Tekstil at?lyesi mi k?le pazar? m??

Mersin Serbest B?lge?deki tekstil at?lyelerinde ?al??an binlerce g?? ma?duru kad?n, sigortas?z ve asgari ?cretin alt?nda ?al??t?r?l?yor. ??verene kar?? ??kan veya maa??ndan memnun olmayanlar ise ba?ka bir yerde ?al??ma hakk?n? da kaybediyor.


Mersin Serbest B?lge?deki tekstil at?lyelerinde ?al??an binlerce g?? ma?duru kad?n, sigortas?z ve asgari ?cretin alt?nda ?al??t?r?l?yor. ??verene kar?? ??kan veya maa??ndan memnun olmayanlar ise ba?ka bir yerde ?al??ma hakk?n? da kaybediyor.
Zorunlu g?? nedeniyle Mersin?e g?? eden kad?nlar, tekstil at?lyelerinde yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda ?cretlerle ?al???yor. Ayda 250-300 YTL?ye ?al??an kad?nlar, sigorta haklar?ndan mahrum. ??verenler ise ?al??ma ko?ullar?n? iyile?tirmek bir yana, itiraz eden kad?nlar? s?z konusu sekt?r?n d???na itiyor.
Mardin?den g?? etti?ini s?yleyen Selma Direk (25), ?Bu alanda hep K?rt kad?nlar ?al???yor, ??nk? onlar?n d???nda hi? kimse bu ?cretle ?al??m?yor. ?? y?ld?r elbise dikim at?lyesinde ?al???yorum, buna ra?men maa??m 300 YTL. Sigortam?z da yok, zam talep edemiyorum. ??nk? edenler i?ten ??kar?l?yor. ??ten ??kar?lanlar kad?nlar? di?er at?lyeler de alm?yor. Bu nedenle ayr?lmak isteyenler farkl? gerek?eler g?steriyor? diyor.
?Kad?nlar i?verenin insaf?na b?rak?lm???
Hakkari?nin Y?ksekova il?esinden g?? eden G?ne? ailesinin ise ?? ferdi ?al???yor tekstil at?lyelerinde. ?ki karde? ayl?k 500 YTL, ???nc? karde? ise 300 YTL al?yor. 800 YTL ile 12 n?fuslu aileyi ge?indirdiklerini belirten Zeriman G?ne? (24), ?K?leden hi?bir fark?m?z yok? diyor.
1992 y?l?nda Batma?n?n Senc? k?y?nden g?? eden 4 ?ocuk annesi Hazal Y?ld?z (37) ise 5 ayl?k bebe?ini evde b?rakarak ?al??t???n? s?yl?yor. E?inin i? bulamad???n? belirten Y?ld?z, ?E?im in?aatlarda ?al???yor. Bir hafta ?al???yor, ondan sonra bazen 20 g?n i?siz kal?yor? diyor. (Mersin/D?HA)
Ferhat Arslan
www.evrensel.net