?ki ba?l?kta daha m?zakere ba?l?yor

Avrupa Birli?i, T?rkiye ile ?yelik m?zakerelerinde, iki ba?l???n daha a??lmas?na onay verdi. ?T?keticinin ve Sa?l???n Korunmas?? ile ?Avrupa ?zerinden Giden Ula?t?rma A?lar?? ba?l?klar?n?n ekim de a??lmas? bekleniyor.


Avrupa Birli?i, T?rkiye ile ?yelik m?zakerelerinde, iki ba?l???n daha a??lmas?na onay verdi. ?T?keticinin ve Sa?l???n Korunmas?? ile ?Avrupa ?zerinden Giden Ula?t?rma A?lar?? ba?l?klar?n?n ekim de a??lmas? bekleniyor.
Avrupa Birli?i ile bug?ne kadar 35 ba?l?ktan 4??n?n m?zakereleri ba?lat?ld?. Bunlar, ?Bilim ve Ara?t?rma?, ??statistik?, ?Sanayi ve ??letme? ve ?Mali Kontrol?den olu?uyor. AB, 11 Aral?k 2006?da T?rkiye?nin K?br?s Rum Kesimi?ne ait gemi ve u?aklar?na liman ve havaalanlar?n? a?mamas?n? gerek?e g?stererek 8 ba?l???n a??lmas?n? ask?ya alm??t?.Baz? ba?l?klar ise Fransa taraf?ndan engelleniyor.
Fransa?dan yap?lan a??klamalara g?re itiraz?n 5 ba?l?k i?in ge?erli oldu?u belirtildi. Fransa, tar?m s?bvansiyonlar?, b?lgesel yard?mlar, Avro ile ilgili kriterleri i?eren ortak ekonomi ve para politikas? ile T?rkiye?nin AB kurumlar? i?indeki temsili ve AB vatanda?l?k haklar?n? kapsayan ba?l?klar?n a??lmas?na ye?il ???k yakmayacak. (HABER MERKEZ?)

Avro?da T?rkiye?ye yer yok

Avrupa Birli?i, 2004?ten sonra yeni ?yelerin kat?l?m?yla de?i?tirilmesine karar verilen 1 Avro?luk madeni paralar?n arkas?nda yer alan Avrupa haritas?nda T?rkiye?ye yer vermedi.
?ngiltere?de yay?mlanan ekonomi gazetesi Financial Times?a g?re, Avrupa Birli?i Komisyonu, madeni paralar?n arkas?na Hazar Denizi?ne kadar uzanan, T?rkiye?yi tamamen i?ine alan bir Avrupa haritas? konulmas?n? ?nerdi. Ancak Avrupa Konseyi?nde, T?rkiye?nin haritadan ??kart?lmas?na karar verildi.
Financial Times, ?Ke?ke T?rkiye?yi silmek bu kadar kolay olsayd?? ifadesiyle haberi okuyucular?na duyurdu.
www.evrensel.net