MEDYADA GE?EN HAFTA Medyada bir hayalet dola??yor

Sorsan?z, ?yanl??t?, ?ld?, bitti? derler. Ama ucundan da olsa sosyalizmin kokusunu ald?klar? her ?eyden deh?etle korkarlar. Zaten bitti?i i?in de?il, ba?lad??? andan beri kar??d?rlar


Sorsan?z, ?yanl??t?, ?ld?, bitti? derler. Ama ucundan da olsa sosyalizmin kokusunu ald?klar? her ?eyden deh?etle korkarlar. Zaten bitti?i i?in de?il, ba?lad??? andan beri kar??d?rlar. Savunduklar?, ?nerdikleri, ger?ekle?tirdikleri, umut verdikleri hep ?imkans?z? g?r?n?r onlara.
Yine de sosyalizmden, Ekim Devrimi?nden s?z etmekten vazge?miyorlar. Bir t?rl? ak?llar?ndan ??karam?yorlar demek ki. Hem de, farkl? ?eyler savunuyor gibi g?r?nen ?evrelerden bu konuda ??kan benzer sesler kapl?yor ortal???. Ge?en hafta da ?yle oldu.
?nce, H?rriyet?in genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k. Bir kez kullansa, ?rastlant?? diyece?iz belki, farkl? yaz?larda ayn? tuhaf ifadeyi kulland?: ?Bol?evik g?rg?s?zl????. Bol?evikler ve sosyalizm hakk?nda ?nyarg?lara de?il biraz tarih bilgisine sahip herkeste merak uyand?racak ?ekilde kullan?ld? ?stelik. ??nk? Bol?eviklerin ?g?rg?s?zl???n?? kan?tlama gere?i duymayan ?amiral gemisi kaptan?? ?zk?k, s?z?n? etti?i konuyla Bol?eviklerin nas?l bir ilgisi oldu?unu da a??klamaya ?al??mad?.
Yaz?lar?n konusu, AKP H?k?metinin se?imden bu yana uygulad??? politikalar. ?zellikle de Anayasa meselesinde ald??? tutum. ??yle demi?ti ?zk?k ?nce: ?22 Temmuz se?imini ?Anadolu ihtilali? diye de?erlendirip ?lkenin ?stanbul, ?zmir gibi ?ehirlerini sanki ba?ka ?lkeye aitmi? gibi g?steren de?erlendirmeler de bu psikozu b?y?t?yor. Herkeste de?il, ama k???k de olsa bir grupta tipik bir ?Bol?evik g?rg?s?zl???? ba?lad?.?
?Mahalle bask?s??ndan Bol?eviklere
Yazar, herhalde s?z?n? etti?i g?rg?s?zl?k tipiyle hepimizin tan???k oldu?unu varsay?yor ki, bir de ?tipik? olandan s?z ediyor. Ertesi hafta ?dini Bol?evizm? gibi laflar etti, ?mahalle bask?s?? ad?n? verdi?i bir ba?ka kavram yard?m?yla G?l ile Erdo?an??n ?Kerenski?ye d?nece?inden? dem vurmaya ba?lad?.
Asl?nda s?ylemeye ?al??t??? ?ey, t?rban gibi dini kesimin y?llard?r savundu?u gibi taleplerin yerine getirilmesiyle ?slamc?lar?n ?ok g??lenece?i, ?n?n?n al?namayaca?? bir durumla kar??la??laca??. H?rriyet haftalard?r man?etlerinden ?mahalle bask?s?? ad?n? verdi?i bu ?tehlike? ile m?cadele ediyor, ?zk?k de k??esinden. B?yle bir ihtimal belki var belki yok. Ama bu kesimin as?l niyetinin bu konuda yaygara kopararak AKP?yi ?i?birli?ine?, yani egemen s?n?f?n di?er kesimlerinin taleplerini daha fazla g?z ?n?ne almas?na itmeye ?al??t??? oldu?u g?r?l?yor.
Bunu yaparken, bir kez de?il defalarca Bol?evikleri hat?rlamas?, meselenin bir ba?ka y?n?ne dikkat ?ekiyor. Bu tarih ?arp?tmas?yla ?zk?k??n verdi?i mesaj ?u: ?Y?netmek belli birilerinin i?idir, ba?kalar? kar??mas?n?. Bol?evik devrimiyle 1917 Rusya?s?nda iktidar ?ar?n, soylular?n ve kapitalistlerin elinden i??ilere ge?mi?ti. Bununla kar??la?t?r?ld???nda, AKP?nin t?rmalad??? ve pes etmesi muhtemel ?abas? ?ok k???k bir ayr?nt? gibi kal?r. Ama iktidar sahiplerinin bu kadar?na da tahamm?l etmekte zorlanmalar? normal. Askerin ve geleneksel politika ?evrelerinin manzaran?n d???nda g?r?nen ama solu?unu hissettiren konumu, T?S?AD??n ?S?rece bizi de kat?n? a??klamas?, bas?n?n s?rd?rd??? korku kampanyas? ayn? ?aban?n ayaklar?.
?fadenin ger?e?i ne kadar yans?tt???na gelince. Bol?eviklerin iktidara gelmesiyle, ?zellikle ba?larda y?netim kademelerinde yer alan i??ilerin bir k?sm?n?n pek ?e?itimli? ki?iler olmad?klar? do?rudur. Ama g?rg?s?zl?k daha ?ok sonradan zengin olan burjuvalar i?in kullan?l?r, yani burada pek yerinde kullan?lan bir kavram say?lmaz. Bu anlamda Bol?evik iktidar?n?n bir g?rg?s?zl?k yapt???n? s?ylemek i?in, iktidar?n payla??mc?, demokratik karakterinden hi?bir ?ey anlamamak gerekir. Ama? ?G?rg?s?zl?k?ten kas?t, iktidar sahiplerine ?sayg?da kusur etmemek?, y?netmenin yaln?z bir kesimin i?i oldu?u yan?lg?s?n? s?rd?rmek ise, AKP?den de?il ama Bol?eviklerden h?l? korkmalar?nda yarar var.
Tutum ters, benzetme ayn?
Yine bu hafta i?inde bir ba?ka ?hat?rlatma? da Vakit?ten geldi. ?lgin?tir, konu ayn?, AKP?nin haz?rlad??? anayasa tasla??nda ?ne kadar ileri gitme? hakk? oldu?u. Ama Vakit, Ertu?rul ?zk?k??n tam tersini savunuyor. Yani, AKP iktidar?n? kimseyle payla?mas?n istiyor. T?rban yasa??n?n s?rmesini savunanlar i?in de aynen ??yle diyor: ?Bunlar laik?i de?il Stalinci?.
Vakit?in demokrasi konusundaki alerjisi ?nceden beri bilinen bir ger?ektir. B?yle hat?rlatmalar? yapma s?kl??? konusunda, eski ?solcu? ?zk?k ile ?Kom?nizmle m?cadele? gelene?inden Vakit kafa kafaya yar???rlar. Bu kez de Vakit?in demek istedi?i ?u: Stalin d?neminde Sovyetler?de dini inan?lara bask? uygulanm??.
Bu da fazlas?yla uyduruk bir iftira. Sovyet iktidar?nda dinlere inananlar?n say?s?n?n azalmas?, ateistlerin say?s?n?n ?o?almas?na dayan?yorsa, ?bask??n?n kan?t?n? bulmakta zorlanacaklar? kesin. Yoksa, tersine, Sovyet d?nemi herhangi bir dinin di?eri ?zerinde bask? kurmad??? tarihin ender ?zg?rl?k d?nemlerinden biridir.
Vakit?in kar?n a?r?s?, ilk kez kar??m?za ??kmad???ndan kar??m?zdaki kafa yap?s?n? biraz daha yak?ndan inceleyebiliriz. Stalin, ?zellikle k??eyazarlar? aras?nda belki en ?ok an?lan tarihi ki?iliklerden biri. Konu bazen din ?zg?rl??? olur, bazen K?rt sorunu, hatta CHP?nin parti i?i yap?s?, her seferinde referans g?sterecekleri, ele?tirdikleri taraf? iyice ?yerin dibine? bat?racaklar? bir ?ey d???nd?klerinde Stalin ak?llar?na gelir. Belki de r?yalar?na giren, en b?y?k korkular? oldu?undand?r.
Ayn? tart??man?n iki farkl? taraf?n?n Bol?evizm, Stalin, sosyalizm d??manl???nda birle?mesi, olduk?a ??retici. Bir kere her iki taraf?n da sosyalizmle bir ilgisi olmad???n? g?steriyor. Di?er yandan, her ikisinin de ayn? korkuyu payla?t???na dikkat ?ekiyor. Belli ki ikisi de tarihi ?arp?t?yor. Ve ?arp?tmay? yaparken niyetleri ortak: Halk? bu i?e kar??t?rmamak. Tezgah?n bozulmas?na engel olmak. Memleket idaresinin kendilerine b?rak?lmas?n? savunmak. D?zenlerini alt ?st edecek biri kar??lar?na ??k?nca da, devrim tarihinden edindikleri i?g?d?sel korkuya s?k? s?k? sar?lmak: Aman Bol?evikler geliyor?
Bir de anayasay? ger?ekten Bol?evikler haz?rlasayd? nereye ka?acaklard? acaba?
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net