Blackwater konusunda ?eli?kili a??klamalar

Irak?taki paral? askerlerin, ge?en hafta 11 Irakl? sivili katletmesine ili?kin Irakl? yetkililerden birbirine z?t a??klamalar geldi.
BM Genel Kurulu toplant?lar? i?in New York?ta bulunan Irak Ba?bakan? ...


Irak?taki paral? askerlerin, ge?en hafta 11 Irakl? sivili katletmesine ili?kin Irakl? yetkililerden birbirine z?t a??klamalar geldi.
BM Genel Kurulu toplant?lar? i?in New York?ta bulunan Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, Amerikan ?zel g?venlik ?irketi Blackwater??n paral? askerlerinin, ge?en hafta sivillerin ?zerine ate? a?arak 11 Irakl? sivili ?ld?rmesinin ?Irak??n egemenli?ine ciddi bir tehdit olu?turdu?unu? s?ylerken, Irak H?k?met S?zc?s? Tahsin El ?eyhli, Blackwater??n Irak?tan ?ekilmesinin ?ciddi bir g?venlik bo?lu?u do?uraca??n?? iddia etti.
Ele?tirileri umursamad?
El Maliki New York?taki a??klamas?nda, Washington?daki kimi politikac?lar?n h?k?metini ele?tirmesinin de ?kendisi i?in bir ?ey ifade etmedi?ini? s?yledi. Irak Ba?bakan? ayr?ca, S?leymaniye?de bir ?ranl?n?n ABD g??lerince tutuklanmas?n? da k?nad?. ABD ordusu ge?en per?embe g?n?, ?ran Devrim Muhaf?zlar??n?n se?kin birli?i Kud?s G?c??ne mensup bir ki?inin S?leymaniye?de tutukland???n? a??klam??t?.
Ba?dat ayr? telden
?te yandan Maliki, New York?ta ABD?ye bu ele?tirileri y?neltirken Irak h?k?meti ise Blackwater??n durumu konusunda ?u d?n??? yapt?.
Irak H?k?met S?zc?s? Tahsin El ?eyhli, Blackwater??n Irak?tan ?ekilmesinin ?ciddi bir g?venlik bo?lu?u do?uraca??n?? iddia etti ve paral? askerlerin ge?en hafta imza att??? katliama ili?kin soru?turmay? ABD-Irak ortak komisyonunun y?r?tece?ini a??klad?.
Blackwater ?irketi ?al??anlar?n?n s?n?r d??? edilmesi halinde ?at??ma b?lgelerinde daha fazla askere ihtiya? duyacaklar?n? da ileri s?ren ?eyhli, bu durumda Ba?dat??n g?venli?i konusunun ?ciddi bi?imde risk alt?na girece?ini? de iddia etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net