G?NL?K

 • Bush?un, Beyefendiye randevu vermemesi geziye g?lge d???recekti ki?
  Jennifer Lopez, Brad Pitt iftara kat?l?nca pek mutlu olduk do?rusu.
  D???nebiliyor musunuz;


  Bush?un, Beyefendiye randevu vermemesi geziye g?lge d???recekti ki?
  Jennifer Lopez, Brad Pitt iftara kat?l?nca pek mutlu olduk do?rusu.
  D???nebiliyor musunuz;
  ?ftara Bush kat?lm?? olsayd?...
  Ve konu?mas?na;
  ?Hepinizin Noel?i kutlu olsun, ?sa babam?z, Meryem anam?z hepinizi kutsas?n? diye ba?lasayd?!
  Abart? demeyin.
  Bush?un daha birka? g?n ?nce Mandela?y? ?ld?rd??? hat?rlan?rsa?
  Yani, ?ld?rd? derken tabancay? kap?p vurmu? de?il?
  Ki, maazallah eline silah alsa nelerin olabilece?i ayr? bir tart??ma konusu?
  Malum, kendisi sakarl?klar??
  Ve potlar?yla ?nl?d?r.
  Bisikletiyle spor yapmaya ??km??ken koskoca ?iftlikte gidip a?aca toslam??l??? vard?r!
  Bir keresinde de evinde Amerikan futbol ma?? seyrederken sandalyeden d??m???
  Ayn? anda da patlam?? m?s?r bo?az?na tak?lm???
  Bo?ulmaktan son anda kurtulmu?tu!
  Bir de ne zaman a?z?n? a?sa pot k?r?yor.
  ?htimal, Beyaz Saray?da ?Ba?kan?n Potlar?n? D?zeltme Komitesi? kurulmu?tur!
  Yine ihtimal, ba?kan ne zaman d??ar?ya ??ksa?
  Ne zaman a??klama yapsa Beyaz Saray?da alarma ge?iliyor?
  Acil sa?l?k komitesi?
  Ambulans? ?tfaiye? Da?c?l?k ekibi?
  Ve potlar? d?zeltme komitesi tam g?n mesai yap?yordur!
  Nitekim daha ge?enlerde g?ya Saddam?? k?t?leyerek, ??yle konu?tu:
  ?Baz?lar? Mandela nerede diye soruyor.?
  ?Evet, Mandela ?ld?.?
  ???nk? Saddam H?seyin t?m Mandelalar? ?ld?rd?.?
  ***
  Bu s?zlerin ard?ndan panik ya?and?.
  G?ney Afrika Cumhuriyeti?nin telefonlar? kilitlendi.
  ??nk? ahali, Mandela?ya ba?sa?l??? i?in telefonlara ko?mu?tu.
  Do?al olarak ?Ba?kan?n Gaflar?n? D?zeltme Komitesi? a??klama yapmak?
  Mandela?n?n ya?ad???n? a??klamak zorunda kald?.
  Dolay?s?yla Bush iftara kat?lsayd??
  Ba?kan?n gaflar?n? d?zletme komitesi mesaiye kalacakt?!
  Ger?i bizim medyan?n Amerika uzmanlar?, bunu bile
  ?ki liderin i?ten samimiyetine ba?lar?
  S?zlerden, dinler aras? karde?lik mesajlar? ??kart?rd? ya?
  Ama Jennifer Lopez ve Brad Pitt?in iftar sofras?nda olmas?n?n anlam? neydi?
  Bu arkada?lar ?l?ml? ?slam m? oluyordu?
  Sahura kalkmadan oru? mu bozuyorlard??
  Ger?i bu me?hur ki?iler, para almadan bir yere gitmezlerdi.
  Merak bizim ki, e?er verilmi?se para kim taraf?ndan verilmi?ti?
  Ve kayda nas?l ge?ecekti:
  ?Me?hur ki?ilere iftar paras?!?
  ?rt?l? ?denekten ?denirdi belki.
  ?rt?s?z Jennifer?a ?rt?l? ?denek!
  Yava? yava? ?rtecez k?z?!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net