?ncirlik Irak sava??n?n bir par?as?

T?rkiye?nin Irak sava??na kat?lmamas?na ra?men ?ncirlik ?ss??n? ABD birliklerine kulland?rarak destek verdi?inin alt?n? ?izen ?HD ve K?resel BAK ?yeleri, ?ss?n kapat?lmas? i?in Dan??tay?a dava a?t?lar.


T?rkiye?nin Irak sava??na kat?lmamas?na ra?men ?ncirlik ?ss??n? ABD birliklerine kulland?rarak destek verdi?inin alt?n? ?izen ?HD ve K?resel BAK ?yeleri, ?ss?n kapat?lmas? i?in Dan??tay?a dava a?t?lar.
Konuyla ilgili ?zmir Adliyesi ?n?nde ger?ekle?tirilen bas?n a??klamas?nda konu?an davac? avukatlardan Arif Ali Cang?, T?rkiye?nin gizlilik damgas? ta??yan Bakanlar Kurulu karar? ile ?ncirlik ?ss??n? ABD?nin Irak?taki sava?ta kullanmas?na ye?il ???k yakt???n? dile getirdi.
Kararnamelerin s?resinin dolmas?na ra?men yenilerinin yap?ld???n? ve bunlar?n i?eri?inin hi?bir zaman a??klanmad???n? belirten Cang?, ??ncirlik ?ss??nde 90 adet n?kleer ba?l?k ta??yan bomba var. ?s, CIA taraf?ndan Afganistan ve Irakl? insanlar?n Guantanamo i?kence ?ss?ne g?t?r?lmesi ve nakliye u?aklar?nda i?kence yap?lmas?nda kullan?l?yor. Iraktaki hukuk d??? i?galin devam?na ?nemli katk?s? var? dedi.
Bu haliyle ?ss?n ?lkemiz ve b?lge a??s?ndan ?ok b?y?k bir tehdit olu?turdu?unu dile getiren Cang?, bu durumun Anayasa?ya da ayk?r? oldu?unu aktard?.
?a?da? Hukuk?ular Derne?i ?zmir ?ube Ba?kan? Aysun Ko? ise ?ss?n kapat?lmas? i?in a??lan davalar? ve di?er giri?imleri aktararak bunlardan bir sonu? al?namad???n?, ?ss?n adeta bir z?rhla korundu?unu kaydetti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net