T?rkiye Irak?ta ?s?cak takip? istiyor

Irak ??i?leri Bakan? Cevad Bolani, T?rkiye ile Irak aras?nda imzalanmas? beklenen ?ter?rle m?cadele? anla?mas?n?n ayr?nt?lar?n? ele almak ?zere Ankara?ya geldi.


Irak ??i?leri Bakan? Cevad Bolani, T?rkiye ile Irak aras?nda imzalanmas? beklenen ?ter?rle m?cadele? anla?mas?n?n ayr?nt?lar?n? ele almak ?zere Ankara?ya geldi. Bolani, anla?ma konusunda kararl? olduklar?n? s?ylerken, T?rkiye?nin ?zellikle Irak i?in ?s?cak takip hakk?? istedi?i belirtiliyor.
Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin 7 A?ustos?taki Ankara ziyaretinin ard?ndan Irak ??i?ler Bakan? Cevad Bolani iki ?lke aras?nda imzalanacak ?ter?re m?cadale anla?mas??n?n ayr?nt?lar?n? g?r??mek i?in d?n Ankara?ya geldi. Bolani?yi Esenbo?a Havaalan??nda ??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? ?ehabeddin Harput, Irak??n Ankara B?y?kel?isi Sabah ?mran ve di?er yetkililer kar??lad?. Bolani burada yapt??? k?sa a??klamada, T?rkiye ile ili?kileri geli?tirmek istediklerini s?yleyerek, ziyareti ?er?evesinde her konuyu ele almaya haz?r olduklar?n? kaydetti. Bolani, PKK ile ilgili, ?T?rkiye?ye kar?? olan herhangi bir ki?i ya da grubu kabul etmeyiz. B?t?n konular? ele almak i?in buraday?z? diye konu?tu.
Ankara'n?n anla?ma metnine koyulmas?n? istedi?i ba?l?klar aras?nda ise PKK'nin ?st d?zey y?netim kademesinden isimlerin iadesi, T?rkiye'nin Irak'ta 75 km derinli?inde bir g?venlik ku?a?? olu?turmas?, s?cak takip ve operasyon ?art? bulunuyor. Irak merkezi h?k?meti e?er Ankara'n?n ?artlar?nda mutab?k kal?rsa, nihayi anla?ma metni ??kacak ve ileriki bir tarihte taraflar tarf?ndan imzalanacak.
K?rt y?netimi kar??
?te yandan m?zakere ba?lamadan ?nce Ankara?n?n ?zellikle ?s?cak takip? hakk?n? iste?ine K?rt y?netiminin kar?? ??kt??? bildirildi. Irak K?rdistan Federal B?lgesi Ba?kan? Mesut Barzani?nin liderli?indeki KDP?ye yak?nl??? ile bilinen Peyamner Haber Ajans?, ??i?leri Bakan? Bolani?nin, Ankara?da M?T ve Genelkurmay Ba?kanl??? yetkilileri ile de g?r??ece?i yazd?. Haberde T?rkiye?nin anla?mada en ?ok ?zerinde durdu?u konunun ?s?cak takip hakk?? oldu?u belirtilerek ??yle denildi: ?Ankara sorunu a?mak i?in gerekti?inde Irak i?ine girebilmek istiyor. Ancak daha ?nceki anla?mada bulunan bu maddeye ?zellikle K?rdistan B?lgesi kar?? ??k?yor.? K?rt y?netimi Irak Ba?bakan? Maliki?nin T?rkiye ziyaretinde PKK kar??t? muht?ra imzalamas?na da tepki g?stermi?ti.
ABD?den silah a??klamas?
ABD D??i?leri Bakanl??? ise, Irak?ta PKK?n?n eline ge?ti?i s?ylenen ABD ??k??l? silahlarla ilgili sorumlular?n yarg? ?n?ne ??kar?laca??n? a??klad?. D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Tom Casey, Pentagon?un kendi b?nyesinde soru?turma yapt???n? hat?rlatt? ve Adalet Bakanl????n?n ba?latt??? bir ba?ka soru?turmaya ili?kin de, d??i?leri bakanl??? m?fetti?inin federal savc?l?kla i?birli?i yapt???n? belirtti. Casey, iddialar?n do?ru oldu?unu ortaya ??kmas? durumunda, sorumlular?n yarg? ?n?ne ??kar?lmas?n?n planland???n? s?yledi. Federal savc?l???n soru?turmas?nda, Blackwater ?irketi ?al??anlar?n?n ABD ??k??l? silahlar? Irak?ta karaborsada satt??? ve bunlar?n PKK?nin eline ge?mesi inceleniyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net