?eref Ayd?n an?ld?

Ge?ti?imiz y?l ya?am?n? yitiren T?rkiye i??i s?n?f? m?cadelesinin ve sosyalist hareketinin ?nde gelen isimlerinden gazeteci, yazar ve ?evirmen olarak i??i s?n?f? ve sosyalist hareketin eylem ve fikir hayat?na ?nemli katk?larda...


Ge?ti?imiz y?l ya?am?n? yitiren T?rkiye i??i s?n?f? m?cadelesinin ve sosyalist hareketinin ?nde gelen isimlerinden gazeteci, yazar ve ?evirmen olarak i??i s?n?f? ve sosyalist hareketin eylem ve fikir hayat?na ?nemli katk?larda bulunan e?itimci ?eref Ayd?n, Kocaeli ve Kayseri?de an?ld?.
Emek Partisi Kayseri ?l ?rg?t? taraf?ndan il binas?nda ger?ekle?tirilen etkinli?e parti y?neticileri, ?yeleri ve yolda?lar? kat?ld?. ?eref Ayd?n??n hayat?, yaz?lar? ve miras? ?zerine konu?malar yap?lan anmada, ?iir ve m?zik dinletisi ger?ekle?tirildi. Etkinlikte yap?lan konu?malarla ?eref Ayd?n??n gen?lik y?llar?ndan ya?am?n?n sonuna kadar s?rd?rd??? uzun soluklu m?cadelesi anlat?l?rken, ?eref Ayd?n??n ya?am? boyunca b?y?k ?nem verdi?i m?cadelenin g?nl?k ?al??ma ?zerinde y?r?t?lmesinin ?nemi ?zerinde duruldu.
EMEP ?l Ba?kan? ?smet G?m??oluk, i??i s?n?f?n?n partisinin kurulmas? ve do?ru bir hatta m?cadele etmesine ?eref Ayd?n??n katk?s?n?n b?y?k oldu?unu dile getirdi.
Ayd?n??n m?tevaz?, disiplinli ve kararl? karakterinin ?rnek al?nmas? gerekti?ini ifade eden Hasan Da?k?n da ??eref Ayd?n ?ok iyi bir ??retmendi ama tercihini bireysel ?kurtulu?tan? yana de?il s?n?fsal kurtulu?tan yana yapm??t?r? dedi.
?eref Ayd?n??n ?etin ko?ullarda dahi partisine ve m?cadeleye ba?l? kald???n? dile getiren EMEP Genel Merkez Y?neticisi Yakup Aslando?an ise, ??eref Ayd?n??n b?rakt??? miraslardan en ?nemlilerinden birisi fabrikalarda, tarlalarda, gen?ler i?erisinde g?nl?k pratik m?cadeleden ge?ti?i konusundaki ?srar?d?r? dedi. Aslano?lu, ?eref Ayd?n?? anman?n en ?nemli yolunun onun ki?ili?inde simgele?en m?tevaz?, kararl? ve disiplinli bir ?al??ma ile m?cadeleyi s?rd?rmek oldu?unu kaydetti.
Kocaeli?nde de an?ld?
Ya?am?n? i??i s?n?f? m?cadelesine adayan ?eref Ayd?n, EMEP Kocaeli ?l ?rg?t? taraf?ndan da an?ld?. E?itim Sen Kocaeli ?ube salonunda yap?lan etkinlikte EMEP ?l Ba?kan? G?ner Kizir?in a??? konu?mas?n?n ard?ndan sayg? duru?u ve ??eref Ayd?n ve Parti K?lt?r?? konulu s?yle?i yap?ld?. S?yle?ide EMEP il y?neticileri Tar?k Erkan ve Arif Ko?ar; Emek Gen?li?i ?l Y?neticisi Meltem Akyol birer sunum yapt?lar.
???i s?n?f? partisinin emek?ilerin kurtulu?u m?cadelesi i?in bir zorunluluk oldu?unu belirten Ko?ar, ?eref Ayd?n?? da s?n?f?n partisinin kurulmas? ve varl???n? s?rd?rebilmesi i?in hayat? boyunca kararl? bir m?cadele y?r?tt???n? kaydetti.
?eref Ayd?n g?nl?k i??i gazetesinin kurulmas?na, a??k kitle partisinin ?rg?tlenmesine ?nderlik etti?ini dile getiren Erkan da, ????i ve halk televizyonu fikrini b?y?k bir heyecanla benimsedi. Bu y?zden i??i gazetesine, televizyonuna ve partisine sahip ??kmak ?eref Ayd?n?? ger?ekten ya?atmak demektir? dedi.
Meltem Akyol, ?eref Ayd?n??n; halka ba?l?l???n, inanc?n, disiplin, ?zveri ve fedakarl???n temsilcisi oldu?unu s?yledi. (Kayseri-Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net