Nept?n??n atmosferi faal

G?ne??ten ?ok uzakta bulunan Nept?n gezegeninin so?uk atmosferinin ?a??rt?c? derecede hareketli oldu?u tespit edildi.
Bilim insanlar?, G?ne??ten 4.5 milyar km uzakl?kta bulunan...


G?ne??ten ?ok uzakta bulunan Nept?n gezegeninin so?uk atmosferinin ?a??rt?c? derecede hareketli oldu?u tespit edildi.
Bilim insanlar?, G?ne??ten 4.5 milyar km uzakl?kta bulunan (D?nya 150 milyon km uzakta) Nept?n??n g?ney kutbundaki a??r? bol metan miktar?n?n, kuzey kutbundan 8 kat fazla oldu?unu biliyor, ancak bunun nedenini a??klayam?yorlard?.
Dev teleskopla elde edilen g?r?nt?leri analiz eden astrofizik?iler, bu olaya, genelde ortalama s?cakl??? s?f?r?n alt?nda 220 derece olan Nept?n atmosferindeki s?cakl?k fark? ve g?ney kutbundaki ?a??r? s?cakl???n? neden oldu?unu tespit ettiler. B?ylece, di?er b?lgelerin troposferlerinde (atmosferin alt ku?a??) buz bi?iminde olan metan gaz?, buran?n stratosferinde (?st ku?ak) gaz haline d?n???yor.
Bilim insanlar?, G?ne??in ?evresini 165 y?lda d?nen gaz gezegeni Nept?n??n g?ney kutbunun bu nedenden ?t?r? 40 y?ldan bu yana g?ne?li oldu?unu belirterek, g?zlemlerinde, s?cakl??? biti?i?indeki b?lgelerden 3 derece daha y?ksek bir ?s?cak nokta? tespit ettiklerini a??klad?lar.
Ara?t?rmac?lar, bu hareketlili?in Nept?n??n atmosferinin, G?ne??e daha yak?n olan di?er gaz devleri J?piter ve Sat?rn??n atmosferlerine oranla daha aktif olabilece?ini g?sterdi?ini belirterek, 80 y?l sonra Nept?n??n kuzey kutbuna yaz geldi?inde, durumun tersine d?nerek g?ney kutbundaki a??r? metan gaz?n?n kuzey kutbuna gitmesini g?zlemleyebileceklerini kaydettiler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net