26 Eylül 2007 00:00

?Hedef yeni bir Efes?

35. Avrupa Basketbol ?ampiyonas??nda Rusya?y? ?ampiyon yapan Efes Pilsen?in yeni antren?r? David Blatt, T?rkiye?de her ?eyin kendisine yeni oldu?unu belirterek, ?Avrupa basketbolunda ?ok tecr?beliyim, ama T?rkiye?de...

Paylaş

35. Avrupa Basketbol ?ampiyonas??nda Rusya?y? ?ampiyon yapan Efes Pilsen?in yeni antren?r? David Blatt, T?rkiye?de her ?eyin kendisine yeni oldu?unu belirterek, ?Avrupa basketbolunda ?ok tecr?beliyim, ama T?rkiye?de mahalledeki yeni ?ocu?um ve ??renecek ?ok ?eyim var? dedi.
?srail?de 2 kez, Rusya?da da 1 kez y?l?n antren?r? se?ilen ve Avrupa ?ampiyonu tak?m?n antren?r? olarak T?rkiye?ye gelen Blatt, yapt??? a??klamada, bu ba?ar?lar?n geride kald???n? vurgulayarak, ?Onlar geride kald?. Efes Pilsen?de yapaca??m m?cadele en y?kse?i olacak. En b?y?k sava? ?imdi, burada. T?rkiye?de yeniyim ve ??renecek ?ok ?eyim var. Buradaki tecr?belilere sayg? g?stermem laz?m. Hi?bir ?eyi hafife almam. Bilmem gerekenleri bilmem i?in bana zaman gerekecek. Daha ?nce yapt?m, yine yapaca??m? diye konu?tu.
David Blatt, Avrupa ?ampiyonas? nedeniyle Efes Pilsen?deki g?revine ge? ba?lamas?n?n herhangi bir dezavantaj yaratmayaca??n? ifade ederek, ??yle devam etti: ?Yard?mc? antren?r Ekrem Memnun ve kondisyoner Y?ksel Tezel, Rus Milli Tak?m??nda ?al??malar?ma kat?ld?lar. Neler yapmak istedi?imi s?yledim, ona g?re onlara program verdim. Tak?m ?ok iyi ?al??t?, ?u andaki durumdan ?ok memnunum. Bu tak?m?n ?o?unu ben se?tim ve oyuncular? ?ok iyi biliyorum. Milli tak?mdaki b?t?n oyuncular? da takip ettim. Ne yapt???m?z?, ne istedi?imizi biliyorum. ?imdi tak?mla ?al???p, onlar? tam olarak bilmek i?in biraz zamana ihtiyac?m var.?
?De?i?ik bir tak?m olaca??z?
ABD?li antren?r, Efes Pilsen?in ba?ar?l? olmas?n? ve oyuncular?n bu i?ten zevk almas?n? sa?layaca??n? s?yledi. Bu sezon tak?m?n yeni bir y?ne do?ru gidece?ini dile getiren Blatt, ??zellikle ?ok de?i?ik bir tak?m olacak. ??nk? b?t?n tak?m? de?i?tirdik. Bu sene taraftarlar?m?z birbirleriyle oynayan bir numaral? tak?m izleyecekler. Seyircilerin sevgisine lay?k bir oyun sergileyece?iz. Kazanan, basketbol oynayan bir tak?m olacak. Hem savunmada hem de h?cumda ?ok iyi olaca??m?za inan?yorum. Savunma h?cumu, h?cum savunmay? bekler. Biriyle veya ?b?r?yle ma?? kazanabilirsiniz, ama ?ampiyonlu?u ancak ikisinde de iyiyseniz kazanabilirsiniz. ?kisi de olmadan ?ampiyon tak?m olamaz. Bizim tak?m her ikisinde de iyi olacak? diye konu?tu.
David Blatt, Avrupa Ligi?nde gruplar?n?n tehlikeli bir grup oldu?una da dikkati ?ekerek, ?Avrupa Ligi?ndeki grubumuz beklentileri ?eli?kili bir grup. Baz? tak?mlar?n ne oldu?u belli, baz? tak?mlar?n ise belli de?il. Bu ?ok tehlikeli. Avrupa Ligi?nde bu sene hedefimiz gidebildi?imiz kadar ileri gitmek? dedi.
Avrupa ?ampiyonas?
David Blatt, Avrupa Basketbol ?ampiyonas? ?ncesinde T?rkiye?yi de favoriler aras?nda g?rd???n? kaydetti. Bir y?l ?nce T?rkiye?nin Japonya?da iyi bir netice ald???n? ifade eden Blatt, ?Bir y?l ?nceki iyi neticenin ard?ndan ve ?ok iyi bir kadro olu?umundan sonra T?rkiye?yi de favori tak?m olarak g?r?yordum, ama ne oldu?unu bilemem? ?eklinde konu?tu.
Avrupa ?ampiyonas??nda turnuva boyunca en iyi savunman?n Rus tak?m?n?n savunmas? oldu?unu ifade eden David Blatt, ?H?cumda da iyiydik, ama en iyi savunma yapan tak?m Rusya?yd?? dedi. (SPOR SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Ertu?rul Sa?lam?a destek

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa