L?bnan?da yeni kriz kap?da

Ge?ti?imiz hafta Suriye kar??t? Milletvekili Antoine Ganim?in ?ld?r?lmesiyle gerilimin t?rmand??? L?bnan?da yeni bir siyasi kriz kap?da. Bug?n d?zenlenmesi planlanan cumhurba?kanl??? se?imlerinin, ABD destekli h?k?metin,...


Ge?ti?imiz hafta Suriye kar??t? Milletvekili Antoine Ganim?in ?ld?r?lmesiyle gerilimin t?rmand??? L?bnan?da yeni bir siyasi kriz kap?da. Bug?n d?zenlenmesi planlanan cumhurba?kanl??? se?imlerinin, ABD destekli h?k?metin, Hizbullah ile m?ttefiklerinin ba??n? ?ekti?i muhalefetle uzla?maya yana?mamas? nedeniyle ertelenmesi g?ndemde. Her iki taraf da bug?n i?in planlanan cumhurba?kanl??? se?iminin yap?lmas?n? beklemiyor.
?ii Emel Hareketi?nin lideri ve Meclis Ba?kan? Nebih Berri, parlamentoyu devlet ba?kan?n? se?mek ?zere bug?n i?in toplant?ya davet etmi?, yeter say? sa?lanamazsa oylaman?n yap?lmayaca?? ve oturumun ertelenece?i uyar?s?nda bulunmu?tu.
L?bnan Anayasas??na g?re devlet ba?kan?, parlamentonun ??te ikisinin oyuyla se?ilebiliyor. H?k?met, anayasan?n bu maddesinin sadece ilk tur i?in ge?erli oldu?unu, di?er turlarda salt ?o?unlu?un yeterli oldu?unu savunuyor. Muhalefet ve ?u anki Cumhurba?kan? Emil Lahud ise buna kesin bir ?ekilde kar?? ??k?yor.
Yeter say?s? sorunu
Cumhurba?kanl??? se?imleri i?in Hizbullah ve m?ttefikleri, H?ristiyan General Michel Aun?u aday g?sterirken, ABD destekli cephenin aday? ise Nassib Lahud?u g?sterdi.
14 Mart olarak da bilinen Suriye kar??t? cephe, ayr?ca Boutros Harb ile Robert Ganim?i de yar??a dahil etti. Ancak t?m adaylar kar?? partiler taraf?ndan kabul edilmedi. B?ylece bug?nk? cumhurba?kanl??? se?imlerinde mecliste gereken 3?te 2 ?o?unlu?un sa?lanmas? neredeyse imkans?z hale geliyor.
L?bnan Anayasas??na g?re Cumhurba?kan? Maruni H?ristiyan olmak zorunda. Halihaz?rdaki L?bnan Cumhurba?kan? Emil Lahud?un g?rev s?resi 23 Kas?m?da sona eriyor. Lahud, h?k?met taraf?ndan Suriye yanl?s? olmakla su?lan?yor.
Muhalefet liderlerinden Berri, se?imlerin ancak ekimde yap?labilece?ini ifade ederken, ABD destekli ?o?unluktan Telekom?nikasyon Bakan? Mervan Hamade, iki taraf aras?nda en ufak bir uzla?ma sa?lanamad???n? belirtti?i a??klamas?nda, ?Bug?nden (d?n) yar?na (bug?n) da bir geli?me olmas?n? beklemiyorum? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net