Mahalleye bask?

Prof. Dr. ?erif Mardin?in bir r?portaj?nda muhafazakarl???n yay?lma bi?imini anlatmak i?in sosyolojik bir olgu olarak kulland??? ?mahalle bask?s?? kavram?, medyada bir?ok temel sorunun kayna??nda ?mahalle? ve s?radan insanlar?n ...


Prof. Dr. ?erif Mardin?in bir r?portaj?nda muhafazakarl???n yay?lma bi?imini anlatmak i?in sosyolojik bir olgu olarak kulland??? ?mahalle bask?s?? kavram?, medyada bir?ok temel sorunun kayna??nda ?mahalle? ve s?radan insanlar?n bulundu?u bi?iminde tart???l?rken, Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Ba?bu??un mesaj?, T?rkiye?de bir?ok temel konuda generallerin ?mahalle?den daha fazla belirleyici oldu?unu g?sterdi. Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?lker Ba?bu?, laiklik ilkesinin ?T?rkiye Cumhuriyeti?ni olu?turan t?m de?erlerin temel ta??? oldu?unu vurgulayarak, ?Anayasadaki laiklik ilkesine ili?kin i?levsel tan?mlar?n tart??ma konular? i?erisine ?ekilmemesi? gerekti?ini s?yledi.
Kara Harp Okulu?nda 2007-2008 e?itim ??retim y?l?, Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Ba?bu??un kat?ld??? bir t?renle ba?lad?. Konu?mas?n?n konusunu ?T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurulu? felsefesinin temel unsurlar?n? olu?turan ulus devlet, ?niter devlet ve laik devlete y?nelik tehdit ve risklerin de?erlendirilmesi? olarak belirledi?ini ifade eden Orgeneral Ba?bu?, ?Bug?n kar?? kar??ya kald???m?z b?l?c? ter?r hareketinin temelinde etnik milliyet?ilik vard?r. Hedefleri ise ulus devlet ve ?niter devlet yap?s?n?n ortadan kald?r?lmas?d?r. ?ncelikli hedef ulus devlettir. Etnik kimliklerinin anayasal g?venceye kavu?turulmas? s?k s?k ve a??k?a dile getirilen temel husustur. Bu husus da T?rkiye?nin ulus devlet yap?s?n? hedef almaktad?r. Sonraki hedef ise ?niter devlettir? diye konu?tu.
Laiklik tart???lmas?n
Atat?rk??n ger?ekle?tirdi?i devrimin ana hedefinin ulus devlet ve T?rk ulusunun yarat?lmas? oldu?unu s?yleyen Orgeneral Ba?bu?, ?Atat?rk??n ulus devlet anlay??? dinsel ve etnik temellere ba?l? de?ildir ve ba?lanmaya da ?al???lmamal?d?r. Onun devrimi ?mmet toplumundan laik ulus devlete d?n???md?r. Bu nedenle laiklik ilkesi T?rkiye Cumhuriyeti?ni olu?turan t?m de?erlerin temel ta??d?r. Laiklik kar??t? hareketler ulusun olu?umunda din temelini hakim k?lmaya ?al???rken, etnik milliyet?iler ise ulus devlet anlay???n? etnik farkl?l?klar?n g?r?lmemesi, yok edilmesi ?eklinde anlatmaya ve ulus devletin ortak de?erlerini, paydalar?n? zay?flanmaya ?al??maktad?rlar? dedi.
Laiklik ilkesinin ulus devlet ve Atat?rk milliyet?ili?i anlay???n?n olmazsa olmaz ko?ulu oldu?unu ifade eden Orgeneral Ba?bu?, ?Anayasadaki laiklik ilkesine ili?kin i?levsel tan?mlar tart??ma konular? i?erisine ?ekilmemelidir? ifadesini kulland?.
Cumhuriyetin temel nitelikleri olan demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine sahip ??kma ve koruma g?revinin, ?kendisini T?rk ulusunun bir ferdi olarak hisseden herkese? d??en bir g?rev oldu?unu s?yleyen Orgeneral Ba?bu?, T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin de bu yap? ve niteliklerin korunmas?nda her zaman taraf oldu?unu ve olmaya devam edece?ini vurgulad?.
ABD s?z ?retiyor
T?rkiye?nin 1984?ten beri ter?rle adeta tek ba??na m?cadele etti?ini ifade eden Ba?bu?, ?Bu m?cadelede yaln?z b?rak?ld?k. Bu m?cadelede art?k s?z de?il eylem bekliyoruz. T?rkiye?nin Irak?la ilgili kayg? ve sorunlar? T?rkiye-ABD ili?kilerini etkilemektedir. ABD zaman?n s?z s?yleme de?il eylem zaman? oldu?unu g?rmelidir. T?rkiye?nin deste?ini almayan bir ??z?m Irak i?in kal?c? bir ??z?m olmayaca??n? ve Kuzey?deki b?l?c? ter?r ?rg?t?n?n varl???n?n T?rkiye i?in hayati bir tehdit olu?turdu?unu, zaman?n s?z s?yleme de?il eylem zaman? oldu?u anlamal? ve g?rmelidir? diye konu?tu.
Irak??n kuzeyindeki olu?um ve geli?melerin bu b?lgedeki K?rtlere tarihte hi? olmad??? kadar siyasal, hukuki, askeri ve psikolojik g?? kazand?rd???n? iddia eden Ba?bu?, ?Bu durumun vatanda?lar?m?z?n bir k?sm? ?zerinde aidiyet modeli yaratabilece?ine de dikkat edilmeli? uyar?s?nda bulundu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net