Kapatma tehdidinden kurtulduk

T?rkiye Yazarlar Sendikas?, bir s?redir se?imleri, tart??malar?, davalar? ile g?ndemde. Birka? ay arayla toplanan genel kurul ?ncesinde, Genel Ba?kan Enver Ercan?la yapt?klar?n? ve yapamad?klar?n? konu?tuk.


T?rkiye Yazarlar Sendikas?, bir s?redir se?imleri, tart??malar?, davalar? ile g?ndemde. Birka? ay arayla toplanan genel kurul ?ncesinde, Genel Ba?kan Enver Ercan?la yapt?klar?n? ve yapamad?klar?n? konu?tuk. Kendilerine y?neltilen ele?tirilere yan?t veren Ercan, her kongre sonras?nda a??lan kapatma davalar? meselesini k?k?nden ??zd?kleri m?jdesini de verdi. Ercan, sorular?m?z? yan?tlad?...

Bu hafta sonu ola?an?st? genel kurulunuz yap?lacak. ?yelere nas?l bir ?a?r?da bulunmak istiyorsunuz?
?yelerin en ba?ta g?revlerini yerine getirip 29 Eyl?l Cumartesi sabah? en ge? saat 10.00?da, T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti?nin T?rkoca?? Caddesi, Ca?alo?lu?ndaki adresindeki toplant? salonunda olmalar?n? bekliyoruz. Genel kurulu a?t?ktan sonra TYS?nin gelece?ine ili?kin birbirimize s?yleyece?imiz, anlataca??m?z ?ok ?ey olacak tabii ki. Ama ?nce salonda en az 228 ki?i olmam?z gerekiyor. Biz TYS?nin ?n?n? t?kama giri?imlerine izin vermedik, ?imdi ?yelerimizin gelip y?r?y???m?ze kat?lmalar?n? istemek hakk?m?z.

2 bu?uk y?ll?k bir ?al??ma d?nemi ge?irdiniz. ?vg?lerin yan? s?ra ele?tiriler de ald?n?z. Bu s?re?teki ?al??malar?n?z? siz nas?l de?erlendiriyorsunuz?
Yo?un bir d?nem ge?irdik ve ?ok daha iyilerini yapmak zorunda oldu?umuz iyi i?ler yapt?k. Elbette eksiklerimiz de oldu, ele?tiriler de ald?k. Bundan do?al ne olabilirdi ki? Oturup de?erlendirdik, hakl? bulduklar?m?z? hemen hayata ge?irdik. S?zgelimi, b?yle yap?c? ele?tirilerden birini G?ng?r Gen?ay y?neltmi?ti. ?rg?t bilinci bunu gerektirirdi zaten. Kendisine bir kez daha te?ekk?r ederim.
D?zeysiz ve haks?z ele?tirilere ise zaman zaman topluca yan?t verdik. Bunun tek nedeni, kamuoyunda ?S?kut ikrardan do?ar? izlenimi uyanmas?n diyedir. Yoksa, hi?biri dikkate al?nacak t?rden de?ildi.
Somut konu?may? severim: S?zgelimi, B?lent Habora habire konu?tu. Peki ne s?yledi, hangi yap?c? ele?tiriyi y?neltti? Benim ne kadar basiretsiz, be? para etmez biri oldu?umu, ?nlem i?aretleriyle s?slenmi?, ironik sand??? bir dille anlatt? durdu. Baz? ki?iler, ne yaz?k ki ?abi? olmay? beceremiyorlar. Bizim onlar?n deneyimlerine ihtiyac?m?z varken, az geli?mi? ?lke ayd?n? kompleksinden kurtulamay?p ?Bizden ba?ka herkes sahtekard?r, mutlaka ?rg?t?, ?lkeyi satar? g?d?s?yle ?ylece ya?ay?p gidiyorlar. Hem genel kurula gelmeyeceksin, hem de ?Sendikay? kayyuma d???recek hale getirdiler? diye ahkam keseceksin, bu en hafifinden ay?pt?r.
Seyyit Nezir i?in bir ?ey s?ylemek istemiyorum. D?zeysizli?ini belden a?a?? ifadelere kadar indirdi ??nk?. Konu?ursam, okurlar?n?za sayg?s?zl?k etmi? olurum.

Ele?tirilerden ba?lad?n?z?
?vg?ler i?in elbette te?ekk?r ederiz, ?al???rken bize g?? verdi, daha yapacak ?ok i?imiz var ??nk?.
Bak?n, benim daha ?nceden sendikac?l?k, dernek?ilik ad?na pek faaliyetim olmam??t?. Bu nedenle de hat?rlarsan?z, se?imi kazand???m?z 2005 kongresinden ?nce TYS?yi ?ekip ?evirecek bir y?netim olu?turmak i?in ?ok ?aba sarf ettim. Hatta gerekirse listede yer almayabilece?imi de ifade ettim. Cengiz abi (Bekta?) tan?kt?r.
?? ba?a d???nce, listemizi ve bildirimizi cuma gecesi haz?rlad?k, cumartesi sabah? kongreye kat?ld?k. A??k?as? se?ilmeseydik ?z?lmezdim; dostlar?m?za verdi?imiz s?z? tutmu?, g?revimizi yapm??t?k ??nk?. ?yeler oylar?n? bizden yana kullanmam??larsa, ne diyebilirdik ki?
Ama kazan?nca ta??n alt?na elimizi koyacakt?k elbette. Sald?rgan, kin kusan ele?tirilerden ?ekinecek de?ildik ya. Biz i?imizi ciddiye al?r?z ve gereken neyse onu yapar?z. Tabii ki t?z???m?z?n belirledi?i ?er?evede.
Yine somut konu?ay?m: 200 dolay?nda yaz?nsal, toplumsal, politik etkinlik yapm???z. Gelene?ine uygun tav?rlar geli?tirmeyi ba?ard???m?z, sesimizi duyurabildi?imiz ve en ?nemlisi ciddiye al?nd???m?z i?in yapt???m?z i?lerin yaln?zca yaz?l? bas?ndaki yank?s? 4-5 b?y?k klas?r tutuyor. NTV, CNBC gibi kanallara 2, 3. haber olarak girmenin ?ok da kolay olmad???n? siz de bilirsiniz. Cumhurba?kan?ndan k?lt?r bakan?na, muhalefet liderinden di?er parti liderlerine, sivil toplum kurulu?lar?na kadar her kesimden kurum ve kurulu?un, s?z?n? dikkate ald??? bir yazar ?rg?t?y?z bug?n. K?t? m??
Bilgisayar? yenilenmi?, web sitesi geli?tirilmi?, kendisine ait projeksiyon makinesi ve kameras? olan, ba?kanla direkt konu?ulabilen, cep telefonu hatt?na sahip bir yazar ?rg?t?y?z bug?n. K?t? m??
En ?nemlisi de her kongreden sonra, hakk?m?zda a??lan kapatma davalar? nedeniyle korkuya kap?l?p ?Sendikay? dernek mi yapsak, akademiye mi d?n??t?rsek? diye hararetle tart???r dururduk ya, avukat?m?z Kamil Tekin S?rek?in b?y?k deste?iyle -ki hepimiz kendisine te?ekk?r bor?luyuz- bu meseleyi k?k?nden hallettik. Art?k b?yle bir dava a??lamayacak. T?rkiye Yazarlar Sendikas? hep vard? ve bundan sonra da hep sendika olarak var olacak. K?t? m??
Eksiklerimiz yok mu? ?ok? Hem i? i?lerimizde, hem d??a d?n?k ?al??malar?m?zda yeni yap?lanmalara gitmemiz gerekiyor. Bunlar saptanm?? durumda zaten. Yeniden se?ilirsek ?stesinden geliriz hepsinin; se?ilemezsek, yeni y?netime raporumuzu sunar?z. ?stedikleri takdirde her zaman yanlar?nda oluruz.

Se?ilemezseniz, ?l?ml? bir muhalefet yapacaks?n?z anlam?na m? geliyor bu?
Elbette. TYS?de muhalefet, bir yazar ?rg?t? ?yesi duyarl?l???yla yap?labilir ancak. Y?k?c?, k?r?c? olmadan; yazar olman?n bilinci ve inceli?iyle. E?er ele?tirimiz olursa, tabii ki bir sonraki kongrede y?neltiriz. Ama g?rev yapt?klar? s?re?te hep yanlar?nda oluruz. Zaten ?rg?t bilincinden ?nce kendinin bilincinde olmas? laz?m insan?n. Biz ?yle bir disiplin ve terbiyeden geliyoruz. Sosyalistim diyorsan?z, bunu hem ki?ili?inizle hem de eylemlerinizle kan?tlaman?z gerekir. Sosyalizmi omzunuza att???n?z pard?s? gibi ta??yorsan?z, s?k?ya geldi?inizde ya da i?inize gelmedi?inde omzunuzdan atar, s?v???rs?n?z. ?Biz se?ilmedik ki, bize ne? diyen, en ba?ta ahlaks?zd?r; sosyalistim dese ne yazar?

Ya se?ilirseniz?..
En zor soru bu i?te! Hem ulusal, hem uluslararas? alanda ?n?m?ze ?yle hedefler koyduk ki yaln?zca uluslararas? alanda 10 projemiz var. Ulusal alanda ka? projemiz oldu?unu siz d???n?n art?k.
En ba?ta, ?u kapat?lma korkusundan kurtuldu?umuz i?in ?ye olarak destek vermeye haz?r yazar-?air dostlar?m?z? b?nyemize kataca??z. Yine hemen, sendikan?n yaz??ma, ?ye kay?t formlar?, ?ye bilgileri, gelir-gider hesaplar? gibi i? i?leyi?iyle ilgili her ?eyi profesyonel anlay??la bilgisayar ortam?na ta??yaca??z.
Yapaca??m?z ilk ?d??? i?i de s?ylersem, ?Nas?l Bir TYS? sorusuna en net yan?t? vermi? olurum: Ekim ay?nda, Frankfurt Kitap Fuar??nda, bu y?l?n konuk ?lkesi Katalanlardan 2008 i?in bayra?? devral?rken T?rk ?iirinin geli?imini, TYS Ba?kan? olarak ben anlataca??m. Bildi?iniz gibi TYS, bir y?l ?nce haz?rl?klar?na ba?lanan bu projenin T?rkiye ad?na y?r?tme kurulunun 5 ?yesinden biri. (?stanbul/EVRENSEL)
Sennur Sezer
www.evrensel.net