Demir ?elik i??ileri erken emeklili?i tart??t?

Bak?r?ay havzas?ndaki demir ?elik i??ileri, yasalarda yer alan erken emeklilik hakk?ndan yararlanmak istiyor.Mahkemesi?ne a?t??? dava ile ortaya ??km??t?. Dava sonucunda Sosyal Sigortalar Kanunu?nun ilgili maddesi demir ?elik sekt?r? i??ilerinin de yararlanmas? i?in tekrar d?zenlendi.


Bak?r?ay havzas?ndaki demir ?elik i??ileri, yasalarda yer alan erken emeklilik hakk?ndan yararlanmak istiyor.Mahkemesi?ne a?t??? dava ile ortaya ??km??t?. Dava sonucunda Sosyal Sigortalar Kanunu?nun ilgili maddesi demir ?elik sekt?r? i??ilerinin de yararlanmas? i?in tekrar d?zenlendi.
HABA?, CER-?elik, S?DER (EREGE Metal) gibi b?y?k ve orta ?l?ekli demir ?elik i??ilerini yak?ndan ilgilendiren konu ile ilgili olarak bir toplant? d?zenleyen i??iler, EMEP ?zmir ?l Ba?kan? Avukat Hasan H?seyin Evin?den bilgi ald?. Evin, yasan?n yeni haliyle her bir i??inin tekrar mahkemeye ba?vurmadan bu haktan yararlanabilece?ini s?yledi. Evin, demir ?elik i??ilerinin 5 y?l erken emekli olabilmesi i?in patronun her y?l y?pranma pay? olarak 90 g?n prim yat?rmas? gerekti?ini belirtti. Bu haktan yararlanmak isteyen i??ilerin sendikas? arac?l???yla ya da ?ahsen i?yerine ba?vurarak 3A stat?s?nden sigortal? olmay? istemesinin yeterli olaca??n? ifade eden Evin, i?yerinin bunu yapmamas? durumunda SSK B?lge M?d?rl????ne verilecek bir dilek?enin i?e yarayabilece?ini belirtti.
???ilerin s?z konusu hakk?n ge?mi?e d?n?k kullan?l?p kullan?lamayaca?? ile ilgili sorusuna kar??l?k Evin, bu de?i?ikli?in ge?mi?e d?n?k olmad???n? belirterek, bunun verilecek bir m?cadele ile m?mk?n olabilece?inin alt?n? ?izdi. Evin, ?Bir?ok olayda bu ya?anm??t?r. E?er m?cadele verilirse bu neden olmas?n? Demir ?elik sekt?r? ?ok ?nemli bir sekt?r ve emek ???tmekle birlikte insan ???t?yor. En yak?n ?rne?i HABA? Demir ?elik Fabrikas? de?il mi? ?al??ma ko?ullar? hepinizin malumu. Bu hakka sahip ??karak bu kazan?m? ilerletebilirsiniz? dedi. Bir ba?ka i??i ise primi doldu?u halde ya?? gelmedi?i i?in emekli olamayan ?ok say?da arkada??n?n oldu?unu belirterek, ?Bu yasa maddesi emeklilik s?resini k?salt?yor mu?? sorusunu y?neltti. Evin, bu maddenin ya?? etkilemedi?ini onun ba?ka bir yasa maddesi ile d?zenlendi?ini s?yleyerek, ?Ancak 5 y?l daha fazla prim yat?rm?? olacaks?n?z ki bu da ikramiyeyi ve emekli maa??n? etkiler? dedi.
Anayasa de?i?ikli?ine de de?inen Evin, i??ilerin kazan?lm?? t?m haklar?n anayasada g?vence alt?na al?nmas? i?in ?al???lmas? gerekti?ini belirtti. Evin Anayasa?n?n yabanc? sermayenin ??karlar? i?in de?i?tirilmek istendi?ini ifade ederek, i??ileri tehlike konusunda uyard?. (?zmir/EVRENSEL)

?lgili yasa maddesi

20 Haziran 1987 tarih ve 3395 say?l? Kanun?un 13. maddesiyle yap?lan de?i?iklik gere?ince, azotlu g?bre ve ?eker sanayiinde, fabrika, at?lye, havuz ve depolarda, trafo binalar?nda ?al??anlardan; a) ?elik, demir ve tun? d?k?m i?lerinde ?al??anlara, b) Zehirli, bo?ucu, yak?c?, ?ld?r?c? ve patlay?c? gaz, asit, boya i?leriyle gaz maskesi ile ?al??may? gerektiren i?lerde ?al??anlara, c) Patlay?c? maddeler yap?lmas?nda yap?lan i?lerde ?al??anlara, d) Kaynak i?lerinde ?al??anlara her y?l i?in 90 g?nl?k itibari hizmet s?resi verilmektedir.Kesirlerin hesaplanmas?nda tam y?l 360 g?n olarak al?nmakta; fiilen ?al???lm?? g?ne eklenecek itibari hizmet g?n? say?s?n?n bulunmas?nda (?al???lan g?n say?s? x 0.25) form?l? uygulanmaktad?r. Yukar?da s?z? edilen i?lerin yap?ld??? i?yerlerinin i?verenlerinin, itibari hizmet s?resi d?zenlemesi nedeniyle prim y?klerinde art?? olmakta; bu i?verenler, normal sigortal?lardan 2 puan fazla olarak ?malull?k, ya?l?l?k ve ?l?m sigortalar?? primi ?demek zorunda bulunmaktad?rlar.
www.evrensel.net