AKP?li belediyeler Hizmet-???i ?rg?tl?yor

AKP?li belediye y?netimleri i??ilerin iradesini hi?e say?yor. Kimi zaman ?telkinle?, kimi zaman daha ileri gidip ellerinde ?yelik fi?leri ile dolanan y?neticiler, Belediye-?? veya Genel-?? sendikalar?na ?ye olan ...


AKP?li belediye y?netimleri i??ilerin iradesini hi?e say?yor. Kimi zaman ?telkinle?, kimi zaman daha ileri gidip ellerinde ?yelik fi?leri ile dolanan y?neticiler, Belediye-?? veya Genel-?? sendikalar?na ?ye olan i??ileri kendilerine yak?n g?rd?kleri Hizmet-?? Sendikas??na ge?irmeye ?al???yorlar. Son olarak Belediye-???in ?rg?tl? oldu?u G?ng?ren Belediyesi?nde bu tart??ma ya?and?.
???ilere psikolojik bask? yap?ld???n?, g?rev yerlerinin de?i?tirildi?ini belirten Belediye-?? ?stanbul 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan G?l?m, i??ilerin sendika de?i?tirme gibi bir isteklerinin olmad???n? kaydetti. Hizmet-?? ?stanbul ?ube Sekreteri ?brahim G?le? ise i??ilere y?nelik bir bask? olmad???n?, kendi istekleriyle Hizmet-???e ge?tiklerini savundu.
Kim ?rg?tl?yor?
G?l?m, AKP?nin genel se?imlerden sonra belediyelerde bask? yapmaya ba?lad???n?, G?ng?ren belediye ba?kan yard?mc?lar?n?n, ?Biz y?zde 47 oy ald?k, param?z?n kendi sendikam?za gitmesini istiyoruz. 2008 y?l?nda az zam verece?iz, esnek ?al??may? uygulayaca??z, bu sendika bunlar? kabul etmez. Birde 2006 y?l?nda grev karar?n? ba?ka yerlerden temsilci getirerek 500 ki?i ile ast?n?z? dediklerini s?yledi. Yakla??k iki ayd?r G?ng?ren?de i??ilerle i? i?e olduklar?n? anlatan G?l?m, bu s?re i?inde sadece bir kez Hizmet-???in ?ube sekreterini g?rd???n? belirterek, ????ileri siz ?rg?tlemiyorsunuz, gezmeyin buralarda? dedi?ini dile getirdi. Hizmet-???e ge?meyen i??ilerin ilk olarak g?rev yerlerinin de?i?tirildi?ini, ?of?rl?k yapan bir i??inin ??p toplamaya g?nderildi?ini s?yleyen G?l?m, art?k bask?lar?n boyutunun de?i?ti?ini, i??ilerin sa?c?, solcu, g??men ve Alevi diye tehlikeli bir b?l?nmeye s?r?klendi?ini ifade etti.
???iler kabul etmiyor
???ilerin Hizmet-???i tercih etmesi gibi bir durumun s?z konusu olmad???n? dile getiren G?l?m, Ba?c?lar?da, Bah?elievler?de oldu?u gibi ba?kan yard?mc?lar?n?n bask?lar? ile zorla ge?irildi?ini belirtti. G?l?m, ????ilerin daha iyi bir T?S talebi varsa bunun tart??mas?n? y?r?t?r, buna g?re haz?rlan?r?z. Bak?rk?y ve Avc?lar?a g?re daha d???k ?cret ald?klar? do?ru ama B?y?k?ehir ve AKP?li di?er belediyelerin de ?st?nde ?cret al?yorlar. Hizmet-???in ?rg?tl? oldu?u belediyelerde ?cretler ?ok daha d???k? diye konu?tu.
???ilerin dayatmalara ?Hay?r? dedi?ini ve Belediye-???e d?nmeye devam etti?ini anlatan G?l?m, ?ube olarak referanduma haz?r olduklar?n?, sendikal rekabetin oldu?u her yerde referandumun ??z?m oldu?unu kaydetti. G?ng?ren Belediyesi?nde ?al??an i??iler ise Belediye-???ten Hizmet-???e ge?en Esenler ve Ka??thane i??ilerinin 6 YTL daha d???k yevmiyeye ald?klar?n?, s?zle?melerden haberleri dahi olmad???n? s?ylediler.
?Bizi tercih ettiler? iddias?
Yap?lan toplus?zle?melerden memnun olmayan, ?n?m?zdeki s?zle?meden umudu olmayan i??ilerin sendikalar?na geldiklerini ve ge?i? yapmak istediklerini ileri s?ren Hizmet-?? 1 No?lu ?ube Sekreteri ?brahim G?le?, i??ilere herhangi bir bask? yap?lmad???n? belirterek, ?Ba?kan hangi i??iyi odas?na ?a??r?p da bask? yapm??, g?stersinler? dedi.
Kimsenin kimseyi zorla ba?ka bir yere g?t?remeyece?ini dile getiren G?le?, bug?ne kadar bir?ok yerde ?rg?tlendiklerini, bu s?rede ne bir i??inin burnunun kanad???n? ne de i?ten at?ld???n? s?yledi. G?le?, b?yle bir ihtimalin oldu?u yerde i??iler gelse bile ?ye yapmayaca??n? vurgulad?.
????i arkada?lar ?a??rd? ben gittim. Bu sefer de beni tehdit ettiler. Bana ?Sen buraya gelme? dediler. Ben s?rekli G?ng?ren?deyim. O i??iler benim sendikam? tercih etmi?lerse gelmeyin deme hakk?m yok? diyen G?le?, Belediye-???e ?u ?neriyi getirdi; ?Toplayal?m i??ileri, onlar da gelsinler konu?al?m.? Belediye-?? 2 No?lu ?ube?de ?rg?tl? olan Bak?rk?y ve Avc?lar?da i??ilerin 2 bin YTL ald?klar?n? ancak G?ng?ren?de ?cretlerin d???k oldu?unu belirten G?le?, G?ng?ren?deki i??ilerin de oradakiler kadar ?cret istedi?ini bu y?zden sendikalar?n? tercih ettiklerini kaydetti. G?le?, ????iler, ?Belediye-???in yetkilileri siz gelmeden ?nce buraya gelmiyorlard?? diyorlar. Ne zaman Hizmet-?? gelmeye ba?lad? Belediye-?? de gelmeye ba?lad?? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)

AKP?nin bilan?osu kabar?k

2003-2006 y?llar? aras?nda, i?veren, milletvekili, b?rokrat, amir, m?d?r bask?s? ile Belediye-?? Sendikas??ndan Hizmet-???e ?ye yap?lan belediyeler ??yle:
Amasya Belediyesi, ?ank?r? Belediyesi, Ankara/Elmada? Belediyesi, Ankara/G?lba?? Belediyesi, K?r?ehir Belediyesi, Antalya/Kepez Belediyesi, Rize Belediyesi, Rize Belediyesi?ne ba?l? Ribelsan Limited ?irketi, U?ak Belediyesi, Gaziantep/?ahinbey Belediyesi ve Isparta Belediyesi.
Genel-???ten Hizmet-???e ge?enleri ise ?unlar: Van Belediyesi, Ankara/Yenimahalle Belediyesi, Ankara/Mamak Belediyesi, Denizli Belediyesi, ?zmir/Bergama Belediyesi, Bing?l Belediyesi, Burdur Belediyesi, ?anakkale/Biga Belediyesi, Sinop/Ayan??k Belediyesi, Ad?yaman/G?lba?? Belediyesi, Denizli/?ivril Belediyesi, ?anakkale/ Lapseki Belediyesi, Kayseri/Tomarza Belediyesi, A?r?/Patnos Belediyesi, Konya/Kayap?nar Belediyesi ve bir?ok belde belediyesi.

Merkezi politika

Genel-???in ?rg?tl? oldu?u Ba?c?lar ve Bah?elievler belediyelerinde de i??iler Hizmet-???e ge?iriliyor. Genel-?? 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hakk? Karabulut, bask?lar?n AKP?nin merkezinden gelen bir politika oldu?unu kaydetti. Ba?kan yard?mc?lar?n?n ve m?d?rlerin Hizmet-???e ge?i?te ?ok ciddi bir rol oynad???n?, hatta i?yerlerinde ellerinde ?ye ko?anlar? ile gezdi?ini dile getiren Karabulut, Hizmet-???ten hi?bir y?neticinin ne Ba?c?lara ne de Bah?elievler?e u?ramad???n? s?yledi.
G?khan Durmu?
www.evrensel.net