t?rbe t?rbe t?rkiye 1

 • Efendim, Ramazan gelince, gazeteler olsun, televizyonlar olsun, k?sacas? cafcafl? medyam?z, hemmen kendine bir diferansiyel ayar? ?ekip, mistik bir ruha b?r?n?yor, sanki imana geliyor.


  Efendim, Ramazan gelince, gazeteler olsun, televizyonlar olsun, k?sacas? cafcafl? medyam?z, hemmen kendine bir diferansiyel ayar? ?ekip, mistik bir ruha b?r?n?yor, sanki imana geliyor. Dizilerdeki kahramanlar bile namaz?nda niyaz?nda ki?ilikler olup ??k?veriyor kar??m?za. Di?er aylarda, misal Recep?te, ?aban?da, boy boy yar? ??plak kad?n fotolar? yay?nlayan g?zide bir gazetemiz de, Ramazan?da ??kard??? ?Ramazan ?zel Sayfas??nda T?rkiyede?deki t?rbeleri h?lka tan?tmay? g?rev edinmi? kendine. Biz de tuttuk alternatif t?rbeleri bulduk sizin i?in. Buyurun okuyun...
  Komplimanc? Baba T?rbesi
  T?rbe, Ni?anta?? Obuac? Selim Efendi Sokak?ta yer al?r. (I??klar?n ordan sola d?n?nce hemen...) T?rbede yatan Joseph River, ?ngiliz as?ll? olup, ticaret i?in 1700?l? y?llarda Osmanl??ya gelmi?, sonra da ?stanbul?u ?ok beyenip M?sl?man olmaya karar vermi? ve Joseph olan ismini Yusuf olarak de?i?tirmi?tir. Yusuf R?za Efendi, girdi?i cemiyetlerde, kad?nlara yapt??? iltifatlarla yani komplimanlarla tan?n?rm??. ?ld?kten sonra Ni?anta???na g?m?lm??. Kaidenin ?zerinde Michael River o?lu Yusuf Ziya Efendi yazmaktad?r. Joseph River??n yani Yusuf R?za Efendi?nin t?rbesi, ?imdilerde, girdi?i cemiyetlerde kad?nlara kompliman yapmak isteyen, fakat bir t?rl? beceremeyen kazmalar i?in bir umut kap?s? olmu?tur. Dili komplimana yak??mayan kazmalar?n, t?rbeye u?rad?ktan sonra b?lb?l gibi ?ak?d?klar? rivayet olunur. Gel zaman git zaman mezar t?rbe haline gelmi?, t?rbe Komplimanc? Baba T?rbesi olarak an?l?r olmu?tur.
  Menisk?s Baba T?rbesi
  S???tl??e?me ?ETT dura?? var Kad?k?y?de, stadyumun orda hemen... T?rbe oralarda bir yerdedir ve Tabib Zahit ?erif Bey?e aittir. Menisk?s Baba diye sorunca herkes g?sterir... 1800?l? y?llar?n sonunda, futbol ?lkede yeni yeni yayg?nla?maya ba?lad???nda, elmas i?iyle i?tirak eden Hilmi Ziya Beyler, mahdumu Kerim Cevded Beyleri, bu yeni sporu ??rensin, ??rensin de Anadolu?da ve de imparatorlu?un h?k?m s?rd??? iki k?tada yayg?nla?t?rs?n ve de ilerde spor yayg?nla??nca rekor transfer bedelleriyle oradan oraya transfer olup paraya para demesin diye Evrupa?ya yollam??lard?r. Bu spora istidad? olan Cevded beyler, sporu derhal ??renip lay???yla yerine getirirler ve New Castle United?da forma ?ans? elde ederler. Ne ki, daha kariyerlerinin ba??nda iken mesisk?sleri n?sk eder Cevded beylerin. Bu, topraklar?m?zda ya?anan ilk menisk?s vakas? olarak ge?er tarihe. Cevded beyler yurda d?nd?klerinde, t?p ilminde m?tehass?s olan Tabib Zahit ?erif Beyler, Cevded Beyleri iyi etmeyi ba?ar?r. Zahit Bey vefat edince ?nce Karacaahmet?e defnedilir. Defin oradan, ?imdiki yerine aktar?l?r. Ve gel zaman git zaman Menisk?s Baba T?rbesi olarak konur ad?. Menisk?s Baba T?rbesi?ni ?imdilerde dizindeki menisk?s a?r?s? n?ks eden top?ular ziyaret etmektedirler a??rl?kl? olarak...
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net