?Ufukta sava? yok?

?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, Birle?mi? Milletler?in (BM) d?n ba?layan 61?inci Genel Kurulu?na kat?lmak ?zere ABD?nin New York kentine ula?t?. ?ran lideri, d?n vard??? New York?ta aya??n?n tozuyla Amerikan CBS televizyonuna ...


?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, Birle?mi? Milletler?in (BM) d?n ba?layan 61?inci Genel Kurulu?na kat?lmak ?zere ABD?nin New York kentine ula?t?. ?ran lideri, d?n vard??? New York?ta aya??n?n tozuyla Amerikan CBS televizyonuna verdi?i deme?te, ??lkesi ile ABD?nin sava?a do?ru ilerlemedi?ini? ifade ederken ?ran??n n?kleer silahlara ihtiyac? olmad???n? da yineledi.
Bomba d?nemi ge?ti
?Bug?nk? uluslararas? ili?kilerde atom bombas? bir i?e yaramaz, yarasayd? SSCB?nin da??lmas?n? engeller ya da Irak?taki Amerikal?lar?n sorununu ??zerdi. Bomba d?nemi ge?ti? diye konu?an Ahmedinecad, ?Bizim bir atom bombas?na ihtiyac?m?z olmad???n? anlamal?s?n?z. Niye ihtiyac?m?z olsun ki? ?ran ile ABD?nin bir sava?a do?ru gitti?ini de d???nmek yanl??. Neden sava?acakm???z? Zorunda m?y?z? Ufukta sava? g?r?nm?yor? ifadesini kulland?.
BM?de d?nyan?n sorunlar?n? ??zmek amac?yla kendi ??z?mlerini sunaca??n? da ifade eden ?ran lideri a??klamas?nda, ABD?nin ??ran??n Irak?taki gerillalara silah sa?lad???? iddialar?n? da yalanlad?.
?ran??n n?kleer program? nedeniyle bu ?lkeye y?nelik 2 yapt?r?m karar? ??karan BM G?venlik Konseyi ile Almanya, a??rla?t?r?lm?? yapt?r?mlar i?in halen m?zakere ediyor. Konsey ?yeleri ile Almanya?n?n, Genel Kurul toplant?lar? s?ras?nda da ?ran g?ndemiyle bir araya gelmesi bekleniyor.
?B?y?k kap??ma? bug?n
Bu arada d?n Colombia ?niversitesi?nde de bir konu?ma yapan Ahmedinecad??n, bug?n ise BM Genel Kurulu?nda konu?mas? bekleniyor. ?ran lideri konu?mas?n?, genel kurula bug?nden itibaren kat?lmaya ba?layacak olan ABD Ba?kan? George W. Bush?un ard?ndan yapacak.
Diplomatik kaynaklar, Bush ile Ahmedinecad??n BM Genel Kurulu?nun bug?nk? oturumunda kar?? kar??ya gelmesini ?b?y?k kap??ma? olarak nitelendiriyor.
Ayn? kaynaklara g?re bu ??at??ma?, genel kurul toplant?lar?n?n ?en m?him b?l?m??n? olu?turacak. Zira iki liderin, Irak?taki ?vekil sava???ndan ?ran??n n?kleer krizine ve olas? askeri m?dahaleye de?in bir?ok ?nemli konuya de?inmesi bekleniyor.
?te yandan Mahmud Ahmedinecad??n New York?taki Colombia ?niversitesi?nde kat?ld??? forum da gerilimli ge?ti.
?niversite y?netimi, ?srail lobisinin ba??n? ?ekti?i gruplar?n ?Ahmedinecad foruma kat?lmas?n? y?n?ndeki talebini reddederken, ?ran liderinin konu?mas? s?ras?nda ayn? grup, Ahmedinecad?? ?srail kar??t? s?zleri nedeniyle protesto etti. (DI? HABERLER)

ABD?den ?ran?a yeni su?lama

?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, Amerikan CBS televizyonuna verdi?i deme?te, Tahran??n Irak?taki ?ii militanlara silah sa?lad??? iddialar?n? reddederken Irak?taki ABD ordusu ise ?ran??, ?Irak?taki direni??ilere yerden havadaki hedefleri vurabilen geli?mi? f?ze sa?lamakla? itham etti.
Ba?dat?taki ordu s?zc?s? Tu?amiral Mark Fox, ?ran??n, Amerikan helikopter ya da u?aklar?n? vurabilen Misak-1 f?zelerini Irak?a sa?lad???n?n Amerikan servisleri taraf?ndan ortaya ??kar?ld???n? iddia etti. Amerikal? askeri yetkililer, s?k s?k ?ran?? ?ii silahl? gruplara silah sa?lamakla su?luyor. ?ran ise bu su?lamalar? reddediyor. (DI? HABERLER)

Newsweek: Cheney ortak sald?r? planl?yor
ABD Ba?kan Yard?mc?s? Dick Cheney?nin, ABD ile ?srail?in ?ran?a ?ortak sald?r? d?zenlemesi? fikrinde oldu?u ileri s?r?ld?.
Amerikan Newsweek dergisi, Bush kabinesi i?indeki sertlik yanl?s? ??ahinler?in ba??n? ?eken Cheney?nin g?revden yeni ayr?lan bir dan??man?na atfedilen s?zlere dayanarak, ABD Ba?kan Yard?mc?s??n?n ?srail?in, ?ran??n Natanz n?kleer tesislerine s?n?rl? sald?r? d?zenlemesinden yana oldu?unu yazd?.
Derginin d?n piyasaya ??kan say?s?ndaki haberde bu bilginin, Cheney?nin Ortado?u Dan??man? David Wurmser taraf?ndan birka? ay ?nce d?zenlenen bir toplant?da kat?l?mc?lara aktar?ld??? belirtildi. ?ddiaya g?re Cheney?nin plan?nda, ??nce ?srail?in ?ran??n Natanz n?kleer tesisine s?n?rl? sald?r?lar d?zenlemesi, b?ylece Tahran??n ?srail?e kar??l?k vermeye zorlanmas? ve bunun gerek?e g?sterilerek ABD g??lerinin ?ran?? kapsaml? ?ekilde havadan vurmas?? ?ng?r?l?yor.
Ancak Newsweek?in haberinde, eski dan??man Wurmser?a atfedilen s?zler d???nda ABD Ba?kan Yard?mc?s? Cheney?nin b?yle bir plan ?zerinde ?al??t??? y?n?nde herhangi bir kan?t sunulmad?. (DI? HABERLER)

Sarkozy gerilimi art?r?yor
Uluslararas? arenada ve ?zellikle ?ran konusunda her ge?en g?n ABD?nin g?d?m?ne daha ?ok giren Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, ?(?ran?a) Yapt?r?mlar? g??lendirmek gerekiyor? dedi. Sarkozy, ?ran??n n?kleer program?na ili?kin ?sava? veya boyun e?me? gibi iki a??r? u? aras?nda kalmaya mahkum olmad?klar?n?? s?yledi.
BM Genel Kurulu nedeniyle New York?ta bulunan Nicolas Sarkozy, ABD?li New York Times gazetesine konu?tu. Frans?z ?irketlere, ?ran?a yapt?r?m konusunda bask? yapt??? bilinen Fransa lideri, NY Times?taki m?lakat?nda ise ??ran??n askeri n?kleer ?zerine ara?t?rmalar? d?nyay? a??r bir tehlikeye s?r?kl?yor. Bu kabul edilemez? ifadelerini kulland?.
?ran??n n?kleer silah?n? engellemek i?in yapt?r?mlar? g??lendirmek gerekti?ini a??klamaya haz?r oldu?unu s?yleyen Sarkozy, BM?nin ?ran?a kar?? yeni yapt?r?m karar? almas?n? bekledi?ini ifade ederken, AB?nin de kendi yapt?r?m karar?n? almas? gerekti?ini s?zlerine ekledi.
Fransa lideri ge?en g?nlerde, BM Genel Kurulu?nda ?ran?a kar?? yeni yapt?r?mlar i?in ?lobi yapaca??n?? a??k?a belirtmi?ti. 27 A?ustos?ta b?y?kel?ilerle yap?lan toplant?da da ?Ya ?ran bombas? ya da ?ran??n bombalanmas?? demi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net