Pakistan se?imlerinde M??erref?e yeni rakip

Pakistan?da ekim ay?nda d?zenlenecek devlet ba?kanl??? se?imlerine say?l? g?nler kal?rken, siyasi arenaki gerginlik giderek art?yor.
Pakistan Y?ksek Mahkemesi Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in, ...


Pakistan?da ekim ay?nda d?zenlenecek devlet ba?kanl??? se?imlerine say?l? g?nler kal?rken, siyasi arenaki gerginlik giderek art?yor.
Pakistan Y?ksek Mahkemesi Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in, yeniden devlet ba?kanl???na se?ilmesine engel olmak amac?yla Y?ksek Mahkeme?ye yap?lan iki ba?vuru kabul edilmedi. General kar??t? avukatlar ise kendi adaylar?n? belirledi. Avukatlar, 6 Ekim?de yap?lacak se?imlerde eski Y?ksek Mahkeme Yarg?c? Vecih Udin Ahmed?i aday g?stereceklerini a??klad?.
Muhaliflere sert sald?r?
Bu arada, Pakistan Y?ksek Mahkemesi?nin M??erref aleyhine a??lan davalar? ele ald??? s?rada, mahkeme ?n?nde eylem yapmaya ?al??an ?ok say?da muhalif g?zalt?na al?nd?. Pakistan polisi, hafta sonunda da ba?kent ?slamabad ve Ravalpindi?de, s?rg?ndeki eski ba?bakanlardan Navaz ?erif?in partisinin liderli?indeki muhalefet ittifak?n?n, M??erref?e kar?? yapmay? planlad??? protesto eylemine engel oldu.
Eski Ba?bakan ?erif?in partisinin s?zc?s?, parti liderleri ve eylemcilerden toplam 125 ki?inin g?zalt?na al?nd???n? belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net