Yanl??sa ni?in yap?yorsunuz?

P?nar Selek ile ?calan??n evlenece?i hakk?nda uydurma bir habere yer veren H?rriyet, Selek?in itiraz? ?zerine haberi i?in ?yanl??t?? dedi. Selek?ten ?z?r dilemeyen gazetenin okur temsilcisi, okurlara haberin do?rulat?lmas?...


P?nar Selek ile ?calan??n evlenece?i hakk?nda uydurma bir habere yer veren H?rriyet, Selek?in itiraz? ?zerine haberi i?in ?yanl??t?? dedi. Selek?ten ?z?r dilemeyen gazetenin okur temsilcisi, okurlara haberin do?rulat?lmas? gerekti?ini anlatt?.
18 Eyl?l g?n? H?rriyet?te ?Benimle evlenir misin? ba?l???yla giren haber, Abdullah ?calan??n P?nar Selek?e evlenme teklif etti?ini ?ne s?r?yordu. Haberde Selek ile ?calan??n s?k s?k g?r??t??? gibi uydurma ayr?nt?lara da yer verilirken, yeni kurulacak parti ile ?calan??n Selek?e duydu?u ?a?k? aras?nda ba?lant? kuruluyordu.
P?nar Selek, H?rriyet gazetesine haberi yalanlayan bir a??klama g?nderdi ve ??yle dedi: ?(...) gazeteniz de, kamusal bir meslek olan gazetecili?i ayaklar alt?na alan bu haberin do?rulu?unu ara?t?rma gere?i duymam??t?r. Bunu insafs?zl?k olarak nitelendiriyorum.?
Okur temsilcisi Temu?in T?zecan ise, haberde kaynak olarak g?sterilen internet sitesinin reytingi d???k bir site oldu?unu anlatarak, haberin do?rulanmas? gerekti?inden dem vurdu. Sonra da okurlara ?465. s?radaki bir web-sitesinin bu iddialar?n?, man?ete ta??may? d???nen H?rriyet?in ise ?ok daha ?zenli olunmas? gerekmez mi?? diye sordu. Sorular? ?zk?k?e de soran T?zecan ?Sapla saman? ay?rmak i?in ?ok ciddi gazetecilik yapmak gerekir; soru?turmak, kaynaklara ula?mak ve iddialar? teyit ettirmek gibi. Bu olayda belli ki bu ilkelere uyulmam??. Yanl?? olmu?tur? yan?t?n? ald?. Bunu da yorumsuz olarak okurlara iletti.
Ankara?da bulunan patlay?c? y?kl? minib?sten bu yana bir?ok ki?i hakk?nda su?lay?c? haberler ??k?yor ve hemen her olay DTP?ye ba?lan?yor. Medyan?n bu tutumu, ?Dayanaks?z bir kampanya? olarak nitelendirilmi?ti. Serbest b?rak?ld??? halde gazetelerde ?SIM kart?n sahibi? gibi ifadelerle duyurulan ki?iler hakk?nda hen?z ?yanl??t?? ?eklinde a??klama bile yap?lmad?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net