G?ZLEMEV

 • Ge?ti?imiz cumartesi g?n?, y?z?m? r?zg?ra vererek Ala?at? tepelerinden s?rf yapanlar? izlerken, akl?ma gene Sabahattin Ali?nin ?Bu da?lar?n bir rakibi varsa r?zg?rd?r; r?zg?r burda tek ba??na bir h?k?mdard?r? dizeleri geldi.


  Ge?ti?imiz cumartesi g?n?, y?z?m? r?zg?ra vererek Ala?at? tepelerinden s?rf yapanlar? izlerken, akl?ma gene Sabahattin Ali?nin ?Bu da?lar?n bir rakibi varsa r?zg?rd?r; r?zg?r burda tek ba??na bir h?k?mdard?r? dizeleri geldi. Ger?ekten de r?zg?r, insan?n i?indeki t?m h?rs ve harislikleri siliyor. Bir kez daha anlad?m.

  R?zgar?n tanr?larla e?le?ti?i yer
  Hem bu ger?e?i anlad?m, hem de bunca ya?tan sonra r?zg?ra g?venimi ?zmir?in ?e?me il?esinin Ala?at? beldesinde ke?fettim. Ala?at??da r?zg?r, h?l? ad?n? koyamad???m bir ?sl?k t?r? gibi. R?zg?r Ala?at??da insan?n, hayvan?n, b?rt? b?ce?in tenini; a?a?lar?n, bitkilerin kabu?unu, dal?n? de?eri kadar ok?ayan yumu?ac?k bir el? Ala?at?, r?zg?r?n tanr?larla adeta e?le?ti?i bir yer?

  Simgele?me
  Zaten, Yunan mitolojisine g?re Ala?at?, r?zg?r tanr?s?n?n ya?ad??? yermi?. ?imdilerde (ben pek anlam?yorum, bilmiyorum, ilgilenmiyorum da ama) Ala?at? Sahili bir yandan r?zg?rla denizde dans edip di?er yandan dalgalarla savrulanlar?n, yani s?rf??lerin birinci adresi olmu?. G?n?m?zde s?rf??ler a??s?ndan Avrupa?n?n ?? ?nemli parkurundan biri say?lmaktaym?? Ala?at?. Benim g?zlerimle tan?k olup inand???m ger?ek, s?rf??lerin denizin ?st?nde kelebek gibi reng?renk u?u?u?lar?n?n, Ala?at??n?n ilgin? co?rafyas?na, mimarisine, havay? kula?layan yel de?irmenlerine, yeti?en ?r?nlerine, butik otellerine, bakir plajlar?na simge olu?u.

  Ba?c?l???n t?t?nc?l??e d?n??mesi
  Ad?, Anadolu Sel?uklular??na ?zg?, ?st? konik, yanlar? kara?am ve kay?n a?ac?ndan yap?lan ?Alac?k? ?ad?rlar?ndan ya da yine Sel?uklular?n ?nl? ?Alaca? atlar?ndan geldi?i san?lan Ala?at?tan geli?en Ala?at??n?n bilinen tarihi, 1850?ye dek gitmekte olup sonra t?kan?yormu?. O tarihlerde, s?tmaya neden olan batakl???n kurutulmas?n? buyuran sadrazam, bu i? i?in adalardan Rum i??iler getirtmi?. Gelen Rumlar, b?y?k toprak sahibi T?rklerin verdi?i arazilerde ba?c?l??? geli?tirmi?ler; sonras?nda geri d?nmemi?ler. Ala?at? Liman??nda ?z?m i?leme tesisleri kurulmu?. 1924 y?l?nda ise m?badele ile Selanik g??menleri ??kagelmi? Ala?at??ya. Yeni gelenler, b?lgedeki ba?c?l?k tar?m?n? bilmedikleri i?in t?t?n i?ine dalm??lar.

  Ala?at?l?lar? ?ok seviyorum
  Ala?at??n?n mimari dokusu ger?ekten de b?y?leyici g?zellikte. ?Ala?at? Ta??? denilen ponza ta?? g?r?n?ml? kesme ta?lardan yap?lan evler, k???n s?cak, yaz?n da serin tutma ?zelli?ine sahip. ??r?k bir ta? say?lmas?na kar??n havan?n karbondioksidi ile birle?ince kalker olu?turup filtre g?revi yaparm?? bu ta?lar, yeni ??rendim. Beldenin zemini de yer yer bu ta?larla kapl?. Yerle?ime a??lmas?na ra?men tarihi dokusunu bug?ne dek koruyabilen Ala?at??y?; cumbal? eski evleri, yel de?irmenleri, parke kapl? dar sokaklar?, Bo?nak, Arnavut ve Selanik g??meni g?ler y?zl? halk?yla her y?l daha da ?ok seviyorum ben. Ne yapay?m? Orada soluk almaktan da ho?lan?yorum.

  Ala?at??da deniz
  ?imdi de gelelim Ala?at??n?n denizineee? Merkezden ayr?l?p mimoza a?a?lar?yla ?evrelenmi? yolu takip ederek, r?zg?r?n enerjiye d?n??t??? tepenin ete?indeki s?rf merkezine ya da tam kar??s?ndaki plaja gitmek i?in ba?ka yol yok. Ger?i ben denemedim ama plaj boyunca, hafif engebeli tepeleri a?arak pek ?ok sakin koy ke?fetmek de olas?ym?? ve de Ala?at? Plaj?, yakla??k on be? y?ld?r s?rf??lerin u?rak yeriymi?. Nisan-kas?m aylar? aras?nda en yo?un d?nemini ya?arm?? s?rf??lerin doldurdu?u plaj. Bu denli ye?lenir olma nedeniyse, sahilden yakla??k yedi y?z metre mesafeye kadar, derinli?i bir metreyi ge?meyen kum bir sahile sahip olmas? olarak g?sterilmekte. ?Ne var bunda? dedim, me?er bu sayede y?zme bilmeyenler bile r?zg?r s?rf? ??renebiliyormu?. Bir di?er ?nemli ?zelli?i de plajdaki tesislerde her t?rl? malzemenin bulunmas? ve ders alma olana??n?n olmas?.

  Turizm kenti
  Ala?at??da, Ala?at?-Pa?aliman? Turizm Kenti yap?m? s?rmekte. ?Ne olacak bu turizm kentinde? diye sordum soru?turdum. Kentte golf alanlar?, turistik konaklama tesisleri, termal k?y, tedavi, sa?l?k-g?zellik merkezleri, butik tatil villalar?, k?r (tedavi) merkezi, yiyecek-tesisleri, k?y?n?n g?n?birlik kullan?ma y?nelik tesisler ile sosyal tesisler ve kongre merkezleri yer alacakm??. ??yi? dedim kendimce. ??stihdam da yarat?lm?? olacak, fena m???

  Yabanc? sermaye geliyor
  Me?er, yabanc? yat?r?mc?n?n ilgisini ?ekmek amac?yla proje yurtd???nda m??avirlikler kanal?yla tan?t?lm??. ?spanyol, Japon ve Rus turizmciler b?y?k ilgi g?stermi?ler. G?ya, yabanc? sermayenin yat?r?mlarla T?rkiye?ye girmesi ve bu do?rultuda riskin de azalt?lmas? ama?lan?yormu?. S?z konusu ?Turizm Kenti?nde, yetmi? be? bin yatak kapasiteli bir yat?r?m hedefleniyormu?. B?lge, tahsise S?T alan? dereceleri d???r?lerek ve m?lkiyete ili?kin sorunlar ??z?lerek haz?rlanm??. M?lkiyete konu olamayacak kamu varl?klar?, ?zel kurum ve ki?ilere devredilecekmi?.

  R?zgar s?rf?n?n yok olu?u
  Ala?at?l?lar, yedi-sekiz y?l i?inde tamamlanacak Ala?at?port?u ?Windsorf ?l?m?? olarak tan?ml?yorlar. Tedirginlikleriyse, Ala?at?port?un r?zg?ra engel olaca??ndan de?il yap?la?madan, gelecek vars?l teknelerden ve ?jet ski? kullanacak vars?l aile ?ocuklar?ndan kaynaklanmakta.

  Di?er taraftan, ?Turizm Kenti? ile ilgili olarak kamu varl?klar?, ?zel kurum ve ki?ilerin m?lkiyetine devrediliyor. ?Tar?msal niteli?i korunacak alanlar?n, orman alanlar?n?n ve a?a?land?r?lacak alanlar?n, plan kararlar? getirilen b?lgelerde lokanta, caf?-bar, gazino, ?ay bah?esi, e?lence, spor, golf tesisleri, su park? gibi tesisler yap?lmas?na olanak tan?nmas?yla koruma-kullanma dengesi ortadan kalk?yor. ?e?me-Ala?at? b?lgesinin ?endemik (b?lgeye ?zg?n)? bitki toplulu?u, do?al S?T alanlar?, orman alanlar? dahi yap?la?maya a??l?yor.

  Ala?at? ?l?yor.
  ?st?n Akmen
  www.evrensel.net