Esrar ?etesine 30 tutuklama

?zmir?in Tire, ?demi?, Kiraz ve Bay?nd?r il?elerinde su? ?rg?t? kurduklar?, ?ift?ileri tarlalar?nda esrar yeti?tirmeye y?nlendirdikleri ve uyu?turucu ticareti yapt?klar? ileri s?r?len jandarma personelinin de aralar?nda bulundu?u 40 ki?iden 30?u tutukland?.


?zmir?in Tire, ?demi?, Kiraz ve Bay?nd?r il?elerinde su? ?rg?t? kurduklar?, ?ift?ileri tarlalar?nda esrar yeti?tirmeye y?nlendirdikleri ve uyu?turucu ticareti yapt?klar? ileri s?r?len jandarma personelinin de aralar?nda bulundu?u 40 ki?iden 30?u tutukland?.
?zmir Jandarma Komutanl????nca d?zenlenen operasyonda g?zalt?na al?nan ve sorgular?n?n ard?ndan Kiraz Adliyesi?ne g?nderilen 40 zanl?, cumhuriyet savc?s?na ifade verdi. Savc?l?k, ifadelerinin ard?ndan grubun eleba?? H.?, k?y muhtar? ve jandarmada g?revli 2 astsubay ile 2 uzman ?avu?un da aralar?nda yer ald??? 30 ki?iyi, tutuklanmalar? talebiyle n?bet?i mahkemeye sevk etti.
Mahkeme, 30 ki?inin tutuklanmas?na karar verdi, 10 zanl? da savc?l?k taraf?ndan serbest b?rak?ld?.
Jandarma ekipleri, 6 ay s?rd?rd?kleri ?al??man?n ard?ndan Tire, ?demi?, Kiraz ve Bay?nd?r il?elerinde ?su? ?rg?t? kurarak, bor?lar? bulunan ?ift?ileri tespit ederek, bor?lar?n? ?deyebilmeleri i?in uyu?turucu yeti?tirmeye y?nlendirdikleri; uyu?turucuyu Ege?deki turistik ve e?lence merkezlerinin bulundu?u b?lgelere satt?klar?? iddia edilen gruba y?nelik operasyon ba?latm??t?. Operasyonda grubun eleba?? oldu?u ileri s?r?len H.?. ile k?y muhtar? ve ?ift?ilerin de aralar?nda bulundu?u 40 ki?i yakalanm??t?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net