Aleviler anayasal g?vence istedi

Sorunun ??z?m?n? ?anayasal yurtta?l?k esas? ve temel insan haklar? hukukunun eksiksiz uygulanmas??nda g?ren Aleviler, anayasa de?i?ikli?ine ili?kin taleplerini dile getirdi.


Sorunun ??z?m?n? ?anayasal yurtta?l?k esas? ve temel insan haklar? hukukunun eksiksiz uygulanmas??nda g?ren Aleviler, anayasa de?i?ikli?ine ili?kin taleplerini dile getirdi. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz K?lt?r ve E?itim Vakf? ?yesi bir grup Alevi, anayasa de?i?ikli?ine ili?kin taleplerini Meclis ?n?nde dile getirip Meclis Ba?kanl????na dilek?e ile ilettiler.
Meclis Dikmen Kap?s??nda toplanan Aleviler ad?na Pir Sultan Abdal 2 Temmuz K?lt?r ve E?itim Vakf? Ba?kan Yard?mc?s? Emel Sungur, Alevilerin taleplerini defalarca siyasilere ilettiklerini, Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan ve Anayasa Komisyonu ba?kan?ndan randevu istediklerini, ancak d?rd?nc? g?n olmas?na kar??n hen?z bir yan?t alamad?klar?n? s?yledi.
Mevcut Anayasa?n?n e?itlik ilkesinin hi? uygulanmad???n?, laiklikle ilgili ilkesinin de ba?tan sakat do?du?unu kaydeden Sungur, S?nni mezhebinin resmi, tek inan? kabul edildi?ini, ayn? anlay??la ?S?nni Diyanet ??leri Ba?kanl???? kuruldu?unu ifade etti. AB ?evrelerine ?irin g?z?kmek i?in ?mar Kanunu?nda ibadet yerleri tarifinin de?i?tirildi?ini, ancak ?Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerinin yasal g?venceden yoksun? oldu?unu dile getiren Sungur, Alevilikle ilgisi olmayan resmi, gayriresmi ?evrelerin ?cemevlerinin ibadethane kapsam?nda olamayaca??? a??klamalar? yapt?klar?n? belirtti.
Pay istemiyoruz
Sungur, ?Din kamusal alandan ??kar?lmad?k?a, yani siyasiler eliyle maniple edilme olana?? ortadan kalkmad?k?a, istismar s?recek ve demokrasiye ula??lamayacakt?r? dedi ve bu nedenle Diyanet ??leri Ba?kanl????n?n kald?r?lmas?n? istedi. ?Alevilere de pay verin? demediklerini belirten Sungur, ?Cemevi yapmay?n, sadece yasal stat?ye kavu?turun? dediklerini s?yledi. ?Devletin asker-sivil kanatlar?n?n i?birli?i ile Diyanet ?emsiyesi alt?nda dinci siyasal g?? ?rg?tlendi?ini? s?yleyen Sungur, zorunlu din dersinin de kald?r?lmas?n? isteyerek, ?Se?meli din dersi, ??renciler aras?nda mezhep tart??mas? ba?lat?r ve bu vahim sonu?lar do?urur? uyar?s?nda bulundu. Sungur, bu konuda ba?ta Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan olmak ?zere, ?akl? ba??nda olan? yetkililere, ??ocuklar?m?z? okullarda kar?? kar??ya getirmeyin? ?a?r?s? yapt?.
?Genelde demokrasi ve laikli?in tasfiye edilmesi, ?zelde ise Alevi-S?nni e?itsizli?i ve S?nni devlet-S?nni birey lehine yarat?lan b?y?k u?urum oldu?unu? belirten Sungur, ?Alevi sorununun ??z?m?, anayasal yurtta?l?k esas? ve temel insan haklar? hukukunun tam ve eksiksiz uygulanmas?yla m?mk?n olacakt?r? dedi. A??klaman?n ard?ndan Sungur ve di?er y?neticiler taleplerini Meclis Ba?kanl????na ilettiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net