Ev kiralar? ??rencileri zorluyor

?niversitelerin a??lmas?yla birlikte farkl? illere giden ??renciler, ev kiralar?ndaki art?? nedeniyle s?k?nt? ya??yor. Kiral?k evler i?in kendileri ?zerinden rant elde edildi?ini belirten ??renciler,...


?niversitelerin a??lmas?yla birlikte farkl? illere giden ??renciler, ev kiralar?ndaki art?? nedeniyle s?k?nt? ya??yor. Kiral?k evler i?in kendileri ?zerinden rant elde edildi?ini belirten ??renciler, ?niversitelerin a??lmas?yla kiralarda y?zde 50 art???n ya?and???na dikkat ?ekti.
Mersin ?niversitesi (ME?) ?leti?im Fak?ltesi Gazetecilik B?l?m? 3. s?n?f ??rencisi Ali Cebba, ?niversitelerin a??lmas?yla birlikte ev kiralar?nda y?zde 50 art?? ya?and???n? ifade etti. Okul a??lmadan bir hafta ?nce kente geldi?ini dile getiren Cebba, bu y?l ?ok ciddi s?k?nt?lar ya?ad?klar?n? s?yledi. 2006 y?l?nda ev kiralar?n?n 150 ila 200 YTL aras?nda oldu?unu hat?rlatan Cebba, ?Kiralar bu y?l 250 YTL. 2 oda bir salonu 250 YTL ve ?st? kiralayabiliyoruz. Kiralar?n y?ksek olmas?n?n yan?nda bekarlara ev verilmiyor. Ev sahibi vermek istedi?i zaman da kom?ular m?dahale ediyor? dedi.
?Evde kalacak say?ya g?re kira art?yor?
Evde kalacak ki?i say?s?na g?re kiralar?n belirlendi?ini dile getiren Cebba, ?2 ki?i kal?yorsak kira 200 YTL olabiliyor ama say?m?z 3 ki?iyse bu fiyat y?kselebiliyor. Kelle ba??na g?re evler kiraya veriliyor? diye konu?tu.
??rencilerin genelde ?niversiteye yak?n ?iftlik, Mezitli, Yeni?ehir, E?ri?am ve ?iftyol semtlerinde ev tuttuklar?n? s?yleyen Cebba, bu semtlerde kira fiyatlar?n?n olduk?a y?ksek oldu?unu kaydetti. ?niversiteye yeni ba?layan ??rencilerin bar?nma sorunu kar??s?nda dini cemaatler i?erisine girdi?ine dikkat ?eken Cebba, ??rencilerin mecbur kald?klar? i?in bu t?r ortamlara girdi?ini s?yledi.
???renciler ev bulma derdinde?
Kiral?k evler i?in ??renciler ?zerinden rant elde edildi?ini belirten Mersin ?niversitesi Fen Edebiyat Fak?ltesi Tarih B?l?m? 2. s?n?f ??rencisi Salih Kele?, ??rencilere evlerin 300 YTL?ye, ailelere ise 200 YTL?ye verildi?ini s?yledi. Ev sahiplerinin kira ?cretini genelde y?ll?k ald???n? belirten Kele?, ?Bu nedenle ?ok zorlan?yoruz. Bir s?r? okul masraf? var. Pe?in vermek ciddi anlamda s?k?nt? yarat?yor. ?u aralar b?t?n ??renciler ev bulma derdine girmi?? diye konu?tu. Kele?, Mersin?de burs imkanlar?n?n da k?s?tl? olmas?na sitemde bulundu.
17 y?ld?r emlak??l?k yapan Sema Sever ise, ev kiralar?ndaki art???n y?zde 20 olmas? gerekti?ini belirterek, Mersin ?niversitesi?nin a??lmas?yla d???k olan dairelerin kiralar?n?n y?zde 50 artt???n? s?yledi. (Mersin/D?HA)
Mekiye G?ren
www.evrensel.net