ROJEV

 • Yeni ??retim y?l?nda Harbiyelilere ilk dersi Org. ?lker Ba?bu? verdi.
  Ancak bu ders sadece Harbiyelilere de?ildi. ?yle olsayd? ?zerinde durulmayabilirdi.


  Yeni ??retim y?l?nda Harbiyelilere ilk dersi Org. ?lker Ba?bu? verdi.
  Ancak bu ders sadece Harbiyelilere de?ildi. ?yle olsayd? ?zerinde durulmayabilirdi.
  Bu ders t?m ?niversitelere, t?m okullara...
  2007-2008 e?itim ve ??retim y?l? a??l?? t?reninde verilen bu ders, t?m T?rkiye?ye verilen, TSK?n?n T?rkiye, Ortado?u ve d?nyadaki geli?melere ili?kin yakla??mlar?n? i?eren bir ders mahiyetindedir.
  Kara Harp Okulu?nun e?itim y?l? a??l???nda konu?an Kara Kuvvetleri Komutan? Ba?bu? y?ksek sesle ve sert bir dille konu?tu, uyar?da bulundu.
  Bir iki siyasi partiyi uyard???n? d???nmek yanl?? bir alg?lama olacakt?r.
  Uyar?lan sadece laiklik ?zerinden AKP?ye de?il, K?rt sorunu ?zerinden de DTP?de de?il.
  Laiklik ve K?rt sorunu a??rl?kl? olsa da bu sorunlar t?m T?rkiye halk?n?n sorunlar? ve askerler bu sorunlar?n demokratik ??z?m?nden yana olmad?klar?n? ilan ederek 12 Eyl?l askeri darbesinin ve Anayasas??n?n arkas?nda olduklar?n? ifade etmi? oldular.
  Bu uyar? ve ?ders? esas olarak emek ve demokrasi g??lerinedir.
  Yap?lan, herkesin kendisine pay ??karmas? gereken bir ?uyar??d?r.
  Generallerin ders vermek, uyar?larda bulunmak i?in vesile arad?klar? bilinmez bir durum de?il. Hemen her konuda a??klama yap?yor, her geli?mede taraf oluyor, uyar?larda bulunuyorlar.
  Bunu bir al??kanl?k haline getirdiler.
  Bu tutumlar?ndan dolay? ?yle bir atmosfer olu?tu ki; ?bu ara generallerden ses ??kmad?, hay?rd?r in?allah? denir hale gelindi.
  T?rkiye, i?eride ve d??ar?da, generallerin en ?ok konu?tu?u ve geli?melere m?dahalede bulundu?u bir ?lke olarak tan?n?yor.
  Bu defa ders anayasa tart??malar?na denk geldi.
  TSK s?rece m?dahale etmeye devam edece?ini, geli?meler kar??s?nda sessiz kalmayaca??n? yeni e?itim ve ??retim y?l? vesilesiyle ilan etmi?tir.
  Org. Ba?bu?, verdi?i derste, herkese ?n?m?zdeki d?nem nas?l davranmas? gerekti?ini anlatt?, ?zerinde y?r?mesi gerekti?i ?izgileri bir kez daha ?izdi!
  ?Ulus-devlet, ?niter devlet ve laik devlet, Cumhuriyet?in kurulu? felsefesinin temel unsurlar?. TSK bu yap? ve niteliklerin korunmas?nda her zaman taraf oldu ve olacakt?r.?
  Muht?ra niteli?inde bir ders.
  Harbiyelilere verilen ama t?m T?rkiye?nin Harbiyeli nizam?na dahil edildi?i bir yakla??mla verilen bir ders.
  ?TSK bu yap? ve niteliklerin korunmas?nda her zaman taraf oldu ve olacakt?r?
  Bir anda her tarafa aktar?lan bu ders 12 Eyl?l Anayasa?n?n k?skan?l?kla korunmas?n?n da izah? oluyor.
  B?ylece darbe Anayasas??n?n sahipsiz olmad??? s?yleniyor ve stat?kocu ?evrelere cesaret veriliyor. TSK koydu?u nizam?n sahibi ve kollay?c?s? oldu?unu bir kez daha a??klarken, ayn? zamanda T?rkiye?deki y?netim ve mevcut geli?me hakk?nda da bir durum saptamas? yapm?? oluyor.
  Tabii b?ylece AKP?nin i?ini de kolayla?t?ran bir geli?me ya?anm?? oluyor.
  AKP?nin g?z boyama mahiyetindeki anayasay? r?tu?lama giri?imlerine bile tahamm?l g?sterilmeyece?i a??klanm?? oldu.
  AKP?nin can?na minnet! AKP?ye g?n do?du. Anayasa ?zerinden s?ren tart??malar?n artarak devam etti?i bir d?nemde TSK?dan gelen bu uyar? AKP?nin i?ini daha da kolayla?t?racakt?r.
  ?Sivil Anayasa? haz?rlamakla ?v?nen AKP, askerlerin bu m?dahalesiyle bir kez daha prim yapmaya kalkacakt?r.
  AKP askerlere; ?Ne m?nasebet, sizin hassasiyetleriniz bizim de ?nceliklerimizdir? diyecektir. Ancak di?er yanda muht?ra ve m?dahalelerle kar??la?an, g?nl?nde yatan? ger?ekle?tirmeyen ?ma?dur parti? rol?n? oynamaya devam edecektir.
  K?rt sorununda inkar ve ?iddet ?er?eveli yakla??mla birle?en AKP bu durumdan da cesaret alarak yoluna devam edecektir.
  Emek ve demokrasiden yana g??lerin s?rece m?dahale etmeyi s?rd?rd?kleri g?n?m?zde bu uyar? esas olarak emek ve demokrasi g??lerinedir. Bunun kar??s?nda durmas? gerekenlerde bu g??lerdir.
  ???iler, emek?iler, ayd?nlar, K?rtler, Aleviler, farkl? inan? ve k?lt?r gruplar? haz?rlanan anayasan?n g?z boyamadan ibaret olmamas? i?in talepleri ileri s?rd?kleri durumu daha da b?y?tmek gerekiyor.
  Darbecilerin ve darbe ?ak?ak??lar?n?n ve AKP?nin bir oldubittiye getirmeye ?al??t??? durumun kar??s?nda duracak tek g?? i??iler, emek?iler ve ayd?nlard?r.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net