Myanmar?da on binler demokrasi i?in sokaklara akt?

Son birka? haftada cunta kar??t? g?sterilerin artt??? Myanmar (Burma), d?n tarihinin en b?y?k protesto g?sterilerinden birine sahne oldu.
?lkede son bir haftad?r demokrasi talebiyle y?r?y??ler d?zenleyen Budist ...


Son birka? haftada cunta kar??t? g?sterilerin artt??? Myanmar (Burma), d?n tarihinin en b?y?k protesto g?sterilerinden birine sahne oldu.
?lkede son bir haftad?r demokrasi talebiyle y?r?y??ler d?zenleyen Budist rahipler, t?m Myanmar halk?na ?a?r? yaparak g?sterilere kat?lmas?n? istedi. ?a?r? ?zerine sokaklara akan Burmal?lar?n say?s? 100 bini a?t?. ?lkenin en b?y?k ikinci kenti Mandalay?da da yakla??k 10 bin ki?inin topland??? ifade edildi. Masoeyein ve Mya Taung?da da eylemler d?zenlendi.
Myanmar??n Budist tap?na?? Shwedagon?dan ba?layan Yangon?daki ?g?steriye kat?lanlar?n say?s?n?n h?zla artt??? ve birka? saatte caddelerin insanlarla t?ka basa doldu?u, Rangoon ?niversitesi?nden ??rencilerin de g?sterilere kat?ld???? ??renildi.
Eylemler yay?l?yor
?lkede ?nceki g?n de 20 bin Budist rahip ve rahibe, kendilerini korumak i?in insan zinciri olu?turan halkla beraber y?r?m??t?. Pazar g?n? protestolara ilk defa halk ve rahibeler de kat?lm??t?. Rahipler, bug?ne de?in halk?n y?r?y??lerden uzak durmas?n? istiyordu.
Budist rahipler, cumartesi g?n? ev hapsinde tutulan demokrasi aktivisti Aung San Suu Kyi?nin evine de y?r?m??t?. 1991?de Nobel Bar?? ?d?l??n? alan 62 ya??ndaki Suu Kyi, son 17 y?l?n 11 y?l? a?k?n s?resini g?zalt?nda ge?irdi.
Myanmar?da ge?ti?imiz haftalarda yak?tlara yap?lan zamm? protesto etmek i?in ba?layan eylemlerin, 1996?da zor kullanarak bast?r?lan ??renci isyan?ndan bu yana cuntaya ?en b?y?k meydan okuma? oldu?u belirtiliyor.
?Cunta y?k?lana dek...?
Bu arada g?sterileri d?zenleyen T?m Burma Budist Rahipleri ?ttifak? ?askeri diktat?rl?k ?lkeden s?r?lene dek? kitlesel y?r?y??lerinin s?rece?i konusunda kararl? oldu?unu ifade ediyor.
Burma askeri diktat?rl??? ise Budist rahipleri, halk? 1988?dekine benzer bir isyana k??k?rtmaya ?al??makla su?luyor. Burmal? generallerin bu hafta yeni ba?kent Nipidav?da bir araya gelmeleri bekleniyor. Toplant?da g?sterilere kar?? tak?n?lacak tavr?n belirlenmesi ba?l?ca g?ndem maddesi olacak.
?te yandan Burma?daki g?zlemciler, ?olaylar?n ?ok h?zl? ilerledi?i, nas?l sonu?lanaca??n? tahmin etmenin zor oldu?u? yorumunda bulundu. Myanmar??n 1948 y?l?nda ?ngiltere?den ba??ms?zl???n? kazanmas?na yol a?an ba?kald?r?ya da rahiplerin protesto y?r?y??leri ?nayak olmu?tu. Rahipler, cuntaya kar?? 1988 y?l?nda yine demokrasi ve ?zg?rl?k talebiyle yap?lan eylemlere de liderlik etmi?ti. Ard?ndan ??rencilerin ba??n? ?ekti?i isyana d?n??en olaylar dizisi, cuntan?n kanl? y?ntemler kullanmas?yla son bulmu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net