?Ortado?u Konferans? yeni sald?r?lara hizmet edecek?

Ortado?u D?rtl?s? (ABD, Rusya, BM ve AB), ?srail ile Filistin aras?nda kas?mda ABD?de d?zenlenecek Ortado?u ?Bar??? Konferans??na destek verirken, L?bnan ?iilerinin en ?st d?zeydeki temsilcisi B?y?k Ayetullah Muhammed Fadlallah, ...


Ortado?u D?rtl?s? (ABD, Rusya, BM ve AB), ?srail ile Filistin aras?nda kas?mda ABD?de d?zenlenecek Ortado?u ?Bar??? Konferans??na destek verirken, L?bnan ?iilerinin en ?st d?zeydeki temsilcisi B?y?k Ayetullah Muhammed Fadlallah, ABD patentli konferans?n, ABD ve ?srail?in yeni sald?r?lar?na hizmet edece?ini a??klad?.
L?bnan Hizbullah??n?n da ruhani lideri olan Fadlallah, ?(ABD Ba?kan? George) Bush?un sonbaharda yap?lmas? ?a?r?s?nda bulundu?u Amerikan ?bar??? konferans?n?n, b?lgedeki yeni Amerikan-?srail sald?r?lar? i?in bahane olu?turmas?ndan ve yeni bir askeri maceran?n temelini atmas?ndan endi?e ediyoruz? dedi. L?bnan?daki 1.2 milyon ?iiyi temsil eden Fadlallah, Arap ?lkelerini, ?bu oyuna do?rudan veya dolayl? kat?lmamalar?? konusunda da uyard?.
Fadlallah ayr?ca, ?srail?in Gazze?yi ?d??man topraklar? olarak ilan etme karar?na destek veren ABD?nin, ?srail?e Hamas??n kontrol?ndeki Gazze?ye sald?rmas? i?in ye?il ???k yakt???na da dikkat ?ekti.
?Suriye davet edilecek? imas?
?te yandan BM Genel Kurul toplant?lar?ndan bir g?n ?nce New York?ta bir araya gelen Ortado?u D?rtl?s? ABD patentli konferansa destek verdi.
?srail?in k?sa bir s?re ?nce Gazze ?eridi?ni ?d??man topra??? ilan etmesi konusuna ilgin? bir ?ekilde yer verilmeyen bildiride, temel hizmetlerin teminine, insani ve acil yard?m?n yap?lmas?na devam edilmesi ?a?r?s?nda bulunuldu.
Ortado?u D?rtl?s??n?n temsilcili?ine atanan eski ?ngiltere Ba?bakan? Tony Blair, ?baz? ilerlemeler oldu?unu? belirtirken, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ise ?Arap ?lkelerinin konferansa kat?lmas?n?n hayati ?neme sahip oldu?unu? ifade ederken isim vermeden Suriye ve Suudi Arabistan da dahil 10 Arap Birli?i ?yesinin davet edilece?ini ima etti.
?srailli kaynaklar, ABD?nin ?b?lgeyi istikrars?zla?t?rmak? ile itham etti?i Suriye?yi konferansa dahil etmeyece?ini belirtmi?ti. ?am y?netimine resmi davet hen?z yap?lm?? de?il. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net