Bursa?da platform olu?turuluyor

Bursa Barosu ve Bursa Akademik Meslek Odalar? Birli?i (BAOB) ?yesi odalar?n ba?kanlar?, anayasa de?i?ikli?i konusunda geni? bir tart??ma platformu olu?turmak i?in ?al??ma ba?latt?.


Bursa Barosu ve Bursa Akademik Meslek Odalar? Birli?i (BAOB) ?yesi odalar?n ba?kanlar?, anayasa de?i?ikli?i konusunda geni? bir tart??ma platformu olu?turmak i?in ?al??ma ba?latt?. D?zenlenen toplant?da, yeni bir anayasa haz?rlanmas? ve bu konudaki tart??malar?n yo?unlu?u nedeniyle Bursa?da ya?ayan herkesin katk?da bulunabilece?i tart??ma ortam? olu?turulmas? gerekti?ine inand?klar?n? s?yledi.
Baronun, g?r??lerini bildirmek ve tart??ma ortam? haz?rlamakla kendisini g?revli sayd???n? belirten ?enol, ?Vatanda?lar?n bilgi sahibi olup fikir ?retebilece?i, tart??malar? izleyip kendi ?nerileriyle kat?laca?? ?al??ma s?recini ba?lat?yoruz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net