Ozon tabakas? i?in anla?ma

Yakla??k 200 ?lke ozon tabakas?n? kurtarmak i?in anla?t?. Birle?mi? Milletler ?evre Program?, yakla??k 200 ?lkenin ozon tabakas?na zarar veren ve k?resel ?s?nmay? h?zland?ran kimyasallardan kurtulma konusunda anla?t???n? a??klad?.


Yakla??k 200 ?lke ozon tabakas?n? kurtarmak i?in anla?t?. Birle?mi? Milletler ?evre Program?, yakla??k 200 ?lkenin ozon tabakas?na zarar veren ve k?resel ?s?nmay? h?zland?ran kimyasallardan kurtulma konusunda anla?t???n? a??klad?. Kanada?n?n Montreal kentinde ger?ekle?en anla?mayla birlikte, ?in?in de aralar?nda bulundu?u h?k?metler, ozon tabakas?n? tehdit eden maddelere y?nelik yasaklar?n art?r?lmas? konusunda anla?t?. Birle?mi? Milletler ?evre Program? Ba?kan? Achim Steiner, anla?may? son y?llarda ?evre i?in at?lan en ?nemli ad?m diye nitelendirdi. Anla?maya g?re ozon tabakas?na zarar veren hidroflorokarbon ?retimi ve kullan?m?n?n durdurulmas?, 10 y?l erkene al?nd?. Toplant?da, ozon tabakas?na zarar veren hidroflorokarbon ?retimi ve kullan?m?ndan a?ama a?ama vazge?ilmesiyle ilgili takvimin, geli?mi? ?lkelerde 2030 y?l?ndan 2020?ye, az geli?mi? ?lkelerde de 2040?tan 2030?a ?ekilmesi ?nerisi kabul edildi.
Anla?ma Birle?mi? Milletler?de d?zenlenen ?klim Konferans??nda da g?ndeme gelecek. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net