NABIZ

 • 59. H?k?met, sa?l??a son 25 y?lda en y?ksek kamu pay? ay?ran h?k?met oldu demi?tik. Bu ayr?lan kamu kayna?? ile 22 Temmuz se?imlerindeki ba?ar?da pay? oldu?u s?ylenen, sa?l?ktaki baz? ad?mlar? att?


  59. H?k?met, sa?l??a son 25 y?lda en y?ksek kamu pay? ay?ran h?k?met oldu demi?tik. Bu ayr?lan kamu kayna?? ile 22 Temmuz se?imlerindeki ba?ar?da pay? oldu?u s?ylenen, sa?l?ktaki baz? ad?mlar? att?. ?yi tamam da, AKP, bir mirasyedi gibi yapt??? uygulamalar?n sonuna geliyor. Deniz bitiyor. Ya da daha do?ru s?ylersek, asl?nda AKP, yapmas? gerekenleri yap?yor; biten deniz, emek?ilerin birikimleri?
  21.8.2007 tarihinde gazetelerde bir haber ??kt?: ?Sosyal g?venlik a????n? kapatmak i?in 5 milyar YTL?lik gayrimenkul sat?lacak.? ??te, emek?ilerin birikimlerine el konarak sa?lanan, zahiri tablonun sonucu. ?imdi, birlikte bu haberin arka plan?n? de?erlendirmeye ?al??al?m:
  AKP, iktidara gelmesi ile birlikte kamu sa?l?k finansman yap?s?n? ciddi bir ?ekilde de?i?tirdi. T?rk?esi ?u: Elimizde 100 liral?k bir para var diyelim, sa?l??a devletin ay?rd???. Bu 100 liran?n 17.5 liras? b?t?eden sa?lan?yordu, AKP?den ?nce. Ye?il karta da 6.3 lira ayr?l?yordu. SSK?dan gelen para ise ayn? d?nemde 37 lirayd?. 2006 sonuna geldi?imizde; yani 59. H?k?met?in son d?neminde b?t?eden gelen para, 10.4 liraya gerilerken SSK?dan gelen para 50.1 liraya ??km??t?. Ye?il kart paras? ise 12.4 liraya.
  Ba?ka bir okumayla ??yle ?zetleyebiliriz tabloyu: B?t?eden gelen para, toplam kamu sa?l?k harcamalar?n?n 5.5?te biriyken, 10?da birine geriletilmi?tir. AKP, sa?l?k b?t?esini bu kadar geriletirken ?nemli ?l??de SSK?ya y?klenmi?tir ve toplam kamu sa?l?k harcamalar?n?n yar?s?n?, i??i s?n?f?n?n birikimlerinden kar??lam??t?r.
  Peki ?imdi ne denilmektedir? ?Sosyal g?venlik a???? var. Bu a????, SSK?n?n (ve di?er sosyal g?venlik kurumlar?n?n) gayrimenkullerini satarak kar??layaca??z.? Yani? Yanisi ?u: ?Karde?im, biz sizin ba?ka hastanelerden yararlanman?z? sa?lam??t?k ya. ??te, bunu yaparken biraz a??lm???z. Kaynaklar?n?z? biraz t?ketmi?iz. ?imdi, elinizdeki binalar?n?z? satarak olu?an a??klar?n?z? kapataca??z.?
  2006 y?l?nda, sosyal g?venlik a????n?n 21.8 milyar YTL olarak ger?ekle?ti?ini bize duyurmu?lard?. Bunun ?zerine sosyal g?venlik kurumlar?n?n y?netimi, gayrimenkul sat??? haz?rl?klar? yapmaya ba?lam??t?. Se?im nedeniyle at?lmayan ad?mlar, ?imdi art?k at?labilecek. Bu sat??lar?n ger?ekle?ebilmesi i?in sosyal g?venlik kurumlar?, ellerindeki gayrimenkulleri Milli Emlak Genel M?d?rl????ne devretmeye haz?rlan?yor. Edinilen haberlere g?re bu gayrimenkuller, 2008 ba??nda Devlet ?hale Kanunu?na g?re sat??a ??kar?lacak. Yani ??zelle?tirilecek?. Sat?? listesinde ilgin? se?enekler var: Ankara K?z?lay?da 206 b?ro, 66 i?yeri, 1 otopark? bulunan SSK ??han?, Anafartalar Mahallesi?ndeki 48 d?kkanl? hal binas?, Bas?n-Yay?n Enformasyon Genel M?d?rl??? binas?, Varl?k Mahallesi?ndeki SSK arsas?, ?stanbul Erenk?y Hastanesi bah?esinde bulunan tarihi k??k, Tarabya Oteli plaj yeri, ?stiklal Caddesi?ndeki Serkldoryan ??han?, ?zmir Fo?a?daki tatil k?yleri, Ku?adas??ndaki arsalar? (Zaman gazetesi, 21.8.2007)
  SSK hastaneleri devredilirken demi?tik ki, olan i??i s?n?f?n?n y?llard?r yapt??? birikimlere el konulmas?d?r. S?n?rs?z t?ketimin ?n?n?n a??lmas? ile ?ok uluslu tekellerin k?rlar?na k?r kat?lmas?d?r. ?imdi de, yerli ve yabanc? sermayenin t?ketim h?rslar?n?n kar??lanmas?n? ya??yoruz. Sat?lacak gayrimenkuller, muhtemelen ki?isel t?ketime ya da ticari yap?lara d?n??ecek.
  SSK birikimine el konurken ses ??karmayanlar ?imdi ne s?yleyecek? Devlet hastanelerinden ve ?zel sa?l?k kurumlar?ndan yararlanabilmek, elbette ki vatanda? a??s?ndan olumlu bir ad?m olabilir. Ancak sendikac? dedi?inin, uza?? g?ren bir alg?ya sahip olmas? gerekmez mi? Ge?ici oldu?u belli olan, ?stelik ba?ka ad?mlarla ??z?lebilecek bir konuyken, t?m malvarl?klar?n?n sat???na g?z yummay? nas?l savunacaklar ?imdi?
  Birka? hafta sonra tart??aca??m?z konu ise yine SSK?ya ait (ve di?er devlet hastanelerinin) hastanelerin sat??? olacak. Bakal?m o zaman hangi gerek?eler ?retilecek? Asl?nda iktisadi bir s?re? y?r?yor. Ama resmen bir psikolojik harp ba?lam?nda y?r?t?l?yor bu s?re?. Adamlar, t?m sa?l?k hizmetlerini piyasala?t?racaklar, ama bu s?reci ?nce par?al?yorlar. Sonra her par?a i?in s?radan vatanda?? ikna edici gerek?eler ?retmeye ?al???yorlar. Dolay?s?yla, m?cadele edecek heyetlerin bu gerek?eler kar??s?nda, kendi ikna edici gerek?elerini geli?tirmeleri ?nemli. Yoksa, h?rs?zlar?n her zaman hakl? ??kt??? ?alma olaylar?n? seyredip duraca??z gibi?
  Ata Soyer
  www.evrensel.net