?Kimsesizlik? politikas? uygulan?yor

Nijeryal? Festus Okey?in g?zalt?na al?nd??? Beyo?lu Karakolu?daki ?l?m?nden sonra d?n yabanc? uyruklu bir ki?inin, yaral? oldu?u halde polisler taraf?ndan kelep?elenerek ambulansa bindirilip d?v?ld??? iddia edildi


Nijeryal? Festus Okey?in g?zalt?na al?nd??? Beyo?lu Karakolu?daki ?l?m?nden sonra d?n yabanc? uyruklu bir ki?inin, yaral? oldu?u halde polisler taraf?ndan kelep?elenerek ambulansa bindirilip d?v?ld??? iddia edildi. Kurumlar, yabanc?lara kar?? ya?anan ?iddeti polisin yaratt??? usuls?zl?k ve ?kimsesizlik? politikas? olarak g?rd?klerini s?yledi.
Emin?n??nde yaral? oldu?u halde hastaneye gitmeyi reddeden yabanc? uyruklu bir ki?i, polis taraf?ndan kelep?elenerek ambulansa bindirildi.
Ordu Caddesi?nde T?rkmenistan uyruklu oldu?u san?lan bir ki?iyi yaral? halde bulan polis, bu ki?inin durumunu hastaneye kald?r?lmas? amac?yla sa?l?k g?revlilerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansa binmeyi reddetti?i ve a??r? derecede alkoll? oldu?u iddia edilen bu ki?i, polis taraf?ndan kelep?elenerek ambulansa bindirildi.
Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?ne kald?r?larak tedavi alt?na al?nan yaral? ki?i, kendisini polislerin d?vd???n? s?yledi.
T?rkiye?de m?lteci politikalar?n?n organize su? ?rg?tl? eksenli oldu?unu dile getiren MAZLUM DER Genel Ba?kan? Ayhan Bilgen, yabanc?lar?n yasad??? olarak g?r?ld?klerini ve yabanc?lara kar?? ?kimsesizlik politikas?? g?d?ld???n? kaydetti. Bilgen, g?zalt? uygulamalar?n?n uluslararas? genel normlar?n yurtta? ya da yabanc? ayr?m? g?zetilmeksizin herkes i?in e?it uygulanmas? gerekti?ini dile getirdi.
Birle?mi? Milletler M?lteciler Y?ksek Komiserli?i?nden (BMMYK) Gazeteci Metin ?orabat?r, Nijeryal? Festus Okey?in kendilerine s???nma talep etti?ini dile getirerek, olay?n takip?isi olacaklar?n? s?yledi. Anayasa?da yabanc? haklar? konusunda bir karar?n olmad???n? s?yleyen ?orabat?r, ?Birle?mi? Milletler olarak yeni anayasa haz?rl?klar?nda s???nma hakk?n?n anayasaya girmesini talep edece?iz? dedi.
Usuls?zl?k ya?an?yor
Yabanc?lara kar?? yap?lan bu haks?z m?dahalelere ili?kin g?r??t???m?z ?HD ?stanbul ?ube Ba?kan? R?za Dalk?l?? ise T?rkiye?de yabanc? uyruklulara kar?? ??zel? bir tutum oldu?unu s?yledi. Dalk?l??, ?HD?nin Beyo?lu Karakolu ile ilgili haz?rlad??? raporun her ?eyi a??k bi?imde ortaya koydu?unu ve s?k s?k k?t? muamelelerle ilgili ?ikayetler geldi?ini dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman
www.evrensel.net