Operasyon rant? m??

B?lgedeki operasyonlar s?ras?nda yanan ormanlardaki a?a?lar?n sat?ld??? ileri s?r?ld?. Ormanl?k alandan yol kenarlar?na resmi ara?larla getirilen a?a? k?t?klerini g?r?nt?leyen D?HA?n?n haberine g?re, a?a?lardan gelen gelirin,...


B?lgedeki operasyonlar s?ras?nda yanan ormanlardaki a?a?lar?n sat?ld??? ileri s?r?ld?. Ormanl?k alandan yol kenarlar?na resmi ara?larla getirilen a?a? k?t?klerini g?r?nt?leyen D?HA?n?n haberine g?re, a?a?lardan gelen gelirin, askerler, k?y a?alar? ve korucular taraf?ndan payla??ld??? iddia ediliyor.
Ya a?a?lar da...
??rnak?ta 2006 ba??ndan bu yana yak?lan y?zlerce d?n?ml?k ormanl?k alandan toplanan binlerce ton a?ac?n, asker, korucu ve a?alar taraf?ndan sat?ld??? ileri s?r?ld?. B?lgede 2006 Mart ay?ndan beri 70?in ?zerinde orman yang?n? ??kart?ld? ancak hi?biri hakk?nda hukuki s?re? ba?lat?lmad?. D?HA, Eruh ve ??rnak aras?nda bulunan ve M?rg? Mar olarak bilinen ormanl?k alandan askerler ve korucular taraf?ndan kesilen tonlarca me?e (beru), b?tt?m (ben) a?a?lar? G?neyce (Ban? Botyan?) ve G?ney?am (Navyan) k?ylerine resmi ara?larla getirilerek yol kenar?na topland???n? g?r?nt?ledi. ?G?venlik? gerek?esiyle yak?lan ormanlarda kuruyan a?a?lar?n yan? s?ra halen ya? olan a?a?lar da kesilerek kurumas? i?in g?ne?e b?rak?l?yor.
?Korucular kesiyor?
G?venlik gerek?esiyle isim vermek istemeyen vatanda?lar, askerlerin tampon b?lge olarak kulland??? Gabar ve Cudi da?lar?nda korucular?n a?a?lar? rahatl?kla kesti?ini savundu. Genelkurmay Ba?kanl????n?n ??zel g?venlik? b?lgesi olarak ilan etti?i yerlere k?yl?lerin giremedi?ine vurgu yapan vatanda?lar, ?u iddialar? dile getirdi: ??zel g?venlik b?lgesi gerek?esiyle k?yl?ler yaylalara gidemiyor. Ancak korucular ?ok rahatl?kla o b?lgelere gidip a?a? kesebiliyor. Ve o a?a?lar sat?l?yor. Ge?mi?te bo?alt?lan k?yler var. K?y sakinleri k?ylerine tarlalar? i?in dahi gidemezken korucular rahatl?kla o b?lgelere gidiyor. Bu uygulaman?n son bulmas? gerekiyor.?
?Binlerce YTL?
Yak?lan ormanlardan toplanan a?a?lara ili?kin bilgi veren M?rg? Mar b?lgesinde oturan M.T adl? k?yl? ise, 25 Haziran?da Navyan b?lgesinde ??kan yang?n?n ard?ndan, Orman B?lge M?d?rl??? ekiplerinin yard?m? ile buradaki t?m a?a?lar?n askerler taraf?ndan s?k?lerek koruculara verildi?ini ?ne s?rd?. A?a?lardan gelen gelirin 35?inin askere verildi?ini belirten M.T, ?Geri kalan para, odun toplamaya giden ve bat? illerine bu odunlar? satan korucular ile k?y a?alar? aras?nda payla??l?yor. Binlerce YTL para d?n?yor. Gerek?e HPG olarak g?steriliyor ama kesinlikle olay?n alt?nda rant yat?yor? dedi.(??rnak/D?HA)

Orman m?d?rl??? itiraf etmi?ti

??rnak, Siirt, Hakkari, Tunceli, Mardin, Bing?l ba?ta olmak ?zere operasyonlar s?ras?nda ??kt??? ?ne s?r?len orman yang?nlar?na ili?kin, D?HA taraf?ndan 25 Aral?k 2006 tarihinde yay?nlanan haberde, asker ve korucular?n Orman B?lge M?d?rl??? denetiminde a?a?lar? kesti?i, g?r?nt? ve foto?raflarla servise konmu?tu. Haberin ard?ndan Orman B?lge M?d?rl????nde g?revli bir yetkili, kesimlerin ?bilgileri dahilinde? oldu?unu kabul etmi?,konu gazetemizde de ?bilgi dahilinde orman katliam?? ba?l???yla yay?nlanm??t?.
Kerem ?elik/Mehmet Cevizci
www.evrensel.net