Har(a)?lar zamland?

?niversite ??rencileri aras?nda har(a)? olarak adland?r?lan katk? paylar?na ortalama y?zde 5 oran?nda zam yap?ld?.??rencilerin, 2007-2008 E?itim-??retim Y?l??nda ?niversitelerine ...


?niversite ??rencileri aras?nda har(a)? olarak adland?r?lan katk? paylar?na ortalama y?zde 5 oran?nda zam yap?ld?.
??rencilerin, 2007-2008 E?itim-??retim Y?l??nda ?niversitelerine ?deyecekleri katk? paylar?, Resmi Gazete?nin d?nk? say?s?nda yay?mlanarak 31 Temmuz 2007 tarihinden ge?erli olmak ?zere y?r?rl??e girdi.
En y?ksek katk? pay?n?, ??retim s?resi 6 y?l olan t?p fak?ltesi ??rencileri ?deyecek.
Katk? pay? miktarlar? t?p fak?ltelerinde 483 YTL?den 508 YTL?ye, di? hekimli?i ve eczac?l?k fak?ltelerinde 403 YTL?den 424 YTL?ye, veteriner fak?ltelerinde 315 YTL?den 331 YTL?ye, t?bbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programlar?; teknik e?itim fak?lteleri 230 YTL?den 242 YTL?ye, ?T? ??letme Fak?ltesi 328 YTL?den 345 YTL?ye; m?hendislik, mimarl?k, m?hendislik-mimarl?k, in?aat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metal?rji, m?hendislik ve teknik, u?ak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fak?lteleri 317 YTL?den 332 YTL?ye; gemi in?aat ve deniz bilimleri, deniz bilimleri, su ?r?nleri, denizcilik, tekstil teknik ve tasar?m, sanat ve tasar?m, g?zel sanatlar fak?lteleri 258 YTL?den 272 YTL?ye; fen, fen-edebiyat (fen program?), Dil Tarih ve Co?rafya, ilahiyat, e?itim, mesleki e?itim, sa?l?k e?itim, end?striyel sanat e?itim, ticaret turizm e?itimi, mesleki yayg?n e?itim, e?itim bilimleri, edebiyat, ileti?im bilimleri ve ileti?im fak?lteleri 232 YTL?den 244 YTL?ye; hukuk, iktisat, i?letme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 256 YTL?den 269 YTL?ye y?kseltildi.
Y?ksekokullar
Y?ksekokullar i?inde de en fazla katk? pay?n? devlet konservatuvar? ve sivil havac?l?k ve yabanc? diller y?ksekokulu ??rencileri ?deyecek. Katk? paylar? devlet konservatuvarlar?nda 481 YTL?den 505 YTL?ye, sivil havac?l?k ve yabanc? diller y?ksekokullar?nda 384 YTL?den 403 YTL?ye y?kseltildi.
Lisans?st? ??renim ?creti 211 YTL?den 222 YTL?ye ??kar?ld?.
?kinci ??retim
?kinci ??retimde veteriner fak?lteleri ve t?bbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programlar? 1833 YTL, teknik e?itim fak?lteleri 987 YTL; m?hendislik, mimarl?k, in?aat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metal?rji, u?ak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fak?lteleri 1314 YTL; gemi in?aat, deniz bilimleri, su ?r?nleri, denizcilik, sanat ve tasar?m, g?zel sanatlar fak?lteleri bin 655 YTL; fen, fen-edebiyat (fen program?) fak?lteleri 1101 YTL; hukuk, iktisat, i?letme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fak?lteleri 993 YTL; Dil Tarih ve Co?rafya, ilahiyat, e?itim mesleki e?itim, sa?l?k e?itim, end?striyel sanat e?itim, ticaret turizm, mesleki yayg?n e?itim, e?itim bilimleri ve edebiyat fak?lteleri 882 YTL, fen-edebiyat fak?ltesi (edebiyat ve sasyal program), ileti?im bilimleri ve ileti?im fak?lteleri 828 YTL katk? pay? ?deyecek.
A??k??retim Fak?ltesi ??rencilerinin ge?en y?l 58 YTL olan katk? paylar? bu y?l 61 YTL olarak belirlendi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net