Bulgar e?itim emek?ileri grevde

Bulgaristan?da ana okulu, ilk??retim ve lise ??retmenleri zam talebiyle d?n greve ba?lad?.
?lke genelinde kat?l?m oran?n?n y?zde 70?e ula?t??? grev y?z?nden ...


Bulgaristan?da ana okulu, ilk??retim ve lise ??retmenleri zam talebiyle d?n greve ba?lad?.
?lke genelinde kat?l?m oran?n?n y?zde 70?e ula?t??? grev y?z?nden okullarda e?itim ve ??retim durma noktas?na geldi.
Greve ana okullar?nda ?al??an ??retmenlerin de kat?lmas? y?z?nden ?al??an anne ve babalar ?ocuklar?n? b?rakacaklar? yer konusunda s?k?nt? ya??yor.
Bulgaristan yasalar?na g?re ??retmenler grevde olduklar? g?nler i?in ?cret alam?yor. Bu y?zden grevin 3 g?n sonra sona ermesi ve ??retmenlerin ?al??t?klar? okullara giderek farkl? protesto eylemleri yapmalar? bekleniyor.
?Haklar?m?z? alana de?in s?recek?
?te yandan konuya ili?kin a??klamalarda bulunan ??retmenler Sendikas? Ba?kan? Yanka Takeva, ?grevin haklar?n? elde edene kadar devam edece?ini? belirterek, maa? zamm? konusunda bug?ne kadar yapt?klar? t?m giri?imlerden olumlu sonu? elde edemedikleri i?in greve gitmek zorunda kald?klar?n? s?yledi.
T?m ??retmenleri greve kat?lmaya ?a??ran Takeva, ?E?er birlikte hareket etmezsek a?l??a mahkum kal?r?z? diye konu?tu.
Bulgaristan?da ortalama 300 leva (yakla??k 150 avro) maa? alan ??retmenler, maa?lar?na y?zde 100 oran?nda zam yap?lmas?n? istiyor. ??retmenler Sendikas? ile E?itim Bakanl??? aras?nda bug?ne kadar yap?lan toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinde anla?ma sa?lanamad?.
E?itim Bakanl??? ??retmenlere 2008 ocak ay?nda 190 leva (yakla??k 85 avro), 2008 temmuz ay?nda da 50 leva (yakla??k 25 avro) zam yapmay? ?nerdi. ??retmenler ise maa?lar?n?n hemen ve tek kalemde y?zde 100 oran?nda art?r?larak 600 levaya (300 avro) ??kar?lmas?n? istiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net