?Anayasa ?al??mas? kimseyi ?zmesin?

TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, yeni anayasa konusunda kimsenin endi?eye kap?lmamas?n? ve ?z?lmemesini istedi.
Y?ld?z ?niversitesi?nde yeni ??retim y?l? a??l?? t?renine kat?lan ...


TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, yeni anayasa konusunda kimsenin endi?eye kap?lmamas?n? ve ?z?lmemesini istedi.
Y?ld?z ?niversitesi?nde yeni ??retim y?l? a??l?? t?renine kat?lan Toptan, gazetecilerin sorular? ?zerine, ?Son zamanlarda yap?lan tart??malar?n belli bir noktaya inhisar ettirilerek, oraya yo?unla?t?r?larak yap?lmas?n? do?ru bulmuyorum. Hi? kimse endi?eye kap?lmamal?d?r. T?rkiye?nin, Cumhuriyet?in temel niteliklerinden bir ad?m geriye gitmeye ne niyeti olabilir, ne de b?yle bir karar? almay? kimse d???nebilir? dedi. Toptan, t?m tart??malar?n sonunda de?erlendirmenin do?ru olaca??n? belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net