?Gavur ?zmir?e ayr?mc?l?k

Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n ?gavur? diye tan?mlad??? ?zmir, AKP iktidar?nda kamu kaynaklar?ndan yeterli pay? alamad?. TOK? arac?l???yla ger?ekle?tirilen yat?r?mlarda da ?zmir s?ralamada gerilerde kald?.


Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n ?gavur? diye tan?mlad??? ?zmir, AKP iktidar?nda kamu kaynaklar?ndan yeterli pay? alamad?. TOK? arac?l???yla ger?ekle?tirilen yat?r?mlarda da ?zmir s?ralamada gerilerde kald?. ?zmir Atat?rk Organize Sanayi B?lgesi (?AOSB) Y?netim Kurulu Ba?kan? Hilmi U?urta?, ilk 5 y?ll?k s?re?te ?zmir?den esirgenen kamusal kaynaklar?n, AK Parti iktidar?n?n ikinci d?neminde telafi edilmesini umduklar?n? belirtti.
?AOSB Y?netim Kurulu?nun iste?iyle Ekonomist Mustafa S?nmez taraf?ndan haz?rlanan ???zmir?de ??sizlik-B?y?me Sorunlar? ve Beklentiler?? konulu rapor a??kland?. Raporla ilgili de?erlendirmede bulunan U?urta?, ?zmir?de merkeze g???n h?zland???, yat?r?m ?ekme g?c?n?n azald??? ve kamu kaynaklar?ndan yeterli pay?n al?namad???n?n ortaya ??kt???n?, daha ?nce haz?rlanan iki raporda da benzer sonu?lar?n al?nd???n? kaydetti.
U?urta?, ilk 5 y?ll?k s?re?te ?zmir?den esirgenen kamusal kaynaklar?n, AKP iktidar?n?n ikinci d?neminde telafi edilerek adil da??t?lmas?n? umduklar?n? belirtti. A??klanan raporda, tar?m kesimiyle u?ra?an k???k ?reticilerin, artan girdilerle ba? edememesi ve desteklemelerin yetersiz kalmas? nedeniyle, esnaf?n da b?y?k ma?azalarla rekabet edememesi nedeniyle merkeze g?? ederek ?cretli i?g?c? haline geldi?i belirtildi.
Tar?m n?fusunun son 6 y?lda y?zde 28.4?ten y?zde 17.5?e, ?cretli n?fusun ise y?zde 62?den y?zde 66?ya ??kt???n?n belirtildi?i raporda, i?sizli?in de T?rkiye ortalamas?n?n ?zerine ??karak y?zde 11.2?ye ula?t??? ifade edildi. Raporda kay?t d??? ?al??ma oran?n?n da y?zde 30?a ??kt???, 236 bin ki?inin kay?t d??? ?al??t?r?ld??? belirtildi.
2002-2006 d?neminde ?zmir?in toplam te?vikli yat?r?mlardan y?zde 5.1 pay alarak 6. s?raya indi?inin bildirildi?i raporda, imalat sanayi yat?r?mlar?n?n y?zde 3.5?ini kar??layan ?zmir?in sanayile?me iddias?n? zay?flatt??? iddia edildi.
Sa?l?k ve e?itimde geride kald?
Raporda, ?zmir?in 2006 b?t?esine y?zde 8.6 oran?nda katk? yaparken b?t?e harcamalar?ndan y?zde 1.96 oran?nda pay ald???, bu nedenle e?itim ve sa?l?k standartlar?n?n bir?ok Anadolu iline g?re geride kald??? kaydedildi.
Y?z bin ki?iye d??en hasta yata?? kriterinde ?zmir?in, Sivas, Erzurum, Artvin gibi illerin gerisinde; 16. s?rada, ??retmen ba??na d??en ??renci say?s? kriterinde de 81 il aras?nda 46. s?rada yer ald???n?n kaydedildi?i raporda, n?fus ba??na d??en sa?l?k eleman? a??s?ndan ise ?zmir?in 2. kent oldu?u ifade edildi.
Raporda, ?zmir?in ula?t?rma, enerji, liman, haberle?me gibi altyap? yat?r?mlar?ndan da yeteri kadar pay alamad??? ?ne s?r?ld?. 2006 sonu itibariyle ?zmir?in hen?z y?zde 46?s? tamamlanmam?? kamu yat?r?m proje stoku bedelinin 4.5 milyar YTL civar?nda oldu?unun kaydedildi?i raporda, ?zmir?in y?zde 2?lik payla 6. s?rada yer ald??? kaydedildi.
N?fusu ?ok geliri az
Raporda, mahalli idarelerin 2006 y?l? gelir ve giderleri incelendi?inde, iktidar partilerinden olan 4 b?y?k?ehir belediyesi gelirlerinin n?fuslar?na oranla ?zmir?den y?ksek oldu?u ve buna ba?l? olarak da a??k verme pahas?na y?ksek harcama yapt?klar?n?n g?zlendi?i kaydedildi.
?zellikle Ankara ve Kocaeli mahalli idarelerinin b?t?e a??klar?n?n dikkati ?ekti?inin bildirildi?i raporda, Kocaeli?nin ki?i ba??na 71 YTL gelire kar??l?k 106 YTL harcama yaparken, ?zmir?in 53 YTL gelire kar??l?k 48 YTL harcama yaparak b?t?esi fazla veren birinci il haline geldi?i kaydedildi.
Raporda, TOK? arac?l???yla ger?ekle?tirilen yat?r?mlarda da ?zmir?in hak etti?i pay? alamad??? savunuldu. Raporun sonu? b?l?m?nde ise ?u ifadelere yer verildi: ???zmir, bir ?nceki iktidar d?neminde kendisinden esirgenen ama hakk? oldu?una inand??? kaynaklar?n yeni d?nemde serbest b?rak?lmas?n?, kamu harcama ve yat?r?mlardaki hakk?n?n teslim edilmesini, hi? olmazsa yeni d?nemde yeni h?k?metten beklemektedir.?? (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net