Ramazan?? ?l?m korkusuyla ge?iriyorlar

Somali?nin Ba?kenti Mogadi?u?da, insanlar?n rahatl?kla al??veri?lerini yapt??? en g?venli pazar olan Bakara Pazar??nda bug?nlerde y?ksek tansiyonlu ?at??malar hakim.


Somali?nin Ba?kenti Mogadi?u?da, insanlar?n rahatl?kla al??veri?lerini yapt??? en g?venli pazar olan Bakara Pazar??nda bug?nlerde y?ksek tansiyonlu ?at??malar hakim.
Polis ve h?k?met kar??t? radikal ??slamc? Mahkemeler Birli?i? aras?nda ?iddetle s?ren ?at??malar, Somalililerin hayatlar?n? ?l?m korkusuyla s?rmelerine neden oluyor.
En az?ndan Ramazan ay?n?n huzurlu ve sakin ge?mesini arzu eden halk, olan bitenler kar??s?nda ?aresiz.
T?ccarlar?n, direni??ilere destek sunmas?n? ?nleyemeyen Somali polislerinin y?z?n?, ?lke istikrar?n? sa?lamak i?in gelen Etiyopyal? askerler de g?ld?remiyor.
Al??veri?lerini yapam?yorlar!
?ocuklar?yla birlikte al??veri? yapan Hatice ??h Dahir, ?Ramazan ay?nday?z. ?nsanlar oru? tutuyor ve hi? kimse bu korku ve ?iddete maruz kalmak zorunda de?il. Bakara Pazar? al??veri? yapabilece?imiz tek yer. Ancak ?iddet ve enflasyon y?z?nden art?k onun da sonu geldi? diyor. Ya?ananlardan olduk?a etkilenen ve Bakara Pazar??ndan iftar al??veri?ini yapan 36 ya??ndaki Meryem Adan Muhammed adl? kad?n, ?H?k?met her ?eyin tekrar normal hale getirilmesini sa?layam?yor. Aksine, daha ?ok dengesizlik ya??yoruz. H?k?met askerleri, direni??ilerle kar??la?t?klar?nda insanlar? d???nmeden, rasgele ate? a??yor ve bizler, kendimizi deh?et verici bir ?at??man?n tam ortas?nda bulabiliyoruz? s?zleriyle ya?ananlar? anlat?yor.
Esnaf kepenkleri indiriyor
Bakara Pazar??nda un ve ?eker satarak ya?am?n? idame ettiren Abdur?za Muhammed Ali ise ?Art?k Bakara Pazar??na g?venli olup olmad???n? kontrol etmeden gitmiyorum. Kendimi her an bir ?at??man?n ortas?nda bulabilirim. Neredeyse her g?n silahlar patl?yor. Pazar alan? art?k ?ok tehlikeli bir b?lge halinde geldi? diye konu?tu.
Bakara Pazar??ndaki bir di?er bakkal sahibi Muhammed H?seyin Dahir de ?Buras? bir cehenneme d?nd???nden beri d?kkan sahipleri kendilerine ait ne varsa topluyor ve buradan ka??yorlar? dedi.
Eczac? Muhammed Mevl?t, ya?ad??? deh?et verici bir olay? ??yle anlatt?: ?Benim eczanem Bakara Pazar??ndayd?. ?imdi ise ba?kent Mogadi?u?nun kuzeyinde. Bakara Pazar??nda eczanemin kap?s?n?n ?n?nde arkada??m vurulduktan sonra d?kkan? kapatt?m. G?zlerimin ?n?nde insanlar?n vurulmas?na bir daha asla tan?k olmak istemiyorum.?
Hazirandan beri 80 ?l?!
?lke istikrar?n? sa?lamak ?zere gelen Etiyopyal? askerler, geldikleri ilk d?nemlerde k?smen d?zen sa?lamay? ba?arm??t?. Ancak bu durum kar??s?nda ?slamc? direni??iler, gerilla sava? takti?ini uygulamaya ba?lad?lar ve Etiyopya destekli h?k?metin g?venlik g??lerine bombal? sald?r?lar d?zenliyorlar. Son hastane verilerine g?re haziran ay?ndan beri ?o?u sivil, 80 Somalili ?ld?r?ld?.
G?venlik g??lerinin s?zc?s? Abdulvahid Muhammed, ?Yerel t?ccarlardan direni??ilere destek sa?lamaktan vazge?melerini s?ylemi?tik. Bu durumda, devlet hem onlar? hem de b?t?n pazar? korumas? alt?na alacakt?. Ancak s?ylediklerimiz be? para etmedi. T?ccarlar bug?ne kadar direni??ilere ?e?itli yard?mlarda bulundular? diye konu?tu.
Bug?nlerde Etiyopyal? askerlerin ?lkeden geri ?ekilmesi tart???l?yor. (DI? HABERLER)

Somali?de d?rt asker ?ld?r?ld?

Somali?de h?k?met g??leriyle direni??iler aras?nda ??kan ?at??mada 4 asker ?ld?.
Ad?n?n a??klanmas?n? istemeyen askeri yetkili, aralar?nda birlik komutan?n?n da bulundu?u 3 askeri kaybettiklerini, d?rd?nc? askerin cesedinin de sabah erken saatlerde ?at??malar?n meydana geldi?i yerde bulundu?unu belirtti.
?te yandan ba?kent Mogadi?u?nun kuzeyindeki bir pazaryerinde 2 vergi tahsildar?n?n ?ld?r?ld??? kaydedildi.
G?rg? tan?klar?, direni??ilerin gece ge? saatlerde ba?kentin kuzeyindeki h?k?met mevzilerine sald?rd???n?, ??kan ?at??malar?n da son d?nemdeki en ?iddetli ?at??malar oldu?unu s?yl?yor.

Ge?ici h?k?met y?netiyor

Afrika K?tas??n?n do?usunda bulunan Somali, ?talyan ve ?ngiliz s?m?rgecili?inden 1960 y?l?nda kurtuldu ve ba??ms?zl???n? kazand?.
Diktat?r Seyit Barre?nin 1991 y?l?nda devrilmesinin ard?ndan bug?ne dek s?ren i? sava? ba?lad?.
1993 y?l?nda ya?anan ?Mogadi?u Katliam??yla ad?n? d?nyaya duyuran Somali, 2000 y?l?ndan beri Cumhurba?kan? Abdullah Yusuf Ahmet ve Ba?bakan Ali Muhammed Gedi?nin ba??nda oldu?u uluslararas? tan?nm??, ge?ici h?k?met taraf?ndan y?netiliyor.
Ancak g?reve ge?ti?i g?nden itibaren istikrar? sa?layamayan h?k?met, ?lkenin sadece bir b?l?m?n? ?kontrol? edebiliyor.
??slamc? Mahkemeler Birli?i? adl? radikal grup, 2006 y?l?nda ba?kent Mogadi?u?yu kendi kontrol? alt?na ald?. Radikal grup, ?lkenin ?eriatla y?netilmesini istiyor ve bu anlamda h?k?mete kar?? sava??yor. 2007 y?l?n?n ilk aylar?ndan itibaren ?lke genelini tehdit alt?na alan ?at??malar yeniden k?z??maya ba?lad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net