?emdinli?de ?at??ma ??kard?k, roket att?k!

Emekli albay Sar?zeybek?in ??haneti g?rd?m? isimli kitab?nda 1990?larda ?emdinli?de il?e merkezine s?k s?k havan mermisi att?klar?n?, roketle ate? a?t?klar?n? ve askerleri PKK?li k?l???nda dola?t?rd?klar?n? yazd?.


Emekli albay Sar?zeybek?in ??haneti g?rd?m? isimli kitab?nda 1990?larda ?emdinli?de il?e merkezine s?k s?k havan mermisi att?klar?n?, roketle ate? a?t?klar?n? ve askerleri PKK?li k?l???nda dola?t?rd?klar?n? yazd?. Sar?zeybek, b?t?n bunlar? ?halk? korumak i?in? oldu?unu ileri s?rerek, ?m?cadale i?in ??lg?nl?k yapt?k? dedi.
?emdinli?ye roket
Sabah gazetesinde d?n yay?nlanan habere g?re 2005 y?l?nda jandarma albay r?tbesinden emekli olan Erdal Sar?zeybek, ??haneti G?rd?m?de 1990?lardaki ?at??mal? d?nemde b?lgede yapt?klar?n? yazd?. Sar?zeybek?in 1992?de ?emdinli?de ?halk? korumak? gerek?esiyle ?at??ma havas? yaratt?klar?n? anlatt?. 120 mm.?lik havan ayd?nlatma mermisini il?e merkezi ?zerine atma karar? verdi?i a??klayan Sar?zeybek, ?nceden belirlenmi? hedeflere de makineli t?feklerle ate? a?t?klar?n? itiraf etti. Kitab?nda yapt?klar?n? ?ter?rle m?cadele ad?na baz? ??lg?nl?klar?m?z? diye nitelendiren Sar?zeybek ya?ananlar?n ayr?nt?lar?n? ise ??yle anlatt?: ?Plan?m ?uydu: ?ki ?? gecede bir, 120 mm?lik havan ayd?nlatma mermisini il?e merkezi ?zerine atacakt?m. Sonra, ?nceden belirlenmi? hedeflerin ?zerine makineli t?fekle ate? a?acak, sonra da roketleri ate?leyip, ?ehir ?zerinde tam bir ?at??ma havas? yaratacakt?k. Ertesi sabah halk?, ?ehir meydan?nda toplay?p, muhtemel bir ?at??mada ?ehrin ve halk?n ne denli zarar g?rebilece?ini, bu nedenle ter?ristlerin ?ehre girmesine izin vermemeleri gerekti?ini anlatacakt?k. Dedi?imiz gibi de yapt?k. Haftada en az bir kez bu uygulama ?emdinli?de yap?l?r oldu, hem de uzunca bir s?re. Belki delilik diyeceksiniz ama sonu? ald?k ve halk?n zarar g?rmesini engelledik, gerisi ?nemli de?il.?
Askerler PKK?li k?l???nda!
Emekli albay Erdal Sar?zeybek, askerlerden ?sakall?? timler kurduklar?n? ve PKK k?yafetleri giydirerek yollara ??kard?klar?n? da anlatt?. Sar?zeybek kitab?nda bu konuyu, ??lke yan?yordu, g?n ge?miyordu ki eylem olmas?n. Bir ara ?aresiz hale d??t???m?z? itiraf edebilirim. Neler yapmad?k ki, askerlerden sakall? timler kurduk, bu timlere PKK k?yafeti giydirdik, yol g?zergahlar?na geceden ??kar?p emniyet almaya ?al??t?k. Bir konvoy emniyeti i?in, y?zlerce askeri geceden y?r?t?p kritik yerlerde emniyet almaya ?al??t?k? ?eklinde g?ndeme getirdi.
Ersever?i devlet ?ld?rd? imas?
J?TEM?in kurucular?ndan ve 1993 y?l?nda ?ld?r?len emekli binba?? Cem Ersever ile ilgili de yazan Sar?zeybek, Ersever?in ?l?m? hakk?ndaki imalar? da dikkat ?ekici, ? Cem Ersever?in te?hislerinin ne denli do?ru oldu?unu biliyorum, zira tan??? benim. Ama ne oldu, Cem Ersever do?rular? s?yledi de ne oldu? Hi?. ?ld?r?ld?. 93?lerde s?ylemi?ti Cem Ersever ama dinleyen olmam??t?. ?ikayeti de buydu zaten. ?Bizi dinlemiyorlar? diyordu ?ld?r?lmeden ?nce. Y?neticiler ise onun i?in, ??ok konu?uyor? diyorlard?, onu dinlemeden ve de anlamadan. Anlad???m?z ?u ki, onu susturdular. Kim? Konu?tu?u zaman zarar g?recek insanlar. Katil ya da katiller sizce kim olabilir? Ter?r? ranta ?evirenler.?
T?rkiye?de istihbarat kurumlar?n?n faaliyetlerine ili?kin de ilgin? iddialarda bulunan Sar?zeybek, T?rkiye?nin bat? b?lgesinde M?T, jandarma, emniyet ve Genelkurmay Bakanl????n?n istihbarat birimlerinin uyu?turucu kullanan, kumarbaz, fuhu? yapan ve yapt?ranlar?, karanl?k i?lerle u?ra?an herkesi istihbarat eleman? olarak kulland?klar?n? iddia eti. (HABER MERKEZ?)

Ayn? y?ntemler

Emekli Korgeneral Altay Tokat da G?neydo?u'da 'baz? kamu g?revlilerini ter?re kar?? bilin?lendirmek' i?in evlerinin yak?n?na bomba att?rd???n? a??klam??t?. Tokat, bu y?ntemle b?t?n birliklerde bulunan kriz y?netim planlar?na g?re tatbikat yapt?rmak istedi?ini s?ylemi?, "b?lgeyi bilmeyen memurlar? e?ittim" demi?ti.
www.evrensel.net