Motivasyon ve gerilim

Daha 6. haftada ligdeki gerilim dikkat ?ekici d?zeyde. Sahada futbolun yan?nda iti? kak??, diklenme gibi kabaday?ca tav?rlar da hat?r? say?l?r bir yer tutuyor.


Daha 6. haftada ligdeki gerilim dikkat ?ekici d?zeyde. Sahada futbolun yan?nda iti? kak??, diklenme gibi kabaday?ca tav?rlar da hat?r? say?l?r bir yer tutuyor. Kendilerine dayat?lan ?mutlak kazanma anlay????n?n etkisinde y?ksek motivasyonla sahaya ??kan futbolcular?n iyi niyetle m?cadele ettiklerini s?ylemek pek m?mk?n de?il. Ma?larda mahalle kavgalar?n? and?ran g?r?nt?ler eksik olmuyor.
Futbolcular y?ksek motivasyonla pek ?ok ?eyi unutabiliyorlar. Ciddi anlamda sakatl?klar meydana gelebilece?ini d???nmeden tekme tokat girdikleri rakip tak?m oyuncusunun meslekta?lar? oldu?unu, kendisininkine benzer kayg?larla sahaya ??kt???n? ?rne?in.
Bunun yan? s?ra oynad?klar? oyunun kurallar?n? unutacak kadar, sahada kendilerini kaybedebiliyorlar. Yoksa g?z g?re g?re kar??l??? sar? kart olan hareketleri, davran??lar? yap?p tak?mlar?n? eksik b?rakmalar? nas?l a??klanabilir ki? Ard?ndan bir de hakemlere itiraz...
Futbolcular?n, rakip oyunculara ya da hakemlere kar?? sergiledikleri provokatif tav?rlarla trib?nleri alevlendirmeleri de ba?ka bir tuhafl?k ?rne?i. Z?vanadan ??km?? trib?nlerin nereye y?nelece?i hi? belli olmaz oysa. Futbolcular, ?ileden ??kmalar?na katk?da bulunduklar? fanatik taraftarlar?n, istenmeyen bir sonucun ard?ndan kendilerine y?nelik sald?rganca tepkiler g?sterebilece?ini de sanki unutuyor gibiler.
Y?neticilerin, medyan?n ve de taraftarlar?n gaz?n? al?p bu i?i arenadaki gladyat?rlerin ?l?m kal?m sava?? haline getirmeye gerek var m?? Birileri bu i?in y?ksek gerilim alt?nda ger?ekle?mesinden ?ok daha fazla keyif al?yor, medya da gerilimi ranta d?n??t?rmek i?in her t?rl? numaray? ?eviriyor olabilir. Ama b?t?n bunlara kar??l?k teknik adamlar ve futbolcular, ortaya emeklerini koyan insanlara yak??an bir bilin?le bu i?i normal s?n?rlar? i?inde tutmaya ?al??mal?lar. Yoksa gidi?at pek hay?rl? g?r?nm?yor.
?zele?tiri yok, bahane ve su?lama var
Bu haftan?n co?anlar? ise Bursaspor Teknik Direkt?r? B?lent Korkmaz ve Denizlispor Teknik Direkt?r? G?ven? Kurtar?d?. ?kisi de hakemlerden yana dertliydiler. Onlara g?re, sahadan istedikleri skorla ayr?lmalar?n? hakemler engellemi?ti. Teknik adamlar hakem bahanesinin ard?na s???nmaktan ne zaman vazge?ecekler acaba? Her hakem hatas?n?n arkas?nda komplo aramak, art?k neredeyse adetten oldu. O zaman teknik adam hatalar?n?n ard?nda da pekala komplo aranabilir. Kar??l?kl? komplo aramakla bu i?in sonu nereye gider peki?
Maalesef spor k?lt?r?m?zde ?zele?tirinin yeri ?ok az. Bunun yerine bahaneler, su?lamalar ve gerek?eler spor k?lt?r?m?zde geni? yer tutuyor. ?zele?tiri az olunca geli?me de daha yava? ger?ekle?iyor. ??inde bulundu?umuz durum bunun en somut ?rne?i de?il mi zaten?
B?lent Korkmaz, i?i yerel medyan?n ve kentin ileri gelenlerinin ?abas?yla bir Bursa lobisi olu?turman?n ?art hale geldi?ini s?ylemeye dek g?t?rd?. Ona g?re g??l? lobisi olan tak?mlar, hakemler ?zerinde etkili oluyor ve kazan?yordu. Ba?ar?l? olabilmek i?in saha i?inde verilen m?cadele kadar saha d???nda da birtak?m m?cadeleler vermenin zorunlulu?undan da s?z etti. Bu komplocu s?ylemlerin trib?nlerde nas?l bir etki yarataca?? belli. Teknik adamlar, ?zellikle ma?tan sonra s?ca?? s?ca??na konu?urken imam-cemaat meselesini hi? ak?llar?ndan ??karmamal?lar.
Tats?z tuzsuz ma?lar
Galatasaray, Kas?mpa?a ?n?nde 6. haftada 5. galibiyetini al?p zirvedeki yerini korurken bu sezon ligdeki en keyifsiz futbolunu sergiledi. ?mit Karan??n b?t?n keyifsizlikleri unutturacak g?zellikteki gol? bir nebze olsun teselli oldu.
Be?ikta?, ?n?n??de 2-0 geriye d??t??? ma?ta Denizli?yi 3-2 yendi. Ma?taki b?t?n goller amat?r tak?mlarda bile yap?lmas? garipsenecek hatalar sonucunda geldi.
B?ylesi k?t? futbola da ancak b?ylesi goller yak???rd?.
Ertu?rul Sa?lam??n, ?Yenilsek bile oynad???m?z futbolla b?y?k heyecan ve keyif verece?iz? iddias?nda bulundu?u Be?ikta???n? g?rmek i?in daha ne kadar bekleyece?iz?
Peki, G?ven? Kurtar??n hakemlerden ?ok daha ?nce ilgilenmesi gereken konular yok mu? ?stanbul?dan puanla d?nmelerini engelleyen, kendisinin iddia etti?i gibi hakem de?il oyun, ?zellikle de savunma anlay??lar?yd?.
Fenerbah?e, Inter kar??s?ndaki o inan?lmaz performans?n?n ard?ndan Bursa?da normale d?nd?. Ofta? ve Rize?den sonra Bursa?ya da 2 puan kapt?r?nca 6. hafta sonunda lider Galatasaray??n 7 puan gerisine d??t? sar?-lacivertli ekip. G?r?nen o ki, 3 kulvarda ba?ar? hedefi Fenerbah?e?ye biraz a??r geliyor. Tam da medya Zico?ya alternatif aray???na giri?mi?ken al?nan Inter galibiyeti b?t?n olumsuzluklar?n ?st?n? ?rtm??t?. Bursa?daki kay?plar da h?l? duman? t?ten Inter zaferinin hat?r?na sineye ?ekildi. Ama bundan sonra, Avrupa?da ya da ligdeki olas? kay?plar?n ard?ndan medya belli ki Zico?yu daha bir ac?mas?zca ele?tirecek.
Trabzon da Fenerbah?e gibi son 3 haftada 3. beraberli?ini ald?. Bordo-mavililerin performans?, tamamen G?kdeniz, Ceyhun, Umut ve Yattara gibi skora do?rudan etki edebilme yetene?ine sahip oyuncular?n performans?na ba?l?. Bu oyuncular?n verimsiz oldu?u bir ma?tan Trabzon?un galibiyetle ayr?lmas? ?ok zor gibi g?r?n?yor.
Ligde geride kalan 6 hafta sonunda Konya ve Ankara ise galibiyetsiz tak?mlar olarak dikkat ?ekiyor.
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net