T?SK ve T?rk-???ten kar??l?kl? ?vg?ler

T?SK ile T?rk-???in ortakla?a y?r?tt??? projenin sonu? toplant?s?nda i??i s?n?f?n?n bir taraf olmas?n? engelleyen ve i?veren ??karlar?n?n korunmas?n? ?ne ??karan sendikal anlay??a ?vg?ler d?z?ld?.


Ankara?da i??i ve i?ven temsilcilerinin kat?l?m?yla, i??i s?n?f?n?n bir taraf olmas?n? engelleyen ve i?veren ??karlar?n?n korunmas?n? ?ne ??karan sendikal anlay??a ?vg?ler d?z?len bir toplant? ger?ekle?tirildi.
T?rkiye ??veren Sendikalar? Konfederasyonu (T?SK) ile T?rk-???in ortakla?a d?zenledi?i Yerel D?zeyde ??g?c? Piyasalar?n? ?zleme ve Y?nlendirme Mekanizmalar?n?n Etkinle?tirilmesi Projesi?nin sonu? toplant?s?nda, uzla?mac? sendikac?l?k ?ne ??kar?l?rken, uzla?ma ve i?birli?ine ters d??en sendikac?l???n sonunun h?sran olaca?? savunuldu.
Hilton Otel?de yap?lan toplant?n?n a??l???nda konu?an T?SK Genel Ba?kan? Tu?rul Kudatgobilik, i??i sendikalar? ile birlikte y?r?tt?kleri bu toplant?lar?, ?b?y?k bir ?zveri, ak?l ve mant?k i?birli?i, ?lkenin yar?n? i?in ?n ?nemli fakt?r? olarak g?rd?klerini s?yledi. T?rkiye?de sendikalardan korkuldu?unu,o sendikac?l?k oran?n?n Avrupa?dakine g?re az oldu?unu belirten Kudatgobilik, 22 i?kolunu bir araya getiren i?veren sendikas? ba?kan? olarak, ?sendikal d?zeye inanm??, birlikte hareket etme k?lt?r?ne gelmi? i??i ve i?verenin y?kseldi?ini? g?rd???n? vurgulad?. Kudatgobilik, ?sendikalizm i?birli?inin kutsall???n? anlamayan, bu felsefeye ters d??enler h?srana u?ram??t?r? dedi.
20?nci y?zy?ldaki sendikac?l?k anlay???n? ele?tiren Kudatgobilik, istihdam konusunun h?l? T?rkiye?nin birinci sorunu oldu?unu, ??z?m? i?in de ihracata dayal? sanayinin desteklenmesi gerekti?ini s?yledi. Kudatgobilik, h?k?metten yeni bir istihdam politikas?, felsefesi beklentilerini de dile getirdi.
???birli?i ve birlikte ?al??ma k?lt?r??
T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l?? da ?rg?tlenme ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?n? isterken, ?rg?tlenme d?zeyinin d???k olmas?n?n i??i ve i?verenin temsil g?c?n? azaltt???, h?k?metin etkinli?ini art?rd??? ele?tirisini y?neltti. K?l?? da ?i?birli?i ve birlikte ?al??ma k?lt?r?ne? ?vg?ler d?zerken, kamu kurumlar?nda norm birli?i olmad???ndan, i?sizli?e ili?kin kurumlar?n rakamlar?n?n farkl? farkl? oldu?undan s?z etti. T??K?in son ara?t?rmas?na g?re T?rkiye?de i?sizlik oran?n?n azalmad???n?, ?al??ma s?relerinin ise artt???n? kaydeden K?l??, haftada 50 ve ?st? saat ?al??anlar?n say?s?n?n artt???ndan, D?nya Bankas? raporunun da bunu do?rulad???ndan ve kurals?z ?al??madan s?z etti. ??sizli?e ??z?m olarak, nitelikli sanayi g???n? durdurmay? ve sanayinin desteklenmesini, teknolojik geli?meye, AR-GE?ye kaynak ayr?lmas?n?, kay?t d??? istihdam?n kay?t alt?na al?nmas?n? g?steren K?l??, vergi gelirlerinin b?y?k bir k?sm?n?n ?cretlilerden al?nmas?n? da b?y?k bir adaletsizlik olarak nitelendirdi. K?l?? i?verenlerin sendikala?may? i?lerine sindirmesini, ?retilen katma de?erin adaletli da??l?m?n?n ortak hedefleri olmas?n? diledi.
Bakan de?ilmi? gibi konu?tu
?al??ma Bakan? Faruk ?elik de ??at??ma, birbirini yok etmeye d?n?k sendikac?l?k anlay???n?n geride kalmas?n?n? olumlu oldu?unu belirterek, ?b?yle diyalog ortam?nda ?al??ma Bakan? olmak da ?ok kolay? dedi. K?l????n ?Sendikala?ma ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?? talebine vurgu yapan ?elik, ?hak aramada diyaloga a??k olduktan sonra, -hakk?n?z? tabii ki arayacaks?n?z ama ta??n alt?na el konulduktan sonra- sendikala?ma ve ?n?ndeki engellerin gev?etilmesini istemek hakk?n?z? dedi. Kurals?z ?al??man?n somut bir realite oldu?unu belirten ?elik, ?Ama ?al??ma Bakanl??? ne g?ne duruyor? derken, ne demek istedi?ine a??kl?k getirmedi. ?elik k?reselle?me vurgusu da yaparak, ?de?i?en ko?ullara ayak uyduramayan, yap?sal reformlar? geli?tiremeyen ?lkelerin? ba?ar?l? olamayaca??n? savundu.
T?rkiye ?statistik Kurumu (T??K) haziran ay? i?sizlik raporundan al?nt?lar yaparak, gen? i?sizlik oran?n?n y?zde 18.4 oldu?unu kaydeden ?elik, yeni h?k?met olmu?lar gibi, ?Gen?lerin kar?? kar??ya kald??? bu durumu g?rmemiz gerekiyor? dedi. ?Kamu i?sizlik sorununu ??zs?n? ifadelerinin art?k geride kald???n? savunan ?elik, ?Kamu kendini bu konulardan ?ekti, ilgilenmesi gereken konular var? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net