Bayramdan sonra grev var!

T?rk Telekom?da grev bayram sonras?na kald?. Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, T?rk Telekom ile h?l? uzla?ma sa?layamad?klar?n? belirterek, vatanda?? ma?dur etmemek i?in grevi bayramdan sonra yapmaya karar verdiklerini s?yledi.


T?rk Telekom?da grev bayram sonras?na kald?. Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, T?rk Telekom ile h?l? uzla?ma sa?layamad?klar?n? belirterek, vatanda?? ma?dur etmemek i?in grevi bayramdan sonra yapmaya karar verdiklerini s?yledi.
Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan yapt??? a??klamada, T?rk Telekom ile devam eden 7. d?nem toplus?zle?me g?r??melerinde uzla?amad?klar?n? belirterek, yasal s?re? sonras? yap?lan g?r??melerde de anla?ma sa?layamad?klar?n? kaydetti. Grev karar?n? i?yerlerinde ast?klar?n? an?msatan Akcan, vatanda?lar?n ma?dur olmamas? i?in grevi bayramdan sonra yapmaya karar verdiklerini ifade etti. Hen?z grev tarihini belirlemediklerini s?yleyen Akcan, uzla?mazl??? grevle de?il masada ??zmek istediklerini vurgulad?.
Y?zde 19 talebi
T?rk Telekom, Haber-???e ilk ve ikinci y?l ?cretlerde ve sosyal yard?mlarda y?zde 4 zam teklif etmi?, Haber-?? ise ilk y?l y?zde 19, ???nc? ve d?rd?nc? alt? aylar i?in de enflasyon art? y?zde 5 refah pay? ?denmesini istemi?ti. Patronun, stratejik ?neme sahip olmas? nedeniyle baz? i?yerlerini sendika kapsam? d???na ??karmak istemesi ve ?cret adaletsizli?i nedeniyle taraflar uzla?amam??lard?. T?rk Telekom, 15 g?nl?k resmi arabulucu s?recinin 6 g?n uzat?lmas?n? istemi?, 6 g?nl?k s?re i?inde bir araya gelen taraflar, ?cret ve sendikal? kapsam?n?n daralt?lmas? maddelerinde yine anla?amam??lard?. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net