Fotoğraf: Evrensel

Taylan ?zg?r i?in m?cadele s?z? verildi

?stanbul Beyaz?t Meydan??nda 38 y?l ?nce katledilen, ODT? ??rencisi Taylan ?zg?r, 68?liler Dayan??ma Derne?i, Ankara 78?liler Derne?i ?yeleri ve m?cadele arkada?lar? taraf?ndan mezar? ba??nda an?ld?.


?stanbul Beyaz?t Meydan??nda 38 y?l ?nce katledilen, ODT? ??rencisi Taylan ?zg?r, 68?liler Dayan??ma Derne?i, Ankara 78?liler Derne?i ?yeleri ve m?cadele arkada?lar? taraf?ndan mezar? ba??nda an?ld?.
Anma, ?zg?r??n mezar? ba??nda 1 dakikal?k sayg? duru?uyla ba?lad?. Cebeci Asri Mezarl????nda d?zenlenen anma t?reninde konu?an 68?liler Dayan??ma Derne?i?nden B?lent Vargel, 1968 ??renci hareketinin emperyalizme ve yerli i?birlik?ilerine kar?? y?kseldi?ini, hareketi durdurmak i?in birilerinin d??meye basarak, Taylan ?zg?r?? katletti?ini bildirdi. ?zg?r??n faili me?hul bir cinayete kurban gitti?ini hat?rlatan Vargel, ?Taylan??n katilleri ortaya ??kart?lamad??? i?in faili me?hul cinayetler s?r?yor? dedi. Cinayetlerin 12 Mart ve 12 Eyl?l darbelerinde daha da artt???n? kaydeden Vargel, 12 Mart ve 12 Eyl?l?? yapanlar?n yarg?lanmas? gerekti?ini dile getirdi.
Taylan ?zg?r??n yak?n arkada?lar?ndan Halil ?elimli ise ?zg?r??n ?l?m?n?n ?zerinden 38 y?l ge?mesine ra?men, ona olan sevgi ve ?zlemlerinin hi? azalmad???n? kaydederek, ?Taylan??n katilinin derin devlet oldu?u kesindir? diye konu?tu. Taylan ?zg?r??n emperyalizme kar?? sava?t???n?n alt?n? ?izen ?elimli, bug?n gen? Taylan ?zg?rlerin m?cadele bayra??n? devrald???n? s?yledi.
Ankara 78?liler Derne?i Y?neticisi H?seyin Esent?rk ise, 78?lilerin, darbecilerin yarg?lanmas? i?in imza kampanyas? a?t???n? ve kampanyaya destek veren isimler incelendi?inde, 35 tane ?Taylan ?zg?r? ismine rastland???n? belirterek, ?zg?r??n unutulmas?n?n imkans?z oldu?unu ifade etti. Taylan ?zg?r ve arkada?lar?n?n m?cadele bayra??n? devrald?klar?n? ve gen? ku?aklara bayra?? teslim edeceklerini, m?cadele deneyimlerini payla?acaklar?n? anlatan Esent?rk, ?seni katledenlerin, darbecilerin yakas?nda ?imdi elimiz. Sana s?z veriyoruz onlar yarg?lanana kadar m?cadelemiz s?recek? dedi.
Giritlio?lu da an?ld?
Ard?ndan, 68 gen?lik hareketinin nadir i??i ?nderlerinden olan Necmettin Giritlilo?lu?nun mezar?na gidildi. Mezar? ba??nda s?z alan d?nemin Dev-Gen? Ba?kan? Ruhi Ko?, Giritlio?lu?nun yap? i? kolunda sendikac?l?k yapt???n? ve ?zmir Alia?a?da katledildi?ini s?yledi. Dev-Gen??in yaln?z ??renciler i?inde de?il, k?yl?ler ve i??iler i?inde de ?rg?tlendi?inin alt?n? ?izen Ko?, ?Necmettin arkada??m?z 1.90 boyunda, gen? bir i??i ?rg?t??s?yd?? diye konu?tu. Dev Maden-Sen B?lge Temsilcisi Y?lmaz K?z?l?rmak ise Giritlio?lu?ndan devrald?klar? m?cadele bayra??n?, 15-16 Haziran eylemlerinde, Tari??te ve bir?ok direni?te y?kselttiklerini kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net