Temel Haklar Derne?i?ne ??ete? sald?r?s?

?kitelli Temel Haklar ve ?zg?rl?kler Derne?i, ??ete? olduklar? iddia edilen 25-30 ki?ilik grubun silahl? ve sopal? sald?r?s?na u?rad?. Temel Haklar ve ?zg?rl?kler Derne?i?nin ?kitelli?de bulunan b?rosu, ?nceki ak?am ??ete?...


?kitelli Temel Haklar ve ?zg?rl?kler Derne?i, ??ete? olduklar? iddia edilen 25-30 ki?ilik grubun silahl? ve sopal? sald?r?s?na u?rad?. Temel Haklar ve ?zg?rl?kler Derne?i?nin ?kitelli?de bulunan b?rosu, ?nceki ak?am ??ete? olduklar? ?ne s?r?len 25-30 ki?inin sald?r?s?na u?rad?. Gece saat 22.00 s?ralar?nda Atat?rk Mahallesi 1. Sokak 51 Numara?da bulunan dernek binas?n? silahl? ve sopal? olduklar? bildirilen bir grubun bast??? ve i?eride bulunan dernek ?yeleri ile aralar?nda arbede ya?and??? ??renildi. S?z konusu grubun, derne?in camlar?n? k?rd??? ve i?eride bulunan e?yalar? tahrip etti?i bildirildi. Sald?r? esnas?nda dernek ?yesi bir ki?i y?z?nden yaralan?rken, dernekten ??kan grubun sokak aralar?nda havaya ate? a?arak da??ld??? ??renildi.
Sald?r?ya ili?kin Temel Haklar Federasyonu taraf?ndan yap?lan a??klamada, yozla?ma kar??t? kampanyalar? s?resi i?inde kurumlar?n?n bas?ld???na dikkat ?ekilerek, ??al??anlar?m?z tutuklanm?? ve defalarca ?etelerin sald?r?s?na maruz kalm???z. ?ktidar, rahats?zl???n? g?zalt? ve tutuklamalarla, ?eteleri sald?rtarak g?steriyor? denildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net