TYS genel kurulu?

?? g?n sonra T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n (TYS) Ola?an?st? Genel Kurulu var. 34 y?ll?k bir kurum TYS. Ve bug?n en k?t? g?nlerini ya??yor. E?er cumartesi g?n? en az 228 yazar, ?air, yani TYS ?yesi bu Ola?an?st? Genel Kurul?a ...


?? g?n sonra T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n (TYS) Ola?an?st? Genel Kurulu var. 34 y?ll?k bir kurum TYS. Ve bug?n en k?t? g?nlerini ya??yor. E?er cumartesi g?n? en az 228 yazar, ?air, yani TYS ?yesi bu Ola?an?st? Genel Kurul?a kat?lmazsa, T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n arkas?ndan ?El Fatiha?y? okuyaca??z?
S?z? fazla uzatmadan, Esat Kokmaz, G?ng?r Gen?ay ve Osman Bozkurt?un i?inde bulundu?u ?Dayan??ma Giri?imi?nin TYS ?yelerine g?nderdi?i mektubu yazaca??m? ??yle diyorlar:

?De?erli TYS ?yeleri,
E?er yazarlar, ya?ad?klar? ?a?a kar?? sorumluluklar?n? ya?ama ge?irmek istiyorlarsa en ba?ta ?yesi bulunduklar? ?rg?te sahip ??kmalar? gerekmez mi?
E?er demokrasi her ?eyden ?nce bir ya?am bi?imi ise bunu, ilk ba?ta ayd?n-yazarlar?m?z?n kendi ya?amlar?nda ger?ekle?tirmeleri gerekmez mi?
E?er bizler, kendi ?rg?t?m?zde (TYS b?nyesinde) demokrasiyi hayata ge?iremeyeceksek, bu ?lkede demokrasi nas?l ya?ama alan? bulacak s?yler misiniz?
B?t?n bunlar? ni?in soruyoruz?
B?t?n bunlar?, bizim i?in ya?amsal olan kimi ger?ekleri sizlere an?msatmak i?in soruyoruz.
?yelerimizin b?y?k ?o?unlu?unun, TYS?nin son (2007) genel kurulunda ba??bo? bir ?ye toplulu?u ile benzer y?ntemleri kullanan y?netim aras?ndaki ?eki?menin sendikam?z?n gelece?ini tehlikeye att???ndan haberdar oldu?unu umuyoruz. Haberdar olanlar yukar?da s?ylediklerimizin ?nemini anlam?? olmal?lar. Haberdar olmayanlar da bilmeliler ki 29-30 Eyl?l 2007 tarihinde yap?lacak Ola?an?st? Genel Kurul?da yeter say?da ?yeyi (en az 228) toplayamamam?z durumunda sendikam?z, tasfiye i?lemlerini y?r?tmek ?zere kayyuma kalacakt?r.
Peki bu duruma seyirci mi kalaca??z? Ku?kusuz hay?r.
O halde ?stesinden gelmemiz gereken 3 ?nemli g?rev var. Birincisi, kime oy verirsek verelim ama ?rg?t?m?ze sahip ??kma ad?na Ola?an?st? Genel Kurul?a mutlaka kat?lal?m. ?kincisi, Ola?an?st? Genel Kurul?un yazar ayd?nl???na yara??r bir demokrasi, olgunluk ve uygarl?k d?zeyinde ger?ekle?mesini sa?layal?m. Ola?an?st? Gelen Kurul?da, mevcut t?z???n verdi?i yetkiye dayanarak 50 ?yeyi a?an b?lgelerde h?zla ?ubelerin kurulmas?n? karar alt?na alal?m. ?ubelerin kurulu?unun tamamlanabilece?i makul s?re ?ng?r?lerek bu s?re bitiminde, t?z?k de?i?ikli?i i?in delegelerle t?z?k kongresi yap?lmas?n? kararla?t?ral?m.
Sonu? olarak, b?t?n g?revlerin ba?ar?lmas?n?n; ?al??ma tarz? ve ?al??ma program?n? a??k?a ortaya koyan, t?m ?yelerle ?nyarg?s?z dayan??ma ruhunu ta??yan, kendi i?inde uyumlu, dinamik, TYS b?nyesinde y?r?t?lebilir tart??malar? bas?na ta??mayan, sendikam?z? k???k d???rmeyecek bir toplulu?u gerektirdi?i a??kt?r. B?t?n bu nedenlerle ?al??ma anlay???n?, Ola?an?st? Genel Kurul ve sonras?na ili?kin ?nerilerini ili?ikte size sunan Dayan??ma Giri?imi, kendisine verilecek her deste?in TYS?nin gelece?ine verilmi? olaca??n? bilmenizi diler.
Ba?ar? dileklerimizle?
Dayan??ma Giri?imi.?
Evet, mektup bu kadar. San?r?m her ?eyi a??k a??k s?yl?yor. E?er biz kendi ?rg?t?m?zde demokrasiyi s?rd?remeyeceksek, hayata ge?iremeyeceksek, ko gitsin? Ba?kalar?na da, ?rne?in politikac?lara falan demokrasinden s?z etmeye hi? mi hi? hakk?m?z olmayacak. ?T?rliban?lar da gelir, ba?ka ?ban?lar da? Ayd?n?, yazar?, ?airi yine okka alt?na gider?
Adamlar hakl? olarak bize sorarlar; ?Yahu karde?im, sen daha kendi ?rg?t?nde demokrasiyi hayata ge?iremiyorsun, bize ???t vermeye hakk?n var m?? diye. Onlara, ?Hakl?s?n?z? diyebilme hakk?m?z olacak m? o zaman?
Ama inan?yorum, 29 Eyl?l 2007 Cumartesi g?n? T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS) ?yeleri, ?rg?t?ne sahip ??kacak. Bizler, taaa ?zmir?den bilmem ka? y?z kilometre ?teden gelerek sahiplenece?iz TYS?yi. Metin Erten, As?m G?nen, Refik U?ur, Ferhat ??lek, Tacim ?i?ek, ben ve di?er arkada?lar, o g?n TYS?nin ?tarihten silinmemesi i?in? ?stanbul?da olaca??z?
B?lent Habora
www.evrensel.net