GER?E??N G?Z?YLE

 • Sezar??n hakk? Sezar?a. AKP do?rusu medyay? kullanmay? iyi biliyor. Yeni h?k?met i? ve d??ta biriken da? gibi sorunlarla nas?l ba? edece?ini d???n?rken, medyan?n ?n?ne ?ylesine b?rak?l?veren ?yeni anayasa tasla??? g?nlerdir ?lkede...


  Sezar??n hakk? Sezar?a. AKP do?rusu medyay? kullanmay? iyi biliyor. Yeni h?k?met i? ve d??ta biriken da? gibi sorunlarla nas?l ba? edece?ini d???n?rken, medyan?n ?n?ne ?ylesine b?rak?l?veren ?yeni anayasa tasla??? g?nlerdir ?lkede tart???lan en ?nemli g?ndem maddesi haline geldi. Avrupa Birli?i, K?br?s, geli?mi? ?lke ekonomilerinde ortaya ??kan dengesizlikler, ?ran konusunda ABD ve Fransa?n?n bask?lar?, Ermeni sorunu, Irak ili?kileri, ?srail, Filistin, L?bnan ve Suriye?yi i?ine alan b?lgede s?ren silahl? ?at??malar ve s?regelen gerginlik gibi T?rkiye ad?na her biri ayr? ?nem ta??yan meseleler unutuldu gitti. Bu arada ?lke i?inde okullar?n a??lmas? ile birlikte ge?im s?k?nt?s?na yeni y?kler binen, dar gelirli yurtta??n, emek?inin ge?im s?k?nt?s? da...
  ?Sivil anayasa tasla??? diyorlar yeni de?i?iklik ?al??mas?n?n ad?na. Neden sivil onu da anlayabilmi? de?ilim. Sivilden kas?tlar? devlet a??rl??? ta??mayan, insan haklar?n?, ifade ?zg?rl???n?, yurtta?lar aras?nda e?itli?i, hukuk g?vencesini ?nce ??karan bir anayasa ise, ortaya konulan ya da bas?na s?zd?r?lan tasla??n bu sayd?klar?mla pek ba?da??r bir yan? yok. Olsa olsa 82 anayasas?n?n biraz daha yontulmu?u. ?irket destekli b?y?k gazetelere g?z at?yorsunuz, televizyon kanallar?n? izliyorsunuz konunun salt bir t?rban ve laiklik ?eli?kisine indirgendi?ini g?r?yorsunuz. Halk? ayd?nlat?c? olmas? beklenen yaz?lar ve konu?malar daha ?ok kafa kar??t?rmaktan ?teye gitmiyor.
  Hafta i?inde bir tan?d???m H?rriyet gazetesinde Ertu?rul ?zk?k??n son yaz?lar?n? okuyup okumad???m? soruyor ve yaz?lardan ?vg?yle s?z ediyordu. G?l?msedim. ?Be?enmedin mi?? diye ?steledi. ?Be?endim be?enmesine de se?im ?ncesi yazd?klar? ile bu denli ters d??mesinin nedenlerini anlamaya ?al???yorum? dedim. Burada akl?ma iki ?nl? t?mce geliyor. Biri say?n Demirel?in ?nl? ?d?n d?nd?r bug?n bug?nd?r? s?z?. Bir di?eri ise anonim; ??u bizim medya i?ini bilir?... Sizi bilmem ama ikinci deyi? olay?m?za daha ?ok yak??t? gibi. Ne dersiniz?
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net