GER?EK

 • Bug?n Novamed i??ilerinin grevinin bir y?l? bitti. Antalya Serbest B?lge?de kurulu olan fabrikada t?bbi malzeme ?retilmektedir. ???ilerin ?o?unlu?unun Petrol-?? ?yesi oldu?u fabrikada greve ra?men patron, sendika ?yesi olmayan ...


  Bug?n Novamed i??ilerinin grevinin bir y?l? bitti. Antalya Serbest B?lge?de kurulu olan fabrikada t?bbi malzeme ?retilmektedir. ???ilerin ?o?unlu?unun Petrol-?? ?yesi oldu?u fabrikada greve ra?men patron, sendika ?yesi olmayan ve grevden hemen ?nce i?e ald??? ki?ilerle ?retimi s?rd?rmektedir.
  Novamed?in 81 i??isi (ikisi d???nda t?m? kad?n) bir y?ldan beri direniyorlar ve grevlerinin ba?ar?l? olmas? i?in ellerinden geleni yapmaya ?al???yorlar.
  Bir y?l bir grev i?in uzun bir zamand?r. Belki burada Petrol-???in i??ileri maddi y?nden bir ?l??de de olsa desteklemesi, i??ilerin direnmesini kolayla?t?rsa bile bir y?l boyunca grevde olmak elbette ki i??iler i?in maddi ve manevi bak?mdan b?y?k zorluklarla dolu bir y?ld?r. Ve i??iler b?t?n zorluklara, grevden vazge?meleri i?in patron ve kendi ?evrelerinden gelen bask?lara kar??n grevlerini s?rd?rm??lerdir. Ve daha da s?rd?receklerini s?yleyerek, m?cadele kararl?l?klar?n? ifade etmektedirler.
  Elbette ki grev, i??ilerin m?cadele okuludur. Bu y?zden i??iler grev i?inde kendileri ile patron, kendileri ile d?zen (yasalar, devlet, emniyet g??leri, sermaye partileri) aras?ndaki ili?kiyi ya?ayarak g?r?r ve ayr? bir s?n?f olarak aralar?nda birle?melerinin ?nemini fark ederler. Dahas? grev i?inde etraflar?ndan gelen, hatta aile i?inden gelen (e?lerinden, ?ocuklar?ndan, ana babalardan, akrabalardan) bask?lara kar?? direnmek zorunda kal?rlar ve bu m?cadele i?inde d?nyaya bak??lar?, ya?ama anlay??lar?, duygular?, ruhlar? yeniden ?ekillenir.
  Ku?kusuz ki Novamed i??ileri i?in de b?t?n bu bir y?ll?k d?nem; onlar? kimlere g?venecekleri, kimlere kar?? m?cadele edeceklerinden d?nyada ve ?lkede olup bitenlere kar?? nas?l tav?r alacaklar?na kadar pek ?ok konuda de?i?tirmi?tir. Dolay?s?yla, ?Bu grevden i??iler ne ??renmi?tir? denirse; burada ?l??t olarak en ba?ta Novamed i??ilerinin bir y?l ?nceki d???nceleri ve anlay??lar? ile bug?nk? d???nce ve anlay??lar? aras?ndaki farka bakmak gerekir. Ve bunu da biz uzaktan bakanlardan ?ok, en iyi onlar?n kendileri anlatabilirler. (Ve Evrensel herhalde bu konuda i??ilerle konu?arak, ?grevde bir y?l?n de?erlendirilmesine? bir ba?ka a??dan bakacakt?r.) Ama ?u hepimizin g?rebilece?i bir ger?ektir ki bir y?l ?nce sadece i??i; patron i?in s?m?r?lmesi gereken birer i?g?c? ta??y?c?s? olan Novamed?in i??ileri, ?imdi d?nyada olup biten her ?eyin kendileriyle de ilgisi oldu?unun fark?na varm?? ve kendi aralar?ndaki birli?in g?? olmak i?in en ?nemli ad?m oldu?unu bilen m?cadeleci i??ilerdir. Ve onlar? bir y?ll?k m?cadelede ayakta tutan da bu olmu?tur.
  Novamed grevinin di?er bir ?zelli?i de 81 i??inin bir y?ll?k grevine ra?men i?letmenin ?retime devam etmesidir. Asl?na bak?l?rsa grevin zaaf?d?r. ??nk? bir grevin patron kar??s?ndaki g?c?, ?retimi ve da??t?m? engellemesindedir. Bu g?? olamay?nca patronu anla?maya zorlamak ?ok zorla?acakt?r ve Novamed grevi son y?llarda pek ?ok grevdeki bu zaaf? ta??d??? i?in de patron, bir y?ld?r s?ren greve ra?men uzla?maya yana?mamaktad?r.
  Bu birinci y?l muhasebesinin yan?t?n? arayaca?? en ?nemli soru ?udur: ?Patronu uzla?maya zorlamak i?in ne yapmak gerekir??
  Herhalde bu soruya yan?t, ?ncelikle sendikan?n elindeki t?m imkanlar? seferber etmektir. Dolay?s?yla ildeki emek ?rg?tleriyle, kendilerini destekleyen siyasi partilerle ve di?er kitle ?rg?tleriyle tam bir dayan??maya girerek bir yandan Antalya demokratik kamuoyunu, ?te yandan da Antalya?n?n i??ilerinin, emek?ilerinin desteklerini yenilemek ve i?eride ?al??may? durdurmak i?in gerekli giri?imleri yapmakt?r.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net