Yusuf Engin?in listesi kazand?

Hak-???e ba?l? ?z ?plik-?? Sendikas??n?n hafta sonu yap?lan genel kurulunda, Yusuf Engin yeniden Genel Ba?kanl??a getirildi.
Sendikan?n 10?uncu Ola?an Genel Kurulu, 22-23 Eyl?l g?nlerinde Ba?kent ...


Hak-???e ba?l? ?z ?plik-?? Sendikas??n?n hafta sonu yap?lan genel kurulunda, Yusuf Engin yeniden Genel Ba?kanl??a getirildi.
Sendikan?n 10?uncu Ola?an Genel Kurulu, 22-23 Eyl?l g?nlerinde Ba?kent ??retmenevi?nde topland?. ?ki listenin kat?ld??? se?imler sonucunda Genel Ba?kan Yusuf Engin?in ba?kanl???nda olu?turulan liste, ge?erli oyun y?zde 69?unu ald?.
Yusuf Engin yeniden Genel Ba?kanl??a getirilirken, Genel Y?netim Kurulu ?yeliklerine Murat ?nan?, Abdi Duysak, Mehmet Kaplan, Rafi Ay, Engin Do?an ve Kemal S?nmez; Genel Denetleme Kurulu ?yeliklerine Cuma Eren, Mehmet Bulut ve Oral ?ent?rk; Genel Disiplin Kurulu?na da Veysel Bardak, Hasan Y?ld?z ve ?mer Yaba? se?ildi.
Genel kurulu de?erlendiren Yusuf Engin, ?Sendikam?z, 29 y?ll?k ge?mi?iyle daha gen? bir delikanl? ve daha ?ok hizmet verecek. Se?im sonucunun heyecan?n? ya?ayaca??z, ??lg?nl???n? de?il. Bu sonu?lar?, ayr??may? sa?layan ve hakk? g?lgeleyen bir durum olarak g?rmeyece?iz? dedi. Sendikal hareketin geli?memesinin nedeni olarak cehaleti g?steren Engin, tekstilin en sorunlu sekt?rlerin ba??nda geldi?ini, bu y?zden tekstil sendikalar?n?n da zor durumda oldu?unu s?yledi. Engin, sekt?r i?in acil ?nlemler al?nmas? gerekti?ini belirterek, sendikaya da i?kolundaki geli?meleri takip etmek ve ona g?re organize olmak g?revinin d??t???n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net