ABAK?S

 • Ge?en hafta Pidgin?in kurulumunu, dil ayarlar?n? ve temel ?zelliklerinin kullan?m?n? anlatm??t?m. Bu hafta biraz daha ayr?nt?ya inelim. Pidgin ile ayn? anda birden fazla hesapla ?e?itli servislere ba?lanmak m?mk?n.


  Ge?en hafta Pidgin?in kurulumunu, dil ayarlar?n? ve temel ?zelliklerinin kullan?m?n? anlatm??t?m. Bu hafta biraz daha ayr?nt?ya inelim. Pidgin ile ayn? anda birden fazla hesapla ?e?itli servislere ba?lanmak m?mk?n. Ge?en hafta MSN hesab?m?z? eklemi?tik. Bu hafta y?kledi?imiz MSN hesab?n?n yan?na bir de Google Talk hesab? y?kleyelim. ?Hesaplar>Ekle/D?zenle? men?s?ne girelim. A??lan pencerede ?Ekle? butonuna bas?p protokol olarak ?Google Talk? se?elim. Kay?tl? isim k?sm?na gmail kullan?c? ad?m?z? yerel isim k?sm?na ismimizi g?z?kmesini istedi?imiz ?ekilde yazal?m ve ?Kaydet? butonuna basal?m. Biz hesab? kaydeder kaydetmez Pidgin hesaba ba?lanmak i?in ?ifremizi isteyecek. ?ifremizi de girdi?imizde i?lem tamamd?r. T?m hesaplardaki ki?iler tek bir listede g?r?nt?lendi?i i?in kar???kl??a yol a?abilir. Bu nedenle ?Ki?iler>Grup Ekle? men?s?n? kullanarak ?Google Talk? vb. isimli bir grup olu?turarak t?m Google Talk ba?lant?lar?n? bu grubun i?ine almak i?leri kolayla?t?rabilir. Ekledi?imiz hesaplar? ?Hesaplar>Ekle/D?zenle? men?s?nde hesap isminin solunda yer alan i?aret kutusunu kullanarak ya da ?Hesaplar>Hesab? Etkinle?tir? men?s?nden aktif hale getirebiliriz.
  Hesaplar?m?z? ekledi?imize g?re ?imdi de ?Ara?lar>Eklentiler? men?s?n? a??p Pidgin?in ayarlar?n? biraz kurcalayal?m. Eklentiler penceresinde y?kl? olan t?m eklentileri g?rebilir ve aktifle?tirebilirsiniz. ?ncelikle ?Ge?mi?? eklentisini yan?ndaki i?aret kutusunu kullanarak etkinle?tirelim. B?ylece herhangi biri ile konu?mak i?in konu?ma penceresini a?t???n?zda, ilgili ki?iyle Pidgin ?zerinden yapt???n?z son konu?mada da ne konu?tu?unuzu hat?rlamaya ?al??mak zorunda kalmayacaks?n?z. Pidgin sizin i?in son konu?man?z? konu?ma penceresine yerle?tirecek. Ard?ndan ?Ki?i Durum Uyar?s?? eklentisini aktifle?tirelim. B?ylece ekli ki?lerin durum de?i?iklikleri konu?ma penceresinde g?r?necek. ?Saydaml?k? eklentisini aktifle?tirelim ve ?Eklentiyi Yap?land?r? butonuna t?klay?p eklenti ayarlar?na girelim. A??lan penceredeki ayarlar? kullanarak konu?ma pencerelerini ve ki?i listesini yar? saydam hale getirebiliriz. ?Windows Pidgin Se?enekleri?ni aktifle?tirip ayarlar?nda ilgili se?ene?i i?aretleyerek Pidgin?in Windows?un a??l???nda ?al??mas?n? sa?layabiliriz. ?Yaz??ma Renkleri? eklentisini aktifle?tirip buradan t?m yaz??ma ve sistem mesajlar? i?in bi?im ve renk belirleyebiliriz. Ayr?ca MSN?in uyar? kutular?na al??m?? olanlar i?in ?http://downloads.guifications.org/plugins//Guifications2/pidgin-guifications-2.14-win32.exe? adresinden Guifications2 eklentisini indirip kurmakta ve aktifle?tirmekte yarar var. Burada anlatt?klar?m?n d???nda kalan eklentileri de tek tek deneyip g?rmek hatta webden ?Pidgin Plugins? ?eklinde bir arama yap?p yeni eklentiler y?klemek e?lenceli olabilir.
  ...
  ?Vergi Borcu Yoktur? yaz?s? Internet?te

  Vergi m?kellefleri, art?k vergi dairelerine fiziksel olarak gitmeden, ?Vergi Borcu Yoktur? ve ?m?kellefiyet? yaz?lar?n?, Internet ?zerinden alabilecekler.
  Gelir ?daresi Ba?kanl????n?n verdi?i bilgiye g?re, m?kellef odakl? hizmet anlay??? ?er?evesinde, m?kelleflere daha kaliteli hizmet sunulmas? ve vergi dairelerinin i? y?k? ile k?rtasiyecili?in azalt?lmas? amac?yla ba?lat?lan uygulama ile kay?t olarak ?ifre alan Internet vergi dairesi kullan?c?lar?, Gelir ?daresi Ba?kanl????n?n Internet sitesinden pek ?ok belgeyi alabilecekler. Internet?ten al?nabilecek belgeler ve doldurulabilecek formlar aras?nda ?unlar bulunuyor: Ayn? vergi dairesinin s?n?rlar? i?inde adres de?i?ikli?i dilek?esi, borcu yoktur yaz?s? alma dilek?esi, ceza indirim talebi dilek?esi, mahsup talebi dilek?esi, nakit iade dilek?esi...
  ...
  3G ihalesinde iptal karar?

  Cep telefonlar?nda h?zl? ve g?r?nt?l? ileti?ime olanak sa?layacak olan ???nc? nesil (3G) ihalesi, Telekom?nikasyon Kurulu taraf?ndan iptal edildi. 7 Eyl?l?de ger?ekle?tirilen ve yaln?zca cep telefonu operat?r? Turkcell?in kat?ld??? ihalede, A tipi lisans i?in 321 milyon Avro teklif edilmi?ti. Ayn? ihalede B, C ve D tipi lisanslar i?in ise herhangi bir teklif gelmemi?ti. Tek kat?l?mc?yla d?zenlenen ihale konusunda son karar? vermek i?in toplanan Telekom?nikasyon Kurulu, ?rekabet ?artlar?n?n olu?mad???? gerek?esiyle ihaleyi iptal etti. Oybirli?iyle al?nd??? ??renilen iptal karar? sonras?nda g?zler Ula?t?rma Bakanl????na ?evrildi. Ula?t?rma Bakanl???, 3G lisanslar?n?n da??t?lmas? i?in Telekom?nikasyon Kurulu ile birlikte yeni bir takvim olu?turacak. ?halede yer almayan Avea ve Vodafone ihalenin iptal edilmesinde etkili olurken, iki ?irketin kat?lmama gerek?elerinin ba??nda numara ta??nabilirli?inin gelmeden ihalenin yap?lm?? olmas? geliyor. Her iki ?irket de bundan ?nce yapt?klar? a??klamalarda numara ta??nmas? sistemine ge?ilmedi?i takdirde adil rekabet ?artlar? olu?amayaca??n?, ihalenin sadece Turkcell?e b?y?k avantaj sa?layaca??n? savunuyordu.
  G?khan Bayram
  www.evrensel.net