke?ilerine sava? a?an Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak, ?ehrin merkezindeki ormanl?k araziye otel ve al??veri? merkezi yap?lmas? i?in imar izni verdi.
Ormanl?k arazide, da? ke?ilerinin fidanlar? yedi?ini ve ke?ilerin ormandan uzakla?t?r?lmas? gerekti?ini s?yleyen baz? ?evre ?rg?tleri ile birlikte etkinlikler d?zenleyen Ayta? Durak, Adana Eski Baraj ?evresindeki ?am arazisini sat?l??a ??kard?. Adanal?lar, kitle ?rg?tleri ve siyasi parti temsilcileri, Durak?a tepki g?stererek ormanl?k alan?n g?z g?re g?re tahrip edilece?ini dile getirdiler.
Talan? ke?iler de?il Durak yap?yor
Ziraat M?hendisleri Odas? Adana ?ube Ba?kan? Ayhan Barut, ?Tar?m alanlar? ve ormanl?k alanlar rantiyecilerin i?tah?n? kabart?yor? diyerek yasal g?vence alt?nda olan ormanl?k arazilerin k?r h?rs? nedeniyle yok edilmesini tepkiyle kar??lad?klar?n? s?yledi.
Barut, ?E?er ormanl?k alan imara uygun de?ilse buna ?nce 2B gibi form?ller ?retiliyor ya da daha kolay yoldan ?lkemizin akci?erleri g?z g?re g?re sabote edilerek yak?l?yor. Bu senaryo, art?k her y?l oynanan ve halk?m?za al??t?r?lmaya ?al???lan kirli bir oyundur? diyerek tepkisini dile getirdi. Durak??n, kat?ld??? toplant?larda ?ormanl?k alanlar?n korunmas? gerekti?ini? s?yledi?ini hat?rlatan Barut, ?Durak, ?ke?ilerin orman?n en b?y?k d??man? oldu?unu? s?yl?yor, ancak b?ylesine de?erli bir ormanl?k araziyi imara a??yor. ZMO Adana ?ubesi olarak kentimizde giderek azalan a?a?l?k alanlar?n korunmas? i?in kamuoyunu dayan??maya ?a??r?yor ve ormanl?k alanlar?n talan?na ge?it vermeyece?imizi hat?rlat?yoruz? ?eklinde konu?tu.
Karardan vazge?ilmeli
TEMA Vakf? Adana Temsilcisi Halil Aky?rek ise ?Otel yap?lacak yer mi kalmad?? diyerek Adana?n?n ye?il alanlara ihtiyac?n?n oldu?unu dile getirdi. Aky?rek, karardan d?n?lmesi i?in ortak eylemler yap?lmas? gerekti?ine dikkat ?ekti.
CHP Adana ?l Ba?kan? Serdar Seyhan, Adana?n?n nefes alabildi?i tek yer olan ?aml???n tahribat? kar??s?nda toplumsal bir muhalefetin ?r?lmesi gerekti?ini s?yleyerek, uygulama ile imar uygulamalar?nda yeni bir yanl???n ya?anaca??n?n alt?n? ?izdi. Seyhan, Durak??n karar?ndan vazge?mesini istedi.
?aml??a yoksullar gelir
?aml???n bulundu?u Beyazevler Mahallesi?nde oturan ve ?aml?k yak?nlar?nda bir bakkal d?kkan? i?leten Ahmet Karaku?, a?a?lar?n kesilerek otel yap?lmamas? gerekti?ini s?yleyerek, ?Y?llard?r burada oturuyorum, insanlar?n hayat?n stresinden ka??p dinlenebildikleri ender yerlerden birisi bu ormanl?k alan, e?er bu uygulama hayata ge?erse b?y?k yanl?? yap?lm?? olur? diye konu?tu. Karaku?, Adana?da emek?i ailelerin ?zellikle yaz?n tatil g?nlerinde bu ormanl?k alanlara geldi?ini s?yledi. (Adana/EVRENSEL)
Talip Aytimur
www.evrensel.net