T?m Bel-Sen itfaiyecilere y?pranma hakk? istedi

T?m Bel-Sen, yapt?klar? a??r i? nedeniyle zab?ta ve itfaiye personeline y?pranma hakk? tan?nmas?n? istedi.
T?m Bel-Sen?den 25 Eyl?l-1 Ekim ?tfaiye Haftas? nedeniyle yap?lan yaz?l? ...


T?m Bel-Sen, yapt?klar? a??r i? nedeniyle zab?ta ve itfaiye personeline y?pranma hakk? tan?nmas?n? istedi.
T?m Bel-Sen?den 25 Eyl?l-1 Ekim ?tfaiye Haftas? nedeniyle yap?lan yaz?l? a??klamada, itfaiyecilerin b?t?n olumsuz ?al??ma ve ya?am ko?ullar?na kar?? her t?rl? zorlu?a g???s gererek, yurtta?lar?n can ve mal g?venli?i i?in gece g?nd?z demeden g?rev yapt?klar? vurguland?. A??klamada, itfaiye hizmetlerinde g?rev yapanlara verilecek fazla mesai ?cretlerinin, emeklilik maa?lar?na yans?t?lmas? gerekti?inin alt? ?izilerek yang?nlarda, yaralanmada ya da kaza sonucu ve hastal?k halinde al?nan raporlardan fazla mesai ?cretlerinin kesilmemesi istendi.
?tfaiye hizmetinde personel say?s?n?n belirlenmesinde n?fus oran?n?n esas al?nmas? gerekti?i belirtilen a??klamada, personel say?s?n?n her bin ki?iye bir itfaiyeci d??ecek ?ekilde belirlenmesi ve kadrolu istihdam edilmeleri talep edildi. A??klamada, istirahatlerde ge?en s?renin, 1995 y?l? ?ncesinde oldu?u gibi mesle?e ba?l? hastal?klar olarak ve i? kazas? kapsam?nda de?erlendirilip mesai ?creti ?denmesi istendi.
?tfaiye ?al??anlar?n?n 24 saat aral?ks?z g?rev yapmalar?ndan dolay? maktuen kadro kar??l??? ?cret ald?klar? an?msat?lan a??klamada, ?Bu i??iler gibi saat ?zerinden de?il blok olarak her y?l belirlenen ve ayl?k olarak ?denen bir ?crettir. ?tfaiye ?al??anlar?n?n fazla mesai ?cretleri 1997 y?l?na kadar oldu?u gibi, Genel B?t?e Kanunu ile de?il belediye meclislerince belirlenmelidir? denildi.
A??klamada, 24 saati a?an ?al??ma s?relerinin de ?cretlendirilmesi talep edilerek, hizmet i?i e?itimin, izinli g?nlerde de?il mesai saatlerinde yap?lmas? gerekti?i ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net